หลักความสม่ำเสมอ คือ

รับทำบัญชี.COM | หลักความสม่ำเสมอปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

หลักความสม่ำเสมอ

หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)

หลักความสม่ำเสมอ (The Consistency Principle) หมายถึงการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดสามารถที่จะเลือกวิธีการบัญชีที่มีอยู่หลายๆ วิธีมาปฏิบัติได้ เช่น วิธีการตีราคาสินค้าราคาทุน หรือ ตามราคาตลาด แต่ถ้าได้เลือกวิธีการใดแล้วก็ควรจะใช้วิธีการนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินที่ต่างปีกันของกิจการเดียวกัน มิให้เกิดการเข้าใจผิด
ดังนั้นงบการเงิน ที่แตกต่างกันในแต่ละปี จะต้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วิธีการบัญชีมิได้หมายความว่าเมื่อเลือกแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีจำเป็นกิจการอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีได้โดยเปิดเผยให้ทราบ และบอกถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน

“หลักความสม่ำเสมอ” (Consistency Principle) เป็นหลักการบัญชีที่กำหนดว่าบริษัทควรใช้วิธีการบัญชีและวิธีการประมาณการในแต่ละรอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอและตรงกับหลักการทางการบัญชีที่เคยใช้มาก่อน ๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่จำเป็น

หลักความสม่ำเสมอมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาความน่าเชื่อถือในข้อมูลบัญชีและในการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทในรอบบัญชีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเปรียบเทียบได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีหรือการประมาณการที่สำคัญ ควรมีการระบุและอธิบายให้ชัดเจนในรายงานการเงินของบริษัท

หลักความสม่ำเสมอช่วยให้ผู้อ่านรายงานการเงินและผู้ลงทุนทราบว่าข้อมูลบัญชีและการประมาณการในรอบบัญชีมีความเสถียรและเป็นนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สม่ำเสมออาจสร้างความสับสนและข้อสงสัยในสภาพการเงินของบริษัท

หลักความสม่ำเสมอเป็นหลักการที่สำคัญในการบริหารบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชีตลอดเวลา

หลักความสม่ำเสมอ คือ