หลักความสม่ำเสมอ คือ

รับทำบัญชี.COM | หลักความสม่ำเสมอปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 128 Average: 5]

หลักความสม่ำเสมอ

หลักความสม่ำเสมอ คือ (The Consistency Principle)

หลักความสม่ำเสมอ (The Consistency Principle) หมายถึงการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินของกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดสามารถที่จะเลือกวิธีการบัญชีที่มีอยู่หลายๆ วิธีมาปฏิบัติได้ เช่น วิธีการตีราคาสินค้าราคาทุน หรือ ตามราคาตลาด แต่ถ้าได้เลือกวิธีการใดแล้วก็ควรจะใช้วิธีการนั้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบงบการเงินที่ต่างปีกันของกิจการเดียวกัน มิให้เกิดการเข้าใจผิด
ดังนั้นงบการเงิน ที่แตกต่างกันในแต่ละปี จะต้องเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพในการบริหาร ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี อย่างไรก็ตามการเลือกใช้วิธีการบัญชีมิได้หมายความว่าเมื่อเลือกแล้ว ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีจำเป็นกิจการอาจจะเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีได้โดยเปิดเผยให้ทราบ และบอกถึงผลกระทบที่มีต่องบการเงิน

“หลักความสม่ำเสมอ” (Consistency Principle) เป็นหลักการบัญชีที่กำหนดว่าบริษัทควรใช้วิธีการบัญชีและวิธีการประมาณการในแต่ละรอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอและตรงกับหลักการทางการบัญชีที่เคยใช้มาก่อน ๆ โดยไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่จำเป็น

หลักความสม่ำเสมอมีบทบาทสำคัญในการเก็บรักษาความน่าเชื่อถือในข้อมูลบัญชีและในการเปรียบเทียบผลประกอบการของบริษัทในรอบบัญชีต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเปรียบเทียบได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบัญชีหรือการประมาณการที่สำคัญ ควรมีการระบุและอธิบายให้ชัดเจนในรายงานการเงินของบริษัท

หลักความสม่ำเสมอช่วยให้ผู้อ่านรายงานการเงินและผู้ลงทุนทราบว่าข้อมูลบัญชีและการประมาณการในรอบบัญชีมีความเสถียรและเป็นนัยสำคัญต่อการวิเคราะห์และการตัดสินใจทางการเงิน การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สม่ำเสมออาจสร้างความสับสนและข้อสงสัยในสภาพการเงินของบริษัท

หลักความสม่ำเสมอเป็นหลักการที่สำคัญในการบริหารบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือและความสมบูรณ์ของข้อมูลบัญชีตลอดเวลา

หลักความสม่ำเสมอ คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )