ลดทุน จดทะเบียน การลดทุน บริษัทจำกัด 6 หลักเกณฑ์การลดทุน มาตรา มี ขาดทุน สะสม ดีไหม

หลักเกณฑ์การลดทุน
[Total: 535 Average: 5]

หลักเกณฑ์การลดทุน

หลักเกณฑ์การลดทุน มี ขาดทุน สะสม ดีไหม

++++ หลักเกณฑ์การลดทุน ++++
ในการลดทุน จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามมาตรา 1224-1228 หรือตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 139-144 ซึ่งกำหนดได้ดังนี้ คือ
1. บริษัทลดทุนได้จะต้องมีมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกำหนดในมาตรา 1224 หรือมาตรา 139 วรรค 3
2. บริษัทจะลดทุนต่ำกว่า 25% ของทุนที่จดทะเบียนไม่ได้ กำหนดไว้ในมาตรา 1225 หรือมาตรา 139 วรรค 1
3. บริษัทต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว กำหนดไว้ในมาตรา 1226 ในส่วนบริษัทมหาชนจำกัด อย่างน้อยหนึ่งฉบับ ตามมาตรา 143
4. บริษัทต้องมีหนังสือบอกกล่าวไปยังเจ้าหนี้ให้ทราบว่ามีการลดทุน เพื่อให้เจ้าหนี้ส่งคำคัดค้านภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บอกกล่าว ตามกำหนดไว้ในมาตรา 1226 หรือ มาตรา 141
5. ถ้าเจ้าหนี้คนใดคนหนึ่งละเลยเสียมิได้คัดค้านด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินทุนในส่วนลดทุนยังต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้เพียงจำนวนที่รับทุนคืนภายในสองปี ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่จดทะเบียนการลดทุนนั้น ตามกำหนดในมาตรา 1227 บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนลดทุน ตามมาตรา 144
6. บริษัทจะต้องนำมติพิเศษอนุญาตให้ลดทุนไปจดทะเบียนภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ลงมติ ตามกำหนดในมาตรา 1228 หรือบริษัทมหาชนจำกัด ตามมาตรา 139 วรรค 3

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย เมษายน 25, 2022

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Scroll to Top