ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำขึ้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด

รับทำบัญชี.COM | หลักในการจัดทำบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วๆไป?

Click to rate this post!
[Total: 24 Average: 5]

ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำขึ้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด

การจัดทำบัญชีของแต่ละบริษัท ต่างก็เป็นการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการ  ทั้งที่ในแบบของรายได้รับเข้ามาและการใช้จ่ายออกไป  เพื่อทำการศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการว่าควรจะได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน ซึ่งประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำขึ้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการดำเนินการ ,เป็นการควบคุมรักษาทรัพย์สินของกิจการ และเพื่อเป็นการจดบันทึกรายละเอียดของการดำเนินกิจการจากการเรียงลำดับก่อนและหลัง และยังทำให้ทราบฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบผลกำไร หรือการขาดทุนของกิจการได้ทุกเวลา หลักการบัญชีเดี่ยว   หลักการบัญชีเดี่ยว เป็นหลักการบันทึกบัญชีอย่างง่ายเพียงแค่จดบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเท่านั้น เช่น การนำเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท ก็จะสามารถช่วยในการบันทึกตามรายการนี้ได้ ซึ่งทำให้ไม่สามารถทราบว่ากิจการมีผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินเป็นอย่างไรบ้าง ทำให้หลักการบัญชีเดี่ยวเป็นหลักการบัญชีที่ไม่นิยมใช้และถือเป็นหลักการบัญชีที่ไม่สมบูรณ์แบบ หลักการบัญชีคู่ ส่วนหลักการบัญชีคู่ เป็นหลักการบัญชีที่สมบูรณ์แบบ และมีการใช้กันโดยทั่วไปในปัจจุบัน รวมถึงเป็น

หลักการบัญชีที่ใช้ในการศึกษาวิชาบัญชีต่าง ๆ อย่างทางด้านเดบิต ที่จะใช้ตัวย่อว่า Dr. คือด้านซ้ายของสมการบัญชี ซึ่งทางด้านเดบิตจึงเป็นด้านที่ใช้บันทึกรายการบัญชีที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีเพิ่มขึ้นหรือเป็นรายการบัญชีที่ทำให้ด้านขวาของสมการบัญชีลดลง นั่นก็คือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์และการลดลงของหนี้สิน รวมถึงการลดลงของส่วนของเจ้าของ ส่วนทางด้านเครดิต  จะใช้ตัวย่อว่า Cr. นั่นก็คือด้านขวาของสมการบัญชี ทางด้านเครดิตจึงเป็นด้านที่ใช้สำหรับการบันทึกรายการบัญ ชี ที่จะทำให้ด้านขวาของสมการบัญชีเพิ่มขึ้น หรือเป็นรายการบัญชีที่ทำให้ด้านซ้ายของสมการบัญชีลดลง ซึ่งก็คือ การลดลงของสินทรัพย์ การเพิ่มขึ้นของหนี้สิน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนของเจ้าของนั่นเอง หลักการทำบัญชีรายรับ

  1. รายจ่าย ในการจัดทำแบบฟอร์มบัญชีรายรับ
  2. รายจ่ายจะต้องทำให้ง่ายต่อการจดบันทึก ซึ่งการจดบันทึกรายการรายรับ
  3. รายจ่ายจะต้องจดตามเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง และมีการสรุปยอดเงิน คือสรุปรายรับ
  4. รายจ่ายประจำวัน และหากไม่มีการรับจ่ายทุกวัน  ให้ทำการยกยอดเงินในบัญชีรายรับ
  5. รายจ่ายไปในวันถัดไป  โดยอาจทำการสรุปและประเมินผลรายรับ
  6. รายจ่ายเป็นรายเดือนหรือ  2- 3  เดือนต่อครั้งก็ได้ 

สำหรับขอบเขตของงานบัญชีนั้น เราสามารถจำแนกออกได้ คือการบัญชีเพื่อการจัดการ ที่เป็นการมุ่งเน้นนำเสนอแก่ผู้ใช้ภายในกิจการซึ่งก็คือกรรมการบริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก ส่วนการบัญชีการเงิน จะเป็นการมุ่งเน้นนำเสนอแก่ผู้ใช้ภายนอกกิจการ ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุน ผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้หน่วยงานราชการ ลูกจ้าง  

 
ประโยชน์ของการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ทำขึ้นก็เพื่อป้องกันความผิดพลาด