5% การหักภาษี ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์

กำลังปรับปรุง
[Total: 598 Average: 5]

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์ ?

ค่าโทรพื้นฐาน 100 บาท หัก ณ ที่จ่าย

การหัก ณ ที่จ่ายค่าโทรศัพท์แยกเป็น 2 ส่วนคือ ค่าเช่าหัก 5 % ค่าบริการ 3%
ยกตัวอย่างเพิ่มเติม ตัวอย่าง การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กิจการจ่ายค่าโทรศัพท์ให้บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมีรายละเอียดในในเสร็จรับเงิน ดังนี้
ค่าเช่า ค่าใช้โทรศัพท์ รวม ค่าโทรศัพท์ 100 1,500 1,600 การคำนวณภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็น ดังนี้
– ค่าเช่าคู่สายโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 5%
– ค่าใช้บริการโทรศัพท์ หัก ณ ที่จ่าย 3%
ดังนั้น
ค่าเช่า 5%X100 = 5 บาท
ค่าใช้บริการ 3%X1,500 = 45 บาท
รวม ภาษีหัก ณ ที่จ่ายทั้งสิ้น = 50 บาท
สรุป การคำนวณค่าโทรศัพท์สุทธิที่ต้องจ่าย
ค่าโทรศัพท์ 1,600.- + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 112.- = 1,712.-
หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 50.-
เงินค่าโทรศัพท์ สุทธิ ที่ต้องจ่าย 1,662.-
การบันทึกบัญชี
Dr. ค่าโทรศัพท์ 1,600.-
   ภาษีซื้อ 112.-
Cr. เงินฝากธนาคาร 1,662.-
   ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 50.-

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 8, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top