หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ

ภงด ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

Click to rate this post!
[Total: 809 Average: 5]

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 หมายถึง เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินค่าแรง ค่าบริการที่จ่ายให้กับนิติบุคคล และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายค่าแรง ค่าบริการ กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53

1.เมื่อกิจการจ่ายค่าแรง ค่าบริการให้กับบริษัท ห้าง2.เมื่อถึงวันชำระค่า ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค้างจ่าย ภ.ง.ด.53 คือ ( Withholding tax payable ) เงินภาษีประเภทที่หัก จากเงินค่าแรง ค่าบริการที่จ่ายให้กับนิติบุคคล และต้องนำส่งให้กรมสรรพากรในเดือนถัดไปหลังจ่ายค่าแรง ค่าบริการ กำหนดจ่ายชำระก่อนวันที่ 7 ของทุกๆ เดือน

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย ภงด.53

Leave a Comment

Scroll to Top