การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.

กำลังปรับปรุง
[Total: 95 Average: 5]

การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท.

การถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคล ตปท. ?

กรณีผู้ถือหุ้นประเภทนิติบุคคลต่างประเทศ ได้รับเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการปิโตรเลียม จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ครับ…?

นิติบุคคลต่างประเทศได้รับยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร และภาษีอากรตามกฎหมายอื่นในเงินปันผล/ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการปิโตรเลียม (ม. 13 พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514)

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย ตุลาคม 3, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top