ปป

ปัญหาของอัตราแลกเปลี่ยนกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

Click to rate this post!
[Total: 722 Average: 5]

ปัญหาของอัตราแลกเปลี่ยนกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย

         เมื่อนิติบุคคลได้มีธุรกรรมเกิดขึ้นจากการดำเนินงานแล้วมีผลที่จะต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายการบัญชี หรือเสียภาษีอากร ในการจ่ายเงินตราต่างประเทศที่ต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศที่ต้องแปลงค่าเป็นเงินตราไทยแล้ว จะต้องมีการหัก ณ ที่จ่าย การหักภาษีตามมาตรา 50 มาตรา 3 เตรส มาตรา 69 ทวิ มาตรา 69 ตรี มาตรา 70 และมาตรา 70 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
เมื่อผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยควรจะพิจารณาว่า ธุรกรรมที่เกิดขึ้นสามารถใช้อัตราแลกเปลี่ยนตามมาตรา 65 ทวิ(5) หรือ มาตรา 79/4 ได้หรือไม่

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top