2 หุ้นกู้ คือ ประกอบ บันทึกหมวดบัญชี

หุ้นกู้
[Total: 430 Average: 5]

หุ้นกู้

หุ้นกู้ คือ ?

หุ้นกู้ คือ (Bonds) ตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่ออกโดยภาคเอกชน เป็นตราสารหนี้ประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินระยะยาวที่ออกโดยผู้กู้ ซึ่งระบุกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่งจากผู้ซ้อ และสัญญาว่าจะชำระคืนในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญาตลอดอายุหุ้นกู้ ดังนั้นผู้ซื้อหุ้นกู้จึงมีสภาพเป็นเจ้าหนี้ของกิจการที่ออกหุ้นกู้นั้นๆ

การออกหุ้นกู้ไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐาน ?

              หุ้นกู้ คือ การที่กิจการกู้เงินจากบุคคลภายนอกโดยการออกหุ้นกู้ไว้ให้เพื่อเป็นหลักฐาน กิจการจะจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ในรูปของดอกเบี้ย หุ้นกู้มักจะมีกำหนดการไถ่ถอนมากกว่า 1 ปีและเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนแล้ว กิจการก็จะนำเงินไปชำระคืนให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งเรียกว่าการไถ่ถอนหุ้นกู้ พันธบัตร คือ ตราสารทางการเงินชนิดหนึ่งที่ออกโดยหน่วยงานรัฐบาล 

โดยมีจุดประสงค์เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนสถาบันและประชาชนทั่วไป ซึ่งผู้ออกพันธบัตรนั้นจะมีฐานะเป็นลูกหนี้ที่จะต้องจ่ายคืนหนี้ให้กับผู้ถือพันธบัตรซึ่งมีฐานะเป็นเจ้าหนี้ของผู้ออกพันธบัตร การนำหุ้นกู้ออกขาย อาจจะขายในราคาตามมูลค่า สูงกว่า หรือต่ำกว่าก็ได้  ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ซึ่งก็คือ ณ วันออกขายหากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หรือที่แจ้งไว้ในหุ้นกู้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในท้องตลาด ก็จะขายได้ในราคาตามมูลค่า 

ถ้าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในหุ้นกู้ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ก็จะขายได้ในราคาต่ำกว่ามูลค่า และถ้าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ในหุ้นกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด ก็จะขายได้ในราคาสูงกว่ามูลค่า สำหรับการบันทึกหุ้นกู้ที่นำออกขายนั้น จะทำการบันทึกบัญชีหุ้นกู้ในราคาตามมูลค่า ซึ่งผลต่างที่เกิดขึ้นจากการขายหุ้นกู้สูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าจะบันทึกบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้ หรือ ส่วนลดมูลค่าหุ้นกู้ 

ซึ่งจะต้องเฉลี่ยตัดให้หมดไปภายในอายุของหุ้นกู้ โดยให้นำมาปรับกับบัญชีดอกเบี้ยจ่าย เพื่อให้บัญชีดอกเบี้ยจ่ายแสดงยอดที่ถูกต้องตรงกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงในท้องตลาด แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top