หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย

รับทำบัญชี.COM | วิธีหุ้นส่วนถึงแก่ความตายห้างหุ้นส่วน?

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย ห้างหุ้นส่วน จะต้อง เลิกกิจการ และทำการ ชำระบัญชี อย่างไร

              ในกรณีที่หุ้นส่วนคนหนึ่งคนใดถึงแก่กรรม ห้างหุ้นส่วนจะต้องเลิกกิจการและทำการชำระบัญชี แต่ถ้าหุ้นส่วนที่เหลือประสงค์ที่จะดำเนินกิจการต่อไป ก็อาจทำได้โดยถือว่าห้างหุ้นส่วนที่เลิกกิจการไปนั้นได้โอนขายให้ และดำเนินการในฐานะห้างหุ้นส่วนใหม่ สัญญาต่างๆ ที่หุ้นส่วนมีไว้ต่อกันในห้างหุ้นส่วนเก่านั้นถูกยเลิกไปด้วยและนำมาบังคับใช้อีกไม่ได้ จะต้องทำสัญญาของห้างหุ้นส่วนระหว่างหุ้นส่วนที่เหลือขึ้นใหม่ ถ้าหุ้นส่วนที่เหลืออยู่ต้องการดำเนินการต่อไปในนามห้างหุ้นใหม่โดยไม่ต้องปิดบัญชี การปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนผู้ตายทำได้โดยวิธี ดังนี้
1.การซื้อสิทธิส่วนได้เสียของหุ้นส่วนที่ตาย โดยหุ้นส่วนที่เหลือหรือบุคคลภายนอก
2.ห้างหุ้นส่วนจ่ายเงินสด หรือสินทรัพย์คืนให้แก่ทายาทของหุ้นส่วนที่ตาย การคำนวณจำนวนที่จะคืนให้กับทายาทของหุ้นส่นที่ตาย จะต้องศึกษาเท่ากับยอดคงเหลือในบัญชีทุนของหุ้นส่วนที่ตาย ภายหลังที่ได้ปรับปรุงบัญชีต่างๆ รวมทั้งข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อเริ่มจัดตั้งห้างหุ้นส่วน จำนวนเงินที่จ่ายคืนให้ทายาทของห้างหุ้นส่วนที่ดังนี้
– เงินเดือนของหุ้นส่วนที่ตาย (นับตั้งแต่วันที่ปิดบัญชีครั้งสุดท้ายถึงวันตาย)
– ดอกเบี้ยเงินทุนของห้างหุ้นส่วนที่ตาย (นับตั้งแต่วันที่ตายจนถึงวันชำระคืนทุน)
– เงินโบนัส (ถ้ามี)
– ส่วนแบ่งกำไรขาดทุนโดยประมาณ

“หุ้นส่วนถึงแก่ความตาย” (Death Beneficiary) เป็นคำในบรรยากาศของการลงทุนหรือการเงิน ซึ่งหมายถึงบุคคลหรือตัวแทนที่ถูกแต่งตั้งไว้เพื่อรับสิทธิ์หรือผลประโยชน์จากการลงทุนหรือการเงินเมื่อเจ้าของหรือผู้ลงทุนเสียชีวิต ในบางกรณี นี่อาจเป็นการรับเงินประกันชีวิตหรือเงินดาวน์ตามสัญญาที่ผูกมัดกับบริษัทประกันชีวิตหรือสินเชื่อ หรือการรับส่วนแบ่งของทรัพย์สินที่เป็นของผู้ลงทุน

การกำหนดหุ้นส่วนถึงแก่ความตายมักต้องระบุในสัญญาหรือข้อตกลงทางการเงิน ผู้เลือกหุ้นส่วนถึงแก่ความตายอาจเป็นคู่สมรส บุตร หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน การเลือกหุ้นส่วนถึงแก่ความตายมักมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ค่าชีวิตหรือการเงินในกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิต และมักเกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีการเงินและการวางแผนการสูญเสียทางการเงิน

เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นส่วนถึงแก่ความตายของการลงทุนหรือการเงินของคุณ คุณควรติดต่อบริษัทหรือผู้ให้บริการและตรวจสอบสัญญาหรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนถึงแก่ความตายของคุณ หรือคุณอาจต้องปรึกษากับที่ปรึกษาการเงินหรือนักกฎหมายที่เชี่ยวชาญด้านการเงินและการแต่งตั้งผู้รับสิทธิ์หุ้นส่วนถึงแก่ความตายเพื่อให้คุณเข้าใจและวางแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความต้องการของคุณ

อ่านเพิ่มเติม >> เปลี่ยนแปลงหุ้นส่วนผู้จัดการ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )