ข้อดีข้อเสียห้างหุ้นส่วน

4 ห้างหุ้นส่วนจํากัด คือ มีอะไร

Click to rate this post!
[Total: 248 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน คือ

ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership) รูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจและรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และตกลงจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีห้างหุ้นส่วน 2 ชนิด คือห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ตกลงทำสัญญากัน 

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ
มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญากันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
มีการลงทุนร่วมกัน (Investment) ทุนที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงในห้างหุ้นส่วนมีทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น เงินสด แรงงาน ค่าความนิยม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งทุนที่นำมาลงอาจเป็นเงินนอย่างเดียว หรือสินทรัพย์อื่นๆ หลายอย่างรวมกันก็ได้
การดำเนินกิจการร่วมกัน (Operating) จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ซึ่งอาจะมีข้อตกลงให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ มีหน้าที่ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนตามสัญญา
ความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดชำระหนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนแทนหุ้นส่วนได้ ยกเว้นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนทุนที่ลงไปในห้างหุ้นส่วนนั้น
สิทธิในทรัพย์สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน สินทรัพย์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำมาลงในห้างหุ้นส่วนถือเป็นสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเลิกกิจการต้องแบ่งสินทรัพย์ให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะเรียกร้องสิทธิพิเศษในสินทรัพย์นั้นไม่ได้
การจัดสรรกำไร ผู้เป็นหุ้นส่วนยะแบ่งกำไรกันในอัตราใด ตามแต่ตกลงกัน เช่น แบ่งแบบเท่ากัน แบ่งตามอัตราส่วนทุน หรือแบ่งตามอัตราที่ตกลงกัน ในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันให้ถือแบ่งกันตามอัตราส่วนทุนอายุของห้างหุ้นส่วน การเลิกเกิดจากห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะบอกเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน หรือขายสิทธิส่วนได้เสียของตนให้แก่บุคคลภายนอก นอกจากจะมีข้อตกลง ให้ห้างหุ้นส่วนยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น

ข้อดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. ห้างหุ้นส่วนจัดทำขึ้นโดยง่าย เพียงให้มีสัญญาระหว่างผู้เป็นหุ่นส่วนเท่าน้้น และจะเลิกเมื่อใดก็ได้ 
 2. มีเงินทุนมากกว่าการประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียว เพราะห้างหุ้นส่วนมีบุคคลหลายคนนำมาลงทุนร่วมกัน และห้างหุ้นส่วนเพิ่มทุนเท่าไรก็ได้ 
 3. มีความเชื่อถือทางการเงินดีกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  เพราะหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่พวกจำกัดความรับผิดชอบ เจ้าหนี้จึงยอมให้เครดิตเพราะมีหลักประกันในหนี้สินมั่นคง
 4. ห้างหุ้นส่วนมีอิสระในการประกอบธุรกิจในด้านไหนก็ได้ หุ้นส่วนจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของห้างหุ้รส่วนก็ได้ เพื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์
 5. ห้างหุ้นส่วนสามารถชวนคนที่มีความรู้ความสามารถร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วนได้ 
 6. บรรดาหุ้นส่วนส่วนทั้งหมดต่างก็มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน ย่อมมีความระมัดระวังดูแลรักษาผลประโยชน์ได้ดีกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
 7. หุ้นส่วนได้รับประโยชน์จากการปรึกษาหรือ และสามารถแบ่งงานกันได้ตามความถนัด เช่น ควบคุมบัญชี ควบคุมการขาย

ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. หุ้นส่วนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนถึงสินทรัพย์ส่วนตัว เว้นแต่พวกจำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น 
 2. การดำเนินงานในห้างหุ้นส่วนอาจล่าช้า เพราะหุ้นส่วนพวกรับผิดชอบโดยไม่จำกัดจำนวนต้องมีการปรึกษาหารือกัน 
 3. หุ้นส่วนจะถอนเงินทุนออกจากห้างหุ้นส่วนได้ยาก เพราะต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนด้วยกันเสียก่อน 
 4. การกระทำของหุ้นส่วนที่มีผลเสียเพียงคนเดียวจะกระทบหุ้นส่วนคนอื่นๆหมดทุกคน 
 5. ห้างหุ้นส่วนต้องเลิก เมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายหรือลาออกอาจทำให้งานที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงักลงได้ 
 6. การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนกับกิจการที่ใช้ทุนปานกลาง เป็นกิจการที่ไม่มีหนี้สินเกี่ยวกับบุคคลภายนอกมากนัก

ข้อดี ข้อเสีย รูปแบบธุรกิจ อื่นๆ


ห้างหุ้นส่วน คือ
ห้างหุ้นส่วน คือ

Leave a Comment

Scroll to Top