ข้อดีข้อเสียห้างหุ้นส่วน

รับทำบัญชี.COM | 6 เสี่ยงข้อดีเสียห้างหุ้นส่วนจํากัด?

Click to rate this post!
[Total: 60 Average: 5]

ห้างหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วน คือ

ห้างหุ้นส่วน คือ (Partnership) รูปแบบองค์กรธุรกิจรูปแบบหนึ่งที่มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำธุรกิจและรับผิดชอบร่วมกันในการดำเนินการ และตกลงจะแบ่งกำไรตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญา ซึ่งตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยมีห้างหุ้นส่วน 2 ชนิด คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด

ตกลงทำสัญญากัน 

ตามบทบัญญัติของกฎหมาย ห้างหุ้นส่วนประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญ 4 ประการ
มีบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตกลงทำสัญญากันด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
มีการลงทุนร่วมกัน (Investment) ทุนที่ผู้ถือหุ้นนำมาลงในห้างหุ้นส่วนมีทั้งสินทรัพย์ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน เช่น เงินสด แรงงาน ค่าความนิยม วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ซึ่งทุนที่นำมาลงอาจเป็นเงินนอย่างเดียว หรือสินทรัพย์อื่นๆ หลายอย่างรวมกันก็ได้
การดำเนินกิจการร่วมกัน (Operating) จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วน ซึ่งอาจะมีข้อตกลงให้ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นผู้จัดการ มีหน้าที่ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนตามสัญญา
ความรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของห้างหุ้นส่วนไม่จำกัดจำนวน เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดชำระหนี้จากสินทรัพย์ส่วนตัวของผู้เป็นหุ้นส่วนแทนหุ้นส่วนได้ ยกเว้นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ จะรับผิดชอบเพียงจำนวนทุนที่ลงไปในห้างหุ้นส่วนนั้น
สิทธิในทรัพย์สินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน สินทรัพย์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนนำมาลงในห้างหุ้นส่วนถือเป็นสินทรัพย์ของห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะเป็นเจ้าของร่วมกัน เมื่อเลิกกิจการต้องแบ่งสินทรัพย์ให้กับผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งจะเรียกร้องสิทธิพิเศษในสินทรัพย์นั้นไม่ได้
การจัดสรรกำไร ผู้เป็นหุ้นส่วนยะแบ่งกำไรกันในอัตราใด ตามแต่ตกลงกัน เช่น แบ่งแบบเท่ากัน แบ่งตามอัตราส่วนทุน หรือแบ่งตามอัตราที่ตกลงกัน ในกรณีที่ไม่ได้ตกลงกันให้ถือแบ่งกันตามอัตราส่วนทุนอายุของห้างหุ้นส่วน การเลิกเกิดจากห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนจะบอกเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม ลาออกจากการเป็นหุ้นส่วน หรือขายสิทธิส่วนได้เสียของตนให้แก่บุคคลภายนอก นอกจากจะมีข้อตกลง ให้ห้างหุ้นส่วนยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น

ข้อดี ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. ห้างหุ้นส่วนจัดทำขึ้นโดยง่าย เพียงให้มีสัญญาระหว่างผู้เป็นหุ่นส่วนเท่าน้้น และจะเลิกเมื่อใดก็ได้ 
 2. มีเงินทุนมากกว่าการประกอบกิจการแบบเจ้าของคนเดียว เพราะห้างหุ้นส่วนมีบุคคลหลายคนนำมาลงทุนร่วมกัน และห้างหุ้นส่วนเพิ่มทุนเท่าไรก็ได้ 
 3. มีความเชื่อถือทางการเงินดีกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว  เพราะหุ้นส่วนรับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่พวกจำกัดความรับผิดชอบ เจ้าหนี้จึงยอมให้เครดิตเพราะมีหลักประกันในหนี้สินมั่นคง
 4. ห้างหุ้นส่วนมีอิสระในการประกอบธุรกิจในด้านไหนก็ได้ หุ้นส่วนจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของห้างหุ้รส่วนก็ได้ เพื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์
 5. ห้างหุ้นส่วนสามารถชวนคนที่มีความรู้ความสามารถร่วมกิจการในห้างหุ้นส่วนได้ 
 6. บรรดาหุ้นส่วนส่วนทั้งหมดต่างก็มีส่วนได้เสียในห้างหุ้นส่วน ย่อมมีความระมัดระวังดูแลรักษาผลประโยชน์ได้ดีกว่ากิจการเจ้าของคนเดียว
 7. หุ้นส่วนได้รับประโยชน์จากการปรึกษาหรือ และสามารถแบ่งงานกันได้ตามความถนัด เช่น ควบคุมบัญชี ควบคุมการขาย

ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 1. หุ้นส่วนแต่ละคนต้องรับผิดชอบในหนี้สินโดยไม่จำกัดจำนวน ซึ่งอาจจะกระทบกระเทือนถึงสินทรัพย์ส่วนตัว เว้นแต่พวกจำกัดความรับผิดชอบเท่านั้น 
 2. การดำเนินงานในห้างหุ้นส่วนอาจล่าช้า เพราะหุ้นส่วนพวกรับผิดชอบโดยไม่จำกัดจำนวนต้องมีการปรึกษาหารือกัน 
 3. หุ้นส่วนจะถอนเงินทุนออกจากห้างหุ้นส่วนได้ยาก เพราะต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนด้วยกันเสียก่อน 
 4. การกระทำของหุ้นส่วนที่มีผลเสียเพียงคนเดียวจะกระทบหุ้นส่วนคนอื่นๆหมดทุกคน 
 5. ห้างหุ้นส่วนต้องเลิก เมื่อหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งตายหรือลาออกอาจทำให้งานที่กำลังดำเนินอยู่ต้องหยุดชะงักลงได้ 
 6. การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนกับกิจการที่ใช้ทุนปานกลาง เป็นกิจการที่ไม่มีหนี้สินเกี่ยวกับบุคคลภายนอกมากนัก

ข้อดี ข้อเสีย รูปแบบธุรกิจ อื่นๆ


ห้างหุ้นส่วน คือ
ห้างหุ้นส่วน คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )