ห้างหุ้นส่วน

รับทำบัญชี.COM | ห้างหุ้นส่วนสามัญมีกี่ประเภทบุคคลธรรมดารู้ก่อนไม่พลาดแน่?

ห้างหุ้นส่วนสามัญ

การดำเนินธุรกิจแบบหจก

การดำเนินธุรกิจแบบหจก

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีการร่วมทุนกันด้วยเงินหรือทรัพย์สินแต่ละคนเพื่อเปิดกิจการร่วมกัน โดยไม่มีการจำกัดความรับผิดชอบในการประกอบกิจการ และมีการแบ่งปันกำไรและขาดทุนตามสัดส่วนของการลงทุน ซึ่งหมายความว่าทุกคนในห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้องรับผิดชอบทุกด้านของกิจการไม่ว่าจะเป็นด้านการดำเนินงาน การเงิน หรือปัญหากฎหมาย โดยไม่ว่าจะเป็นการรับผิดชอบที่ไม่จำกัดแบบนี้จะทำให้เจ้าของกิจการสามารถใช้สิทธิ์ในการตัดสินใจ และการจัดการทั้งหมดของกิจการได้อย่างอิสระ แต่ก็มีความเสี่ยงที่จะต้องรับผิดชอบต่อคู่ค้าหรือลูกค้าด้วยด้วยตนเอง ดังนั้นการเลือกเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้องพิจารณาให้ดีว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการหรือไม่

ห้างหุ้นส่วนจัดว่าเป็นรูปแบบองค์กรทางธุรกิจที่นิยมจัดตั้งที่มากสุด ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากสามารถจัดตั้งได้ง่ายขั้นตอนการจดทะเบียนไม่ซับซ้อน เหมาะกับกิจการขนาดเล็กจนถึงกลาง ซึ่งในบทความนี้ จะนำเสนอรายละเอียด ความสำคัญและการจัดตั้งห้างหุ้นส่วน สามัญ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถเลือกจัดตั้งรูปแบบองค์กรธุรกิจที่เหมาะสมกับกิจการของตนเอง ดังนี้

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ (Ordinary Partnership) รูปแบบองค์กรธุรกิจที่หุ้นส่วนทุกคนเป็นหุ้นส่วนชนิดที่ ” ไม่จำกัดความรับผิดชอบ ” นั่นหมายถึง กรณีห้างหุ้นส่วนมีหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการ หุ้นส่วนทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบหนี้สินทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยแบ่งสัดส่วนตามข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ ซึ่งองค์กรธุรกิจประเภทนี้สามารถเลือกได้ว่า จะจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือไม่ก็ได้

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีกี่ประเภท

ห้างหุ้นส่วนสามัญแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
1.ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน (ไม่ถือเป็นนิติบุคคล ) และ
2.ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน (เป็นนิติบุคคล)

หากเป็นการประกอบกิจการในรูปหุ้นส่วนโดยไม่จดทะเบียน จะมีสถานะเป็น ห้างหุ้นส่วน สามัญไม่จดทะเบียน ซึ่งกิจการรูปแบบนี้จะไม่มีตัวตนแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน เช่น กรณีฟ้องร้องคดี จะใช้ชื่อห้างหุ้นส่วนในการฟ้องไม่ได้ ต้องใช้ ชื่อผู้จัดการหุ้นส่วน หรือตัวแทนหุ้นส่วน เป็นผู้ฟ้องคดี ในขณะเดียวกัน หากประกอบกิจการในรูปของหุ้นส่วนและมีการจดทะเบียน ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะมีสถานะเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญ “นิติบุคคล” โดยมีผลทางกฏหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญ บุคคลธรรมดา

บุคคลธรรมดา (Individual) สามารถเป็นสมาชิกของห้างหุ้นส่วนสามัญได้ โดยในกรณีนี้บุคคลธรรมดาจะต้องเข้าร่วมกับอย่างน้อยหนึ่งคนอื่นเพื่อเปิดกิจการร่วมกัน ซึ่งห้างหุ้นส่วนสามัญจะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการแบ่งปันกำไรและขาดทุนในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมกัน โดยบุคคลธรรมดาที่เข้าร่วมกิจการจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินกิจการและต้องร่วมแบ่งปันกำไรและขาดทุนกับผู้เข้าร่วมกิจการอื่นๆ ในห้างหุ้นส่วนสามัญอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น การเข้าร่วมห้างหุ้นส่วนสามัญควรพิจารณาอย่างถี่ถ้วนว่าเหมาะสมกับวัตถุประสงค์และความต้องการของตนเองหรือไม่ และต้องระมัดระวังในการรับผิดชอบต่อกิจการและต่อผู้เข้าร่วมกิจการอื่นในห้างหุ้นส่วนสามัญด้วย

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เช่น

ตัวอย่างของห้างหุ้นส่วนสามัญ ได้แก่

 1. กลุ่มนักศึกษาที่ร่วมกันเปิดร้านขายอาหารดั้งเดิม

 2. กลุ่มเพื่อนที่มีความสนใจในการทำงานฝีมือสังคมและเลือกเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อเปิดร้านขายของต่างๆ

 3. กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์

 4. กลุ่มสมาชิกในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เช่น องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่ต้องการจะเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนศิลปินและช่างฝีมือในสาขาต่างๆ

 5. กลุ่มผู้ประกอบการที่มีทักษะและประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องดื่มร้อน ที่ต้องการเปิดร้านคาเฟ่หรือร้านกาแฟดั้งเดิมด้วยกันในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1. กลุ่มนักเล่นดนตรีที่ต้องการเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อสร้างสังคมดนตรี โดยร่วมมือกันในการจัดทำเวทีและเกียรติยศสำหรับนักดนตรีที่กำลังพัฒนาตัวเอง

 2. กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความชำนาญในการออกแบบและผลิตเครื่องประดับหรือเครื่องรางของมือทอง เช่น สร้อยคอ กำไล เพื่อเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อขายสินค้าชิ้นนี้

 3. กลุ่มนักเรียนหรือนักศึกษาที่ต้องการเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากการขายของที่ไม่ซับซ้อน และจะเรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปว่าจะจัดการธุรกิจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและก้าวไกลไปได้

 4. กลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจในการเปิดห้างหุ้นส่วนสามัญเพื่อสร้างสังคมสมุนไพร โดยรวมกลุ่มที่มีความรู้ด้านการเกษตรและการใช้สมุนไพรต่างๆ เพื่อนำมาขายหรือใช้ในการผลิตสมุนไพรต่างๆ เช่น ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ หรืออาหารเสริมที่ทำจากสมุนไพร

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล (Limited Partnership) คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่มีการร่วมทุนกันด้วยเงินหรือทรัพย์สินแต่ละคนเพื่อเปิดกิจการร่วมกัน แต่มีผู้ร่วมทุนบางคนมีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกิจการอย่างไม่จำกัด (General Partner) ซึ่งจะมีการดำเนินการและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการ และผู้ร่วมทุนบางคนอีกทั้งหมดจะมีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกิจการเพียงเท่าที่ได้รับการลงนามในสัญญา (Limited Partner) และจะไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการและตัดสินใจใดๆ อีกต่อไป ดังนั้น การเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจะช่วยลดความเสี่ยงของผู้ร่วมทุนที่มีส่วนร่วมในการลงทุนแต่ไม่ต้องรับผิดชอบทั้งหมด โดยในกรณีนี้ผู้ร่วมทุนที่มีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกิจการจะต้องรับผิดชอบต่อกิจการแบบไม่จำกัด ดังนั้นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลจึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการร่วมทุนกับผู้อื่นแต่ไม่ต้องการรับผิดชอบต่อกิจการในทุกด้านด้วยตนเอง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ย่อ

ย่อของห้างหุ้นส่วนสามัญคือ GP (General Partnership)

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีอะไรบ้าง

ห้างหุ้นส่วนสามัญ (General Partnership) คือ กลุ่มผู้ประกอบการที่ร่วมกันก่อตั้งกิจการและแบ่งปันกำไรและขาดทุนในสัดส่วนตามสัญญาที่ตกลงกันร่วมกัน โดยมีลักษณะดังนี้

 1. มีสมาชิกอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิก

 2. มีผู้ร่วมทุนทุกคนมีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกิจการอย่างเท่าเทียมกัน และต้องร่วมแบ่งปันกำไรและขาดทุนในสัดส่วนตามสัญญาที่ตกลงกัน

 3. ผู้ร่วมทุนทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าพักการตัดสินใจและการดำเนินกิจการ โดยไม่จำกัดต่อบุคคลใด

 4. ผู้ร่วมทุนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับกิจการ

 5. การแบ่งปันกำไรและขาดทุนในสัดส่วนตามสัญญาที่ตกลงกันร่วมกัน ซึ่งการแบ่งปันนี้จะต้องได้รับการตกลงกันล่วงหน้า

 6. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่มีบุคคลธรรมดาแต่อย่างใดที่ไม่มีสิทธิ์รับผิดชอบต่อกิจการ

 7. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และไม่ต้องเสียภาษีอย่างเดียวกับนิติบุคคล

 8. ห้างหุ้นส่วนสามัญจะมีวัตถุประสงค์และลักษณะการดำเนินงาน

 1. ห้างหุ้นส่วนสามัญจะไม่มีการจัดการและอำนวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การต้องจดทะเบียนธุรกิจ เสียภาษีธุรกิจ ฯลฯ

 2. ห้างหุ้นส่วนสามัญจะไม่มีผลต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของสมาชิกในห้าง

 3. ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่สามารถจำหน่ายหุ้นของห้างได้

 4. การขายหุ้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร่วมทุนทุกคน

 5. ห้างหุ้นส่วนสามัญจะมีอายุการจัดตั้งตามสัญญาที่ตกลงกัน หรือจะสิ้นสุดได้จากการตกลงกันของสมาชิกทุกคน

 6. ผู้ร่วมทุนทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปดูแลกิจการและตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา

 7. ห้างหุ้นส่วนสามัญมีความเสี่ยงที่ผู้ร่วมทุนทุกคนต้องรับผิดชอบในการดำเนินกิจการและการแบ่งปันกำไรและขาดทุนในสัดส่วนตามสัญญาที่ตกลงกันร่วมกัน ดังนั้น ห้างหุ้นส่วนสามัญเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่มีความไว้วางใจและสามารถทำงานร่วมกันอย่างมั่นคงและเชื่อถือได้ในระยะยาว

ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล แต่อาจจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมธุรกิจพลังงาน ซึ่งจะเป็นการรับรองต่อสาธารณะว่าห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นมีอยู่จริง และเป็นการรับรองว่าสมาชิกของห้างหุ้นส่วนสามัญได้ตกลงกันและเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งปันกำไรและขาดทุนในสัดส่วนตามสัญญาที่ตกลงกันแล้ว

ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่จดทะเบียน

ในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล จะไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้หรืออื่นๆ และไม่ต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงของผู้ร่วมทุนหรือสถานภาพของห้างหุ้นส่วนสามัญให้กับหน่วยงานของรัฐ แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมทุนทุกคนต้องรับผิดชอบต่อหนี้สินและภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับกิจการ และต้องแบ่งปันกำไรและขาดทุนตามสัญญาที่ตกลงกันร่วมกันด้วย

สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งมีความรับผิด

การดำเนินงานของห้างหุ้นส่วนสามัญ  หมายถึง ผู้เป็นหุ้นส่วนดำเนินการการจัดการห้าง มีสิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนรวมทั้งมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกร่วมกันแยกได้ ดังนี้

การจัดการห้าง

การจัดการห้าง คือ ผู้เป็นหุ้นส่วนต่างก็มีหน้าที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งตามหลักกฎหมายได้กำหนดเอาไว้ว่าการจัดการห้างหุ้นส่วน ผู้เป็นหุ้นส่วนย่อมจัดการห้างหุ้นส่วนนั้นได้ทุกคน โดยให้ถือว่าผู้เป็นหุ้นส่วนเป็น “ผู้จัดการ”ทุกคนและถ้ามีการตกลงให้ผู้เป็นหุ้นส่วนเพียงคนเดียวหรือหลายคนเป็นผู้จัดการห้าง สำหรับผู้เป็นหุ้นส่วนที่ไม่ได้เป็นผู้จัดการห้าง มีสิทธิที่จะไต่ถามถึงการทำงานของห้างหุ้นส่วนที่จัดการอยู่นั้นได้ทุกเมื่อ เรียกว่า “การดูแลครอบงำการจัดการห้างหุ้นส่วน สามัญ” ดังนั้น การจัดการห้างหุ้นส่วน สามัญ จึงอาจเป็นการร่วมกันทำงานทั้งหมดหรือแบ่งงานกันทำ สามารถแบ่งได้ 3 ลักษณะ ดังนี้

 1. การจัดการโดยตรง หมายถึง หุ้นส่วนเข้ามาบริหารร่วมกันทุกคน เป็นผู้จัดการทุกคน อาจแบ่งหน้าที่กันทำงาน เช่น คนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลจัดระเบียบสำนักงาน อีกคนหนึ่งติดต่อลูกค้า ตลาดการค้า หรืออีกคนหนึ่งบริการรับและส่งสินค้า เป็นต้น
 2. จัดการโดยเสียงข้างมาก หากได้มีการตกลงกันไว้ว่าการจัดการงานของห้างให้เป็นไปตามเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ให้ผู้เป็นหุ้นส่วนคนหนึ่งมีเสียงเป็นคะแนนหนึ่งเสียงโดยไม่ต้องคำนึงจำนวนหุ้นที่ลงไว้มากหรือน้อยเพียงใด
 3. การดูแลครอบงำการจัดการ หมายถึง มีการจัดตั้งหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการแต่ผู้เดียวบุคคลที่เหลือไม่ใช่ผู้จัดการแต่ย่อมมีสิทธิที่จะตรวจคัดสำเนาสมุดบัญชี และเอกสารใดๆ ของห้างหุ้นส่วนได้ สิทธิอันนี้เรียกกันโดยทั่วไปว่า”สิทธิการดูแลครอบงำการจัดการห้างหุ้นส่วน สามัญ”
การจัดการห้าง

การจัดการห้าง

สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน

สิทธิหน้าที่ระหว่างผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน คือ การเป็นหุ้นส่วนทุกคนจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน โดยทุกคนจะต้องปฏิบัติต่อกัน ดังนี้

 • ห้ามผู้เป็นหุ้นส่วนประกอบกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด ที่มีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการห้างหุ้นส่วน ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตน หรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนคนอื่นๆ
 • ห้ามให้บุคคลอื่นเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกันทั้งหมดทุกคน เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น
 • ความเกี่ยวพันระหว่างหุ้นส่วนผู้จัดการกับผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหลายให้ใช้กฎหมายเรื่องตัวแทนมาบังคับ
 • การได้กำไรหรือขาดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนย่อมเป็นไปตามส่วนที่ลงหุ้น
 • ผู้เป็นหุ้นส่วนใดได้ออกจากหุ้นส่วนไปแล้ว แต่ห้างยังใช้ชื่อของตนเป็นชื่อห้างหุ้นส่วนอยู่ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่ออกไปนั้นจะขอให้งดใช้ชื่อของตนเสียก็ได้ ผู้เป็นหุ้นส่วนจะเรียกเอาส่วนของตนจากหุ้นส่วนอื่นๆ แม้ในกิจการค้าขายใดๆ ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนก็ได้
สิทธิหน้าที่ของผู้เป็นหุ้นส่วน

สิทธิหน้าที่ของผู้เป็นหุ้นส่วน

ความเกี่ยวพันกับบุคคลภายนอก

สามารถแบ่งออกได้ 5 ประการ ดังนี้

 1. ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญจะถือเอกสิทธิใดๆ แก่บุคคลภายนอกในกิจการค้าขาย ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของตนเป็นคู่สัญญา เพราะห้างหุ้นส่วน สามัญไม่ใช่นิติบุคคล การทำสัญญาในกิจการใดๆ แม้จะทำในนามห้างก็ผูกพันเฉพาะคู่สัญญาที่ลงนามเท่านั้น ไม่ผูกพันบุคคลอื่นแม้จะเป็นหุ้นส่วนด้วยก็ตาม แต่ในความรับผิดชอบระหว่างหุ้นส่วนด้วยกัน หุ้นส่วนทุกคนจะต้องผูกพันและรับผิดชอบร่วมกันโดยไม่จำกันจำนวน
 2. ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญต้องรับผิดในหนี้ของห้างที่ก่อให้เกิดขึ้น ก่อนที่ตนจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วน และระหว่างที่ตนยังเป็นหุ้นส่วน หากมีหนี้สินหรือขาดทุน ก็ต้องรับผิดในหนี้ซึ่งห้างหุ้นส่วนได้ก่อให้เกิดขึ้น ก่อนที่ตนจะออกจากหุ้นส่วนไป
 3. ข้อจำกัดภายในห้างไม่มีผลถึงบุคคลภายนอก สามารถใช้ได้เฉพาะหุ้นส่วนด้วยกันเองภายในเท่านั้น
 4. ผู้ที่ไม่ได้เป็นหุ้นส่วนแต่แสดงตนว่าเป็นหุ้นส่วน โดยการแสดงออกด้วยวาจาก็ดี ด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดี ด้วยกิริยาก็ดี หรือยินยอมให้เข้าใช้ชื่อตนเป็นชื่อห้าง รู้แล้วไม่คัดค้านบุคคลนั้นย่อมต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในบรรดาหนี้ของห้างเสมือนเป็นหุ้นส่วนของห้างนั้น
 5. หุ้นส่วนตายแล้ว แต่ยังมีชื่อผู้ตายเป็นหุ้นส่วนใหญ่อยู่ หรือมีชื่อผู้ตายควบอยู่ในห้างก็ดี ก็ไม่กระทบต่อกองมรดกของผู้ตาย หากหนี้สินนั้นก่อขึ้นภายหลังการตาย

หสม คือ ย่อมาจาก

หสม ย่อมาจาก ห้างหุ้นส่วน สามัญ ตามมาตรา 1025 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อันว่าห้างหุ้นส่วน สามัญนั้น คือห้างหุ้นส่วนประเภทซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนหมดทุกคนต้องรับผิดร่วมกันเพื่อหนี้ทั้งปวงของหุ้นส่วนโดยไม่มีจำกัด

ตัวย่อ-หสม

ตัวย่อ-หสม

inc ย่อมาจาก

 • Inc. ย่อมาจาก Incorporated หมายถึง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
 • ห้างหุ้นส่วน สามัญ ตัว ย่อ คือ หสม
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ ภาษาอังกฤษ ตัวย่อ Inc. ย่อมาจาก Incorporated หมายถึง “ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล”

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

เปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนสามัญ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ มีหุ้นส่วน สองคนขึ้นไป ผู้เป็นหุ้นส่วนจะอยู่ฐานะผู้จัดการ และทุกคนรับผิดชอบในหนี้สินไม่จำกัดจำนวน ตามกฎหมายเรียกว่า ผู้เป็นหุ้นส่วนสามัญ และเรียกผู้ที่รับผิดชอบการบริหารงานของห้างว่า “หุ้นส่วนผู้จัดการ”
การประกอบการแบบห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มีลักษณะเหมือนกับ ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทุกประการ แต่มีข้อแตกต่างกัน คือการนำห้างหุ้นส่วนสามัญไปจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีผลให้ห้างหุ้นส่วนนั้นเป็นนิติบุคคล แยกต่างหากจากห้างหุ้นส่วน ข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

 1.  การเสียภาษีแบบนิติบุคคล
 2. ได้รับความเชื่อถือจากบุคคลภายนอกมากขึ้น เนื่องจากมีผู้สอบบัญชี
 3. มีการร่วมลงทุนและความรู้ของหุ้นส่วน

ข้อดี ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1. การจัดตั้งกระทำได้ง่าย
 2. มีการร่วมทุนและความรู้ความสามารถจากผู้เป็นหุ้นส่วน
 3. สามารถขยายกิจการด้วยการเพิ่มทุนหรือรับหุ้นส่วนเพิ่มได้

ข้อเสีย ของ ห้างหุ้นส่วนสามัญ

 1. เมื่อห้างมีการขาดทุนและเลิกกิจการ ผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีฐานะการเงิน ดีจะถูกเรียกร้องให้ชำระหนี้ของห้างทั้งหมดได้
 2. ความคล่องตัวและความเป็นอิสระ ในการบริหารงานลดลง
 3. การเสียภาษี เป็นการเสียแบบบุคคลธรรมดา
 4. ผู้เป็นหุ้นส่วนต้องรับผิดชอบต่อเจ้าหนี้ร่วมกันโดย เจ้าหนี้ อาจจะเรียกให้หุ้นส่วนคนใดชำระหนี้ให้จนครบจำนวนย่อมได
ห้างหุ้นส่วนมามัญ

ข้อดีข้อเสีย ห้างหุ้นส่วนมามัญ

จัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ

 

การจดทะเบียนจัดตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
เมื่อหุ้นส่วนทุกคนยินยอมและตกลงกันในเรื่องการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนได้แล้ว ให้ดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้

 • ตั้งชื่อและทำการจองชื่อห้างหุ้นส่วนกับระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อไม่ให้มีชื่อซ้ำกับกิจการอื่น พร้อมทั้งจัดทำตราประทับของกิจการ
 • จัดเตรียมคำขอและข้อมูลสำหรับการยื่นจดทะเบียน เช่น วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกิจการ ที่ตั้งสำนักงาน รายการชื่อที่อยุ่หุ้นส่วนทุกคน ชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการพร้อมข้อจำกัดอำนาจ
 • จากนั้นหุ้นส่วนผู้จัดการทำหน้าที่ยื่นคำขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียน ที่กรมพัมนาธุรกิจการค้าหรือยื่นทางเว็บไซต์ www.dbd.go.th
  เมื่อการดำเนินการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเสร็จสิ้น ห้างหุ้นส่วนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคล มีหน้าที่ต้องทำจัดงบการเงินประจำปี ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นความรับผิดชอบหลักสำหรับองค์กรธุรกิจประเภทจดทะเบียน

กิจการเจ้าของคนเดียวจดทะเบียนที่ไหน

หากกล่าวโดยสรุป องค์กรธุรกิจประเภทห้างหุ้นส่วน มีข้อดีในเรื่องความมั่นคงและน่าเชื่อถือเนื่องจากประกอบกิจการด้วยความสามารถของหุ้นส่วนหลายคน อีกทั้งการจัดตั้งไม่ยุ่งยากและสามารถเลิกกิจได้ง่าย แต่ธุรกิจประเภทนี้มีข้อจำกัดในเรื่องการโอนหุ้นหรือถอนเงินทุนของกิจการ อีกทั้งอายุธุรกิจถูกจำกัดด้วยชีวิตของผู้เป็นหุ้นส่วน และอาจเกิดความขัดแย้งภายในจากประเภทของหุ้นส่วนได้ง่าย
 
ก่อนจัดตั้งองค์กรธุรกิจในรูปแบบห้างหุ้นส่วน ผู้ร่วมลงทุนต้องมีการเจรจาตกลงที่ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่เริ่มต้นกิจการ เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและช่วยการบริหารงานเป็นระบบก่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เป็นนิติบุคคลหรือไม่

 
เมื่อจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน สามัญนิติบุคคล หรือห้างหุ้นส่วนจำากัดแล้ว ห้างหุ้นส่วนจะมีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายแยกต่างหากจากผู้เป็นหุ้นส่วน และได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลัก ซึ่งจะถูกใช้เป็นเลขประจำาตัวผู้เสียภาษีอากร ของกรมสรรพากรด้วย

 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ปก กระดาษ
ธุรกิจโรงแรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )