กำลังปรับปรุง

10 องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต เป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า

Click to rate this post!
[Total: 482 Average: 5]

องค์ประกอบของต้นทุนการผลิต เป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า

ประกอบด้วย วัตถุทางตรง ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต วัตถุทางตรง
– วัตถุที่ใช้ในการผลิตสินค้านั้นโดยตรง และสามารถระบุ ชัดเจนว่าเป็นส่วนสำคัญของการผลิตสินค้า วัตถุทางตรงจะรวมถึงชิ้นส่วนประกอบ ซึ่งจะถูกประกบเป็นผลิตภัณฑ์ วัตถุทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิตไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบทางตรงทั้งหมด มีวัตถุดิบหลายชนิดที่มีต้นทุนเพียงเล็กน้อย และไม่สามารถระบุเจาะจงลงไปได้ว่าเป็นส่วนสำคัญของสินค้า ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ถูกจัดเป็นวัตถุทางอ้อมและจะถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าแรงทางตรง
– ค่าแรงของคนงานทั้งหมดที่ทำงานในการผลิตสินค้าโดยตรง ค่าแรงงานในโรงงานทั้งหมดก็ไม่ถือเป็นค่าแรงทางตรง ค่าจ้างของพนักงานในกระบวนการผลิตแต่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าโดยตรง จึงถูกจัดประเภทเป็นค่าแรงทางอ้อม และรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิต ค่าใช้จ่ายในการผลิต
– ต้นทุนในการผลิตทั้งหมดที่ไม่ถูกจัดเป็นประเภทวัตถุทางตรง หรือค่าแรงทางตรง โดยทั่วไปค่าใช้จ่ายในการผลิตรวมถึง
–  วัตถุทางอ้อม
–   ค่าแรงทางอ้อม
–   ค่าสาธารณูปโภค
–   ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในโรงงาน
–   ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อาคาร และอุปกรณ์ของโรงงาน
–   ค่าภาษีโรงเรือนอาคารโรงงาน
–   ค่าประกันภัยของเครื่องจักร อุปกรณ์ และอาคารโรงงาน
–   ค่าเช่าอาคารโรงงานหรือเครื่องจักร

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 11, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top