อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

กรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษี

Click to rate this post!
[Total: 513 Average: 5]

ข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้า

อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

กรณีที่กิจการฝากขายสินค้าวิธีการบันทึกรายการบัญชีด้านผู้ฝากขาย มี 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ
วิธีที่ 2 บันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายรวมกับการขายปกติของกิจการ
การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้าฝากขายด้านผู้ฝากขายทั้ง 2 วิธี สามารถบันทึกตามระบบบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง
( Perpetual Inventory System ) หรือตามระบบบัญชีสินค้าเมื่อสิ้นงวด ( Periodic Inventory System ) ก็ย่อมได้

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
อยากทราบข้อปฎิบัติกรณีฝากขายสินค้าว่า ต้องออกใบกำกับภาษีอย่างไร

Leave a Comment

Scroll to Top