ค่าเสื่อมราคายานพาหนะ

รับทำบัญชี.COM | ค่าเสื่อมราคาปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 51 Average: 5]

ค่าเสื่อมราคา-ยานพาหนะ คิดค่าเสื่อมราคาเท่าไหร

ตอบ ค่าเสื่อมราคา-ยานพหานะ คิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้อยละ 20 ค่ะ อายุการใช้งาน 5 ปีแต่ต้องมีมูลค้าไม่เกิน 1,000,000 บาทค่ะ

ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะเป็นการลดมูลค่าของยานพาหนะตามเวลาที่ผ่านไป โดยมูลค่าของยานพาหนะลดลงเนื่องจากการสภาพของยานพาหนะที่เปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งานและเวลาที่ผ่านไป การลดมูลค่านี้ถูกบัญชีว่าค่าเสื่อมราคา และมีวัตถุประสงค์หลักในการบัญชีคือการตรวจสอบและบันทึกการลดมูลค่านี้เพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชีและการเงินที่ถูกต้อง

วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะในการบัญชีจะอาจแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานหรือคำแนะนำทางบัญชีที่ใช้ อย่างไรก็ตาม, มีวิธีการคำนวณที่อยู่ในที่นิยมและที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง ดังนี้

  1. วิธีเส้นตรง (Straight-Line Depreciation) นี่คือวิธีที่ง่ายที่สุดโดยที่ค่าเสื่อมราคาถูกแบ่งเป็นส่วนที่เท่ากันในทุก ๆ ปี ตัวสูตรคำนวณคือ (มูลค่าเริ่มต้น – มูลค่าสิ้นสุด) / อายุการใช้งาน

  2. วิธีค่าเสื่อมราคาลดลง (Declining Balance Depreciation) นี่คือวิธีที่ค่าเสื่อมราคาถูกคำนวณโดยใช้ร้อยละจากมูลค่าเริ่มต้นของยานพาหนะ ค่าเสื่อมราคาจะสูงในปีแรกและลดลงในปีต่อมา ตัวสูตรคำนวณจะต่างกันตามอัตราค่าเสื่อมราคาที่กำหนด

  3. วิธีค่าเสื่อมราคาทางกิจกรรม (Units of Production Depreciation) วิธีนี้ค่าเสื่อมราคาถูกคำนวณตามจำนวนหน่วยผลิตที่ยานพาหนะสร้างขึ้นในแต่ละปี ตัวสูตรคำนวณคือ (มูลค่าเริ่มต้น – มูลค่าสิ้นสุด) / จำนวนหน่วยผลิตที่คาดหวัง

การบันทึกค่าเสื่อมราคาในบัญชีจะทำให้คุณสามารถติดตามค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะในระยะเวลา และใช้ข้อมูลนี้ในการจัดทำงบการเงินและรายงานทางการบัญชี การคำนวณค่าเสื่อมราคาและการบันทึกมีความสำคัญในการประเมินมูลค่าของทรัพย์สินขององค์กรหรือรายบุคคล