รับทำบัญชี.COM | อาชีพรับเหมาก่อสร้างเสี่ยงมือใหม่รวยไหม?

Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 5]

แผนธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

เปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก สร้างโอกาสและรวยได้ไหม?

การก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง โดยเฉพาะในรูปแบบของบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็ก ในบทความนี้เราจะสำรวจว่าเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กนั้นดีกว่าการทำรับเหมาแบบบุคคลธรรมดาอย่างไร และว่าอาชีพนี้สามารถทำให้คุณรวยได้หรือไม่

 1. ความมั่นคงและความเชื่อถือได้ เมื่อคุณก่อตัวเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง, คุณมีโอกาสสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้กับลูกค้ามากกว่าการทำงานในนามบุคคลธรรมดา ลูกค้ามักมองว่าบริษัทมีความเชี่ยวชาญและทรงพลังในการดำเนินโครงการใหญ่ๆ ซึ่งส่งผลให้มีโอกาสที่จะได้รับโครงการมากขึ้น
 2. โอกาสในการขยายธุรกิจ บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมักมีโอกาสในการขยายธุรกิจมากกว่าบุคคลธรรมดา เมื่อคุณสร้างชื่อเสียงและความเชื่อถือจากลูกค้า, คุณสามารถขยายธุรกิจของคุณไปยังโครงการที่ใหญ่ขึ้นและมีกำไรมากขึ้น
 3. การจัดการที่มีระบบ การเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีการจัดการที่มีระบบและมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจนมากขึ้น เป็นรูปแบบธุรกิจที่ต้องการความระเบียบเรียบร้อยเพื่อดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
 4. สร้างรายได้และกำไร การทำงานในอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกำไรอย่างมาก โดยเฉพาะหากคุณสามารถรับโครงการที่มีมูลค่าสูง การรับชำระเงินตามสัญญาก่อสร้างโครงการสามารถทำให้คุณได้กำไรมากๆ
 5. โอกาสในการนำเสนอโครงการและเสนอราคา บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมักมีโอกาสในการเสนอโครงการและเสนอราคาให้กับหน่วยงานและลูกค้าที่มีความต้องการในงานก่อสร้าง การสร้างชื่อเสียงและความเชื่อถือสามารถทำให้คุณได้รับโครงการมากขึ้น
 6. ความสำเร็จและรายได้ การทำงานในอาชีพรับเหมาก่อสร้างสามารถสร้างรายได้และความสำเร็จได้อย่างมากมาย แต่ความสำเร็จนี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมใจในการทำงานหนัก การควบคุมความเสี่ยง และการวางแผนอย่างดี

สรุป

การเปิดบริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีข้อได้เปรียบมากมายเมื่อเทียบกับการทำงานเป็นบุคคลธรรมดาในอาชีพรับเหมาก่อสร้าง มันเสนอโอกาสในการสร้างรายได้ ความเชื่อถือจากลูกค้า และโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ แต่ควรจำไว้ว่าความสำเร็จนี้จะต้องมาพร้อมกับการทำงานหนัก การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนอย่างดีในการดำเนินธุรกิจของคุณในวงการก่อสร้างอันแข็งแกร่งและแข็งแกร่งนี้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี อาชีพรับเหมาก่อสร้าง

ตัวอย่างของค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

รายการค่าใช้จ่าย ราคา (บาท)
ค่าวัสดุก่อสร้าง 300,000
ค่าคนงานและค่าแรงงาน 500,000
ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 50,000
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ 30,000
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและการขนส่ง 20,000
ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานรับเหมาย่อย 40,000
ค่าบริการอื่นๆ (เช่น การออกแบบ) 10,000
ค่านายหน้าและการประสานงาน 15,000
ค่าใช้จ่ายในการรักษาและบำรุงเครื่องจักร 25,000
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา 5,000
ค่าบริการควบคุมโครงการและประสานงาน 20,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 10,000
รวมรายจ่าย 925,000

ในตัวอย่างนี้, รายการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอาชีพรับเหมาก่อสร้างรวมกันเป็น 925,000 บาท ซึ่งรวมถึงค่าวัสดุก่อสร้าง, ค่าคนงานและค่าแรงงาน, ค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์, ค่าใช้จ่ายในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์, ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและการขนส่ง, ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานรับเหมาย่อย, ค่าบริการอื่นๆ เช่น การออกแบบ, ค่านายหน้าและการประสานงาน, ค่าใช้จ่ายในการรักษาและบำรุงเครื่องจักร, ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา, ค่าบริการควบคุมโครงการและประสานงาน, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้าง

นี่คือตัวอย่างของตารางเปรียบเทียบรายรับและรายจ่ายสำหรับอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่มีกำไร

รายการ รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ค่าแรงงาน 500,000
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 300,000
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 100,000
กำไรก่อสร้าง
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 50,000
บริการอื่นๆ (ถ้ามี) 50,000
รวมรายรับ 850,000 850,000
กำไรสุทธิ 850,000 750,000

ในตัวอย่างนี้

 • รายรับประกอบด้วยค่าแรงงานที่ได้รับจากการทำงานในโครงการก่อสร้าง (500,000 บาท) และค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ (300,000 บาท) รวมกันเป็นรายรับทั้งหมดที่รับเข้ามาในบริษัท
 • รายจ่ายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ (100,000 บาท) และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (50,000 บาท) รวมกันเป็นรายจ่ายทั้งหมดของบริษัท
 • รายรับและรายจ่ายมีค่าเท่ากัน (850,000 บาท) และดังนั้นบริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในงวดนี้ ซึ่งกำไรสุทธิคือรายรับลบรายจ่าย (850,000 – 100,000 – 50,000 = 750,000 บาท)

ตัวอย่างของรายรับที่อาจเกิดขึ้นในอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

รายการรายรับ ราคา (บาท)
ค่าแรงงาน 500,000
ค่าวัสดุและอุปกรณ์ 300,000
ค่าบริการออกแบบ 50,000
ค่าสิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้าง 200,000
ค่าบริการควบคุมโครงการและประสานงาน 30,000
รายได้จากการจ้างงานรับเหมาย่อย 100,000
รายได้จากการให้บริการเสริม (เช่น การออกแบบ) 20,000
รายได้จากการเสนอราคาและโครงการใหม่ 80,000
รายได้จากการให้บริการอื่นๆ 10,000
รวมรายรับ 1,290,000

ในตัวอย่างนี้ คือรายรับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในอาชีพรับเหมาก่อสร้างรวมกันเป็น 1,290,000 บาท ซึ่งรวมถึงรายได้จากค่าแรงงาน, ค่าวัสดุและอุปกรณ์, ค่าบริการออกแบบ, รายได้จากการสร้างหรือโครงสร้าง, ค่าบริการควบคุมโครงการและประสานงาน, รายได้จากการจ้างงานรับเหมาย่อย, รายได้จากการให้บริการเสริม เช่น การออกแบบ, รายได้จากการเสนอราคาและโครงการใหม่, และรายได้จากการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมก่อสร้าง

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ อาชีพรับเหมาก่อสร้าง

มีหลายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพรับเหมาก่อสร้างเนื่องจากการก่อสร้างโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างต่างๆ เป็นกิจกรรมที่รวมถึงการทำงานร่วมกันของหลายอาชีพ ดังนั้น อาชีพที่เกี่ยวข้องนั้นสามารถรวมได้หลายประเภท โดยรวมไปถึง

 1. ช่างก่อสร้าง คือคนงานที่ทำงานในการก่อสร้างโครงสร้างต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างทั่วไป, ช่างโลหะ, ช่างไม้, ช่างประปา, ช่างไฟฟ้า และอื่นๆ ที่มีหน้าที่ในการสร้างหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง
 2. นักออกแบบสถาปัตยกรรม คือผู้ที่ออกแบบและวางแผนโครงสร้างและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้มีการบริหารโครงการสถาปัตยกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำเร็จตามแผนที่กำหนด
 3. วิศวกรสถาปัตยกรรม คือวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในสถาปัตยกรรมและช่วยในการวางแผน, ออกแบบ, และควบคุมโครงการสถาปัตยกรรมให้สำเร็จ
 4. ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง คือบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการควบคุมและจัดการโครงการก่อสร้าง รวมถึงการตรวจสอบงบประมาณ, การเสนอราคา, และการควบคุมความก้าวหน้าของโครงการ
 5. นักเทคนิคการก่อสร้าง คือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิคการก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานในโครงการและตรวจสอบคุณภาพของงาน

หรือจะมีบางบริษัทที่มีอาชีพและตำแหน่งงานที่กำหนดเฉพาะเพื่อรับเหมาก่อสร้างเท่านั้น เช่น บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีตำแหน่ง “ผู้จัดการโครงการ,” “ผู้ควบคุมคุณภาพ,” และ “ช่างก่อสร้าง” เป็นต้น เหล่านี้คืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่สำคัญในการดำเนินกิจการในวงการก่อสร้าง

วิเคราะห์ SWOT อาชีพรับเหมาก่อสร้าง

การวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) สำหรับอาชีพรับเหมาก่อสร้างจะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยที่มีผลต่ออาชีพนี้ และช่วยในการวางแผนการดำเนินงาน ดังนั้นนี่คือการวิเคราะห์ SWOT สำหรับอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

Strengths (จุดแข็ง)

 1. ความก้าวหน้าเทคโนโลยี การใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างมีขึ้นมาอย่างมากในอาชีพนี้ อาชีพรับเหมาก่อสร้างที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มีความได้เปรียบ
 2. ความสามารถในการจัดการโครงการ การจัดการโครงการใหญ่ๆ ในอาชีพรับเหมาก่อสร้างอาจเป็นความแข็งแกร่งของบุคคลในอาชีพนี้
 3. อาชีพที่มีความต้องการ อุตสาหกรรมก่อสร้างมีความต้องการสูงสุดในสาขาต่างๆ เช่น สถาปัตยกรรม, การประมาณราคา, การควบคุมคุณภาพ, และการบริหารโครงการ
 4. โอกาสในตลาด ความต้องการสูงของโครงการก่อสร้างและการพัฒนาในหลายๆ รายการโครงการในหลายสาขาอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

Weaknesses (จุดอ่อน)

 1. ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ, แรงงาน, และเครื่องมือในอาชีพรับเหมาก่อสร้างมักมีราคาสูง ซึ่งอาจเป็นภาระต่อธุรกิจขนาดเล็ก
 2. การค้าแรงงาน บางครั้งการหาแรงงานที่มีความสามารถและประสบการณ์สูงในอาชีพรับเหมาก่อสร้างอาจทำให้มีความยากลำบาก
 3. ความขาดแคลนของแรงงานทางเทคนิค บางอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่ต้องการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคอาจมีขาดแคลนในการหาแรงงานที่มีความสามารถในงานนี้

Opportunities (โอกาส)

 1. การขยายธุรกิจ โอกาสในการขยายธุรกิจไปยังสาขาอื่นๆ หรือพัฒนาบริการเสริม เช่น การออกแบบหรือการบริหารโครงการ
 2. การเพิ่มทุนต่างประเทศ การรับสัญญางานก่อสร้างในโครงการต่างประเทศเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างช่องทางการขายใหม่
 3. การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนา การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการก่อสร้างอาจเสริมสร้างโอกาสใหม่ในการปรับปรุงการดำเนินงาน

Threats (อุปสรรค)

 1. ความขาดแคลนของวัสดุและค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้น ความขาดแคลนหรือค่าวัสดุที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาวัสดุสูงขึ้นและมีผลกระทบต่อกำไรของธุรกิจ
 2. การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายและข้อกำหนด การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือการรับเหมาก่อสร้างอาจมีผลกระทบต่อวิธีการดำเนินงาน
 3. คู่แข่งที่เข้มข้น มีคู่แข่งที่มีความเชี่ยวชาญและความสามารถในตลาดการก่อสร้าง ซึ่งอาจแข่งขันในการจ้างงานหรือลูกค้า

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณสามารถกำหนดกลยุทธ์และการวางแผนทางธุรกิจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการกับความแข็งแกร่งและอ่อนแอของอาชีพรับเหมาก่อสร้าง และใช้โอกาสในตลาดให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงจากอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

คําศัพท์พื้นฐาน อาชีพรับเหมาก่อสร้าง ที่ควรรู้

 1. โครงการก่อสร้าง (Construction Project)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การก่อสร้างหรือโครงการก่อสร้างคือกระบวนการที่มุ่งเน้นการสร้างหรือปรับปรุงโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น อาคาร, ถนน, สะพาน, และโครงสร้างอื่นๆ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) A construction project is a process that focuses on building or renovating various structures or constructions such as buildings, roads, bridges, and other structures
 2. ค่าแรงงาน (Labor Cost)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ค่าแรงงานคือเงินที่ต้องจ่ายให้แก่คนงานที่มีหน้าที่ทำงานในโครงการก่อสร้าง เช่น ช่าง, คนงานสถาปัตยกรรม, และลูกจ้างในสายอาชีพรับเหมาก่อสร้าง
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Labor cost refers to the money paid to the workers who are involved in construction projects, including craftsmen, architectural workers, and laborers in the construction industry
 3. วัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) วัสดุก่อสร้างคือสิ่งที่ใช้ในกระบวนการก่อสร้างเพื่อสร้างโครงสร้างหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น คอนกรีต, เหล็ก, ไม้, และกระเบื้อง
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Construction materials are substances used in the construction process to create structures or constructions, such as concrete, steel, wood, and tiles
 4. รายได้รับเหมาก่อสร้าง (Construction Contract Revenue)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) รายได้รับเหมาก่อสร้างคือเงินที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างได้รับจากโครงการหรือสัญญาก่อสร้างตามข้อตกลงที่ทำไว้กับลูกค้า
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Construction contract revenue refers to the money that a construction company receives from a project or construction contract as per the agreed terms with the client
 5. ควบคุมคุณภาพ (Quality Control)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) ควบคุมคุณภาพคือกระบวนการที่ใช้ในการตรวจสอบและรับรองว่างานก่อสร้างถูกดำเนินการให้คุณภาพตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่กำหนดไว้
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Quality control is the process used to inspect and certify that construction work is carried out to meet the specified standards and requirements
 6. การประเมินราคา (Estimation)
  • คำอธิบาย (ภาษาไทย) การประเมินราคาคือกระบวนการในการประเมินค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง รวมถึงค่าแรงงาน, วัสดุ, ค่าใช้จ่ายอื่นๆ, และกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ
  • คำอธิบาย (ภาษาอังกฤษ) Estimation is the process of assessing the total cost associated with a construction project, including labor costs, materials, other expenses, and the expected profit from the project

คำศัพท์เหล่านี้เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่สำคัญในอาชีพรับเหมาก่อสร้างและใช้ในการควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบ

บริษัท อาชีพรับเหมาก่อสร้าง เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจและอาชีพรับเหมาก่อสร้างมีภาษีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องหลายรายการ ภาษีและค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ต่อไปนี้คือรายการภาษีและค่าใช้จ่ายที่เป็นที่พบในธุรกิจอาชีพรับเหมาก่อสร้างที่อาจมีการเก็บเสร็จสิ้นในหลายแห่ง

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลธรรมดาที่มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายประเทศนั้นๆ การหักภาษีเงินได้จากรายได้ที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญในการประกอบธุรกิจ
 2. ภาษีเงินได้บริษัท บริษัทที่มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีเงินได้บริษัทตามกฎหมายประเทศนั้นๆ ภาษีเงินได้บริษัทคำนวณจากกำไรสุทธิของบริษัทหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆ
 3. ภาษีขาย (VAT/GST) การจำหน่ายวัสดุและบริการในการก่อสร้างอาจต้องเสียภาษีขาย (VAT/GST) ตามกฎหมายประเทศนั้นๆ ซึ่งค่าภาษีจะเรียกเก็บจากลูกค้าและต้องถูกชำระให้กับหน่วยงานรัฐ
 4. ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายที่กำหนดในพื้นที่ที่ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่
 5. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและการตรวจสอบ การขอใบอนุญาตในการก่อสร้างและการตรวจสอบการปฏิบัติงานอาจมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้กับหน่วยงานรัฐ
 6. ค่าใช้จ่ายในการประกัน บริษัทอาจต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการรับประกันโครงการหรือการประกันความเสี่ยงทางการก่อสร้าง
 7. ภาษีนิติบุคคล บริษัทที่มีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องเสียภาษีนิติบุคคลตามกฎหมายประเทศนั้นๆ
 8. ค่าใช้จ่ายในการรับมือกับความเสี่ยง การเจรจาและการจัดการความเสี่ยงในโครงการก่อสร้างอาจต้องมีค่าใช้จ่ายที่สูงต่อธุรกิจ
 9. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกจากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริษัทที่เช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในรูปแบบรายเดือนหรือรายปีแก่เจ้าของที่ดิน

รายการภาษีและค่าใช้จ่ายที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นตัวอย่างเท่านั้น และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและข้อกำหนดในแต่ละพื้นที่ ซึ่งควรตรวจสอบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีและบัญชีเพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ