เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

รับทำบัญชี.COM | เกณฑ์คงค้างการเข้าใจและการใช้งานในชีวิตประจำวัน?

Click to rate this post!
[Total: 116 Average: 5]

เกณฑ์คงค้าง

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

เกณฑ์คงค้าง (Accrual Basis) หมายถึง เป็นการบันทึกรายการค้าต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายหรือรายได้  ซึ่งใช้หลักของเวลาเป็นตัวกำหนดตามงวดบัญชีนั้นๆ เช่น 3 เดือน ,  1 ปี โดยไม่ต้องคำนึงว่าจะได้รับหรือจ่ายในรูปแบบของเงินสด

เกณฑ์คงค้าง คือ ( Accrual Basis )

เกณฑ์คงค้าง (Benchmark) คือการใช้สถานการณ์หรือค่ามาตรฐานที่ถูกกำหนดไว้เพื่อวัดหรือประเมินความสมบูรณ์และประสิทธิภาพของระบบหรือผลิตภัณฑ์ โดยเกณฑ์คงค้างมักถูกใช้เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพของรายการหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการวัดหรือประเมินกับค่ามาตรฐานหรือสถานการณ์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีความคาดหวังและเป็นการบอกว่าผลลัพธ์หรือประสิทธิภาพนั้นดีหรือแย่กว่าค่ามาตรฐาน ในสาขาหรืองานที่แตกต่างกัน เกณฑ์คงค้างมีวัตถุประสงค์และขั้นตอนการสร้างที่แตกต่างกันไปได้ตามเป้าหมายและความต้องการของแต่ละงานหรือสถานการณ์ที่ใช้งานเกณฑ์คงค้าง

กระบวนการสร้างเกณฑ์คงค้าง

 1. เก็บข้อมูล การสร้างเกณฑ์คงค้างเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการวัดหรือประเมิน ข้อมูลนี้อาจมาจากการวิจัยก่อนหน้าหรือการเก็บข้อมูลใหม่โดยตรง

 2. เลือกชุดข้อมูลทดสอบ ในกรณีที่ต้องการทดสอบระบบหรือผลิตภัณฑ์ จะต้องเลือกชุดข้อมูลทดสอบที่เหมาะสมเพื่อใช้ในกระบวนการทดสอบ เช่น การเลือกตัวอย่างที่แทนคุณลักษณะหรือสมบัติที่ต้องการวัด

 3. ออกแบบการทดสอบ คำสำคัญในขั้นตอนนี้คือการออกแบบกระบวนการหรือวิธีการทดสอบที่จะใช้ในการวัดหรือประเมิน เช่น การสร้างสคริปต์การทดสอบสำหรับซอฟต์แวร์ หรือการเลือกวิธีการทดสอบในการประเมินประสิทธิภาพของระบบ

 4. ดำเนินการทดสอบ ทำการทดสอบตามขั้นตอนที่ออกแบบขึ้นมา โดยใช้ชุดข้อมูลทดสอบที่เลือกไว้เพื่อเก็บข้อมูลผลลัพธ์

 5. วิเคราะห์ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ผลลัพธ์เป็นขั้นตอนสำคัญเพื่อตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามค่ามาตรฐานหรือไม่ การวิเคราะห์อาจใช้เครื่องมือสถิติหรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ

 6. เปรียบเทียบผลลัพธ์ เปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์คงค้างหรือค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อดูว่ามีการปรับปรุงหรือไม่ในระบบหรือผลิตภัณฑ์

ความสำคัญของเกณฑ์คงค้าง

 1. การวัดและประเมินคุณภาพ เกณฑ์คงค้างเป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและประเมินคุณภาพหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือระบบ เช่น ในการทดสอบซอฟต์แวร์ เกณฑ์คงค้างช่วยให้รู้ว่าซอฟต์แวร์ทำงานได้ถูกต้องและประสิทธิภาพอย่างไร

 2. เปรียบเทียบและการพัฒนา เกณฑ์คงค้างช่วยในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์หรือระบบที่แตกต่างกัน และส่งเสริมการพัฒนาโดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบในรอบต่าง ๆ

 3. ความโปร่งใส เกณฑ์คงค้างช่วยในการทำให้กระบวนการวัดและประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างโปร่งใสและโปร่งใส เนื่องจากมีค่ามาตรฐานที่ชัดเจน

ความหลากหลายของเกณฑ์คงค้าง

 1. เกณฑ์คงค้างในการทดสอบซอฟต์แวร์ ในการทดสอบซอฟต์แวร์ เกณฑ์คงค้างอาจรวมถึงเวลาการตอบสนองของโปรแกรม ความปลอดภัยของโปรแกรม และความถูกต้องในการดำเนินการต่าง ๆ

 2. เกณฑ์คงค้างในการวัดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ในสาขาการวิจัยและพัฒนาคอมพิวเตอร์ เกณฑ์คงค้างอาจเป็นเกณฑ์เร็วตอบสนองของคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล หรือประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

 3. เกณฑ์คงค้างในการประเมินผลการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในการลงทุน การเปรียบเทียบผลการลงทุนกับดัชนีหรือสถานการณ์ตลาดที่มีค่ามาตรฐานเป็นเกณฑ์คงค้าง

การวัดและประเมิน

การวัดและประเมินใช้เกณฑ์คงค้างโดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์จริงกับค่ามาตรฐานหรือสถานการณ์ที่เป็นที่ยอมรับว่ามีความคาดหวัง การตรวจสอบค่าผลลัพธ์และการทำเช็คเทียบเป็นขั้นตอนสำคัญ หากผลลัพธ์ดีกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์คงค้าง แสดงว่าระบบหรือผลิตภัณฑ์ดีตามมาตรฐาน แต่หากผลลัพธ์แย่กว่าเกณฑ์คงค้าง อาจต้องปรับปรุงระบบหรือผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น

ประโยชน์และข้อจำกัด

ประโยชน์ของเกณฑ์คงค้างรวมถึงการช่วยในการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์หรือระบบ ช่วยในการเปรียบเทียบและทำให้กระบวนการวัดเป็นไปอย่างโปร่งใส และส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือระบบ

ข้อจำกัดของเกณฑ์คงค้างอาจเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถกำหนดเกณฑ์คงค้างได้อย่างชัดเจน หรือเมื่อเกณฑ์คงค้างไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้ และอาจเกิดปัญหาเมื่อเกณฑ์คงค้างเป็นเรื่องซับซ้อนและสร้างค่าใช้จ่ายสูงในกระบวนการการทดสอบและประเมิน

ตัวอย่างเกณฑ์คงค้างที่รู้จัก

 1. เกณฑ์คงค้างในการทดสอบซอฟต์แวร์ ในการทดสอบซอฟต์แวร์ เกณฑ์คงค้างอาจรวมถึงความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ ความเสถียรภาพของแอปพลิเคชันในระหว่างการใช้งาน และความถูกต้องในการคำนวณ

 2. เกณฑ์คงค้างในการวัดประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ เกณฑ์คงค้างอาจรวมถึงประสิทธิภาพในการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ เช่น ความเร็วในการทำงานของซีพียู ความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลบนฮาร์ดไดรฟ์ หรือประสิทธิภาพในการรันแอปพลิเคชัน

อนาคตของเกณฑ์คงค้าง

ในอนาคตเกณฑ์คงค้างจะเลิกจากการใช้ในงานหรือสาขาที่กำหนดมาตรฐานเป็นค่าคงที่ เนื่องจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีอาจทำให้มีความหลากหลายและความซับซ้อนมากขึ้น แต่เกณฑ์คงค้างจะยังคงมีความสำคัญในการวัดและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ต้องการการเปรียบเทียบหรือการทดสอบอย่างที่มีความถูกต้อง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

 1. ISO (International Organization for Standardization) เว็บไซต์ของ ISO มีข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานและเกณฑ์คงค้างในหลายสาขาที่สนใจ เว็บไซต์ https//www.iso.org/

 2. NIST (National Institute of Standards and Technology) หน่วยงานระดับชาติของสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์คงค้าง เว็บไซต์ https//www.nist.gov/

 3. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) สมาคมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์คงค้างในเทคโนโลยี เว็บไซต์ https//www.ieee.org/

สรุป

เกณฑ์คงค้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบหรือผลิตภัณฑ์ในหลายสาขาหรืองานที่แตกต่างกัน การสร้างเกณฑ์คงค้างเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลและการออกแบบกระบวนการทดสอบ ความสำคัญของเกณฑ์คงค้างรวมถึงการช่วยในการวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ การเปรียบเทียบ และการส่งเสริมการพัฒนา ข้อจำกัดอาจเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถกำหนดเกณฑ์คงค้างได้อย่างชัดเจนหรือเมื่อเกณฑ์คงค้างไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี เกณฑ์คงค้าง โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )