ใบกำภาษี ที่สามารถ เคลม Vat ได้?

Click to rate this post! [Total: 123 Average: 5] ภาษีซื …

ใบกำภาษี ที่สามารถ เคลม Vat ได้? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 123 Average: 5]

ภาษีซื้อที่ไม่สามารถนำมาหักในการคำนวณภาษี

1. กรณีไม่มีใบกำกับภาษีหรือไม่อาจแสดงใบกำกับภาษีได้ว่ามีการชำระภาษีซื้อ
2. ใบกำกับภาษีมีข้อความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ
3. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการของผู้ประกอบการ ได้แก่ ภาษีซื้อที่ไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อหากำไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ
4. ภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายเพื่อการรับรองหรือเพื่อการอันมีลักษณะทำนองเดียวกัน -ค่ารับรอง หรือค่าบริการไม่ว่าจะจ่ายเพื่อการรับรอง หรือให้บริการแก่บุคคลใดและไม่ว่าจะอำนวยประโยชน์แก่กิจการหรือไม่ก็ตาม เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่ามหรสพ ค่าใช้จ่ายเพื่อการกีฬา -ค่าสิ่งของหรือประโยชน์ที่ให้แก่บุคคลซึ่งได้เป็นการรับรองหรือบริการ
5. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งออกโดยผู้ที่ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี
6. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อ เช่าซื้อ หรือรับโอนรถยนต์นั่งและรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน
7. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีอย่างย่อ
8. ภาษีซื้อที่เกิดจากการซื้อทรัพย์สินเพื่อใช้หรือจะใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีซื้อที่เกิดจากรายจ่ายของกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม
9. ภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการประเภทที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและต่อมาได้ขายหรือให้เช่าหรือนำไปใช้ในกิจการประเภทที่ไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้เฉพาะที่ได้กระทำภายในสามปีนับแต่เดือนภาษีที่ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์
10. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีมิได้ตีพิมพ์ขึ้นหรือมิได้จัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฉบับ
11. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษีซึ่งมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนา (Copy) แต่ไม่รวมถึงใบกำกับภาษีที่ได้จัดทำรวมกับเอกสารการค้าอื่นซึ่งมีจำนวนหลายฉบับ และใบกำกับภาษีซื้อมีรายการในใบกำกับภาษีเป็นสำเนามีข้อความว่า เอกสารออกเป็นชุด” ปรากฏอยู่ด้วย
12. ภาษีซื้อตามใบกำกับภาษี ซึ่งรายการในใบกำกับไว้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 

บริษัทนำเข้าสินค้า บริการมุ่งเน้นความสำเร็จ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ นํา เข้าส่งออก มีอะไรบ้าง ธุรกิจนําเข้าส่งออก นำเข้า ของมาขาย ธุรกิจ นํา เข้า ส่งออกในไทย การ นํา เข้าสินค้าจากต่างประเทศ ธุรกิจ นํา เข้า-ส่งออก ภาษาอังกฤษ ตัวแทน ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ สินค้านําเข้าจากต่างประเทศ 10 อันดับ ใกล้ฉัน ออนไลน์

การจัดทำ งบการเงิน เป็นส่วนหนึ่ง ของการ บริหารจัด การธุรกิจ ในด้านใด?

งบการเงินที่แสดงข้อมูลฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่งของรอบบัญชีหมายถึง งบอะไร งบการเงิน มีอะไรบ้าง งบการเงินที่แสดงผลการดําเนินงานของกิจการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หมายถึงงบอะไร การจัดทํางบการเงิน คือ งบการเงินคืออะไร หลักเกณฑ์ ในการจัด ทำ งบ การเงิน งบการเงิน บัญชีเบื้องต้น ประโยชน์ของงบการเงิน
ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบริษัท 150 ตัวอย่าง สํานักงาน ที่หักได้มีอะไรบ้าง?

ค่าใช้จ่าย หมายถึง รายการค่าใช้จ่าย บัญชีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายบริษัท มีอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ลงบัญชี ค่าใช้จ่าย ภาษี ค่าใช้จ่ายข้ามปี สรรพากร ตัวอย่างค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย

ต้นทุนขาย #9 ปรับกลยุทธ์ธุรกิจ ของคุณ วิธีลด เพื่อเพิ่มกำไร?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนขาย มีอะไรบ้าง ต้นทุนขาย สูตร ตัวอย่างงบต้นทุนขาย การคิดต้นทุนขาย กําไร และราคาขาย วิธีคิด ต้นทุน กำไร งบต้นทุนขาย ต้นทุนขาย ภาษาอังกฤษ วิธีคิดราคาขายต่อชิ้น ใกล้ฉัน ออนไลน์
ข้อตกลงอาเซียนวิชาชีพ

ข้อ ตกลง อาเซียน วิชาชีพ?

10 อาชีพเสรีในอาเซียน 10 อาชีพในอาเซียน 15 อาชีพในอาเซียน 8อาชีพในอาเซียน MRAs คือ ตลาดแรงงานในอาเซียน12อาชีพ Mutual Recognition Arrangement คือ mras มีอาชีพอะไรบ้าง

จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอเอกสาร เงินกู้ หรือไม่?

จดทะเบียน บริษัท ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 10 ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียน ต้องมีเงินจริงไหม การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท 2 คน 2566 เปิดบริษัท ใช้เงิน เท่า ไหร่ Pantip ใกล้ฉัน ออนไลน์

เกียรติบัตร ออนไลน์ บริหาร ธุรกิจ?

เกียรติบัตรออนไลน์ บริหารธุรกิจ 2566 เกียรติบัตรออนไลน์ บริหารธุรกิจ ฟรี คอร์สเรียนธุรกิจ ฟรี คอร์สเรียนธุรกิจ จุฬา เกียรติบัตร บริหารธุรกิจ คอร์สเรียนธุรกิจออนไลน์ ฟรี เรียนธุรกิจออนไลน์ฟรี จุฬา เกียรติบัตรออนไลน์ การตลาด เกียรติบัตรออนไลน์ การเงิน คอร์สเรียนบริหาร ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top