กำลังปรับปรุง

12 เดือน เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ ( Other Long – term Loans )

เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (Other Long – term Loans) หมายถึง เงินกู้ยืมจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่มิใช้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน มีกำหนดระยะเวลาชำระคืนเกินกว่า 1 ปี จึงจัดเป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น คือ

Leave a Comment

Scroll to Top