รับทำบัญชี.COM | เงินจ่ายล่วงหน้าปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 56 Average: 5]

เงินจ่ายล่วงหน้า

  • ผู้รับจ้างจะต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป้นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร
  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ว่าจ้าง เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้า มีหน้าที่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินจ่ายล่วงหน้า เมื่อมีการจ่ายค่างวดงานแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่หักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3.0 ของเงินค่างวดงานหลังหักเงินจ่ายล่วงหน้าในแต่ละงวดออกแล้ว
  • ผู้รับจ้างต้องนำเงินจ่ายล่วงหน้ามารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี ตามมาตรา 79 แห่งประมวลรัษฎากรโดยถือความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจากการให้บริการเกิดขึ้นในขณะได้รับชำระเงินดังกล่าว ตามมาตรา 78/1 (1) แห่งประมวลรัษฎากร

เงินจ่ายล่วงหน้า (Advance Payment) เป็นการชำระเงินล่วงหน้าก่อนที่จะได้รับสินค้าหรือบริการ นี่คือรูปแบบการชำระเงินที่ผู้ซื้อจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายก่อนที่การส่งมอบสินค้าหรือบริการจะเกิดขึ้น การจ่ายเงินล่วงหน้าสามารถใช้ในหลายสถานการณ์และอุตสาหกรรมแต่ละอย่างขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อกำหนดทางธุรกิจของร้านค้าหรือบริษัท

ดังนี้คือบางสาเหตุที่เงินจ่ายล่วงหน้าอาจถูกใช้

  1. การซื้อสินค้า ผู้ซื้ออาจจ่ายเงินล่วงหน้าในการสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขาย เพื่อให้ผู้ขายมั่นใจในการผลิตหรือจัดหาสินค้าตามคำสั่งซื้อ.

  2. การจ้างบริการ ในบริการบางประเภทเช่นงานก่อสร้างหรือบริการที่ต้องใช้เวลานาน ผู้ซื้ออาจต้องจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อเริ่มงาน.

  3. การจองหรือจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือการจองโรงแรมหรือรถเช่า, ผู้ใช้บริการอาจต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า.

  4. การสั่งซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุ ผู้ซื้ออาจจ่ายเงินล่วงหน้าในการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือวัสดุที่จำเป็นสำหรับกระบวนการผลิตหรือการบริการ.

  5. การจัดทำสินค้าตามคำสั่งผู้ซื้อ ในบางกรณีเช่นการผลิตสินค้าที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้า, ผู้ซื้ออาจต้องชำระเงินล่วงหน้าเพื่อเริ่มกระบวนการผลิต.

การจ่ายเงินล่วงหน้ามักเป็นการประกันตัวของผู้ขายหรือผู้ให้บริการว่าผู้ซื้อจะชำระเงินตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อควรตรวจสอบเงื่อนไขและข้อกำหนดทางธุรกิจก่อนที่จะชำระเงินล่วงหน้าเพื่อป้องกันความขัดแย้งหรือปัญหาทางการเงินในอนาคต                                                                                                                           

 
เงินจ่ายล่วงหน้า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )