30วัน การบันทึกบัญชี เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า ตัวอย่าง

กำลังปรับปรุง
[Total: 767 Average: 5]
การบันทึกบัญชี เงินทดรองจ่ายล่วงหน้า ตัวอย่าง

ต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน ?

    เงินทดรองจ่าย ในแต่ละวันที่มีการประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือให้บริการจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้า ซื้อวัตถุดิบ จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของกิจการ ซึ่งมักจะมีการจัดทำงบประมาณการจ่ายเงินไว้เพื่อเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการควบคุมการใช้จ่ายของแต่ละกิจการ ในการเบิกจ่ายเงินเพื่อนำไปจ่ายค่าใช้จ่าย โดยปกติ แล้วมักจะมีการวางแผนงานล่วงหน้า ก็คือรู้ล่วงหน้าว่าในแต่ละวันจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง โดยเฉพาะการซื้อที่เป็นเครดิต หรือเงินเชื่อ ซึ่งต้องมีการวางบิลหรือใบแจ้งหนี้ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงิน ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการตกลงกับเจ้าหนี้ ว่าจะเป็น 30 วัน 60 วัน สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยได้ให้ความหมายของ “เงินทดรองจ่าย” ไว้ดังนี้ -เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าหรือสินค้าที่ได้โอนให้ไปแล้วตั้งรอไว้เพื่อการชำระบัญชีกับผู้ที่ได้รับเงินหรือสินค้านั้นในอนาคต -เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าตามสัญญาก่อนที่งานจะเสร็จสิ้น -เงินที่จ่ายไปล่วงหน้าสำหรับค่าจ้าง เงินเดือน หรือค่านายหน้า เป็นต้น

สนใจใช้บริการ รับทำบัญชี จะติดต่อได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top