ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

รับทำบัญชี.COM | เฉลี่ยภาษีซื้อก่อสร้าง AO ก่อสร้างอาคาร?

Click to rate this post!
[Total: 33 Average: 5]

ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร

ข้อหารือที่ กค 0811/17427
เลขที่หนังสือ
: กค 0811/17427
วันที่
: 25 ธันวาคม 2541
เรื่อง
: ภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีเฉลี่ยภาษีซื้อจากการก่อสร้างอาคาร
ข้อกฎหมาย
: มาตรา 82/6, มาตรา 83/4, มาตรา 89, มาตรา 89/1, ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ
ข้อหารือ
: บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 7.0 โดยมี
วัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมแซมรถยนต์ บริษัทฯ ได้เริ่มทำ
การก่อสร้างอาคาร เพื่อใช้เป็นที่แสดงรถยนต์และสำนักงานขาย โดยได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารรวม
3 อาคาร โดยเริ่มก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2537 และวันที่ 22 ธันวาคม 2539 ก่อสร้าง
อาคารแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2539 ต่อมาได้ทำสัญญาให้เช่าพื้นที่อาคารบางส่วนให้กับบริษัท
ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. รวม 3 สัญญาโดยบริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายในอาคาร
สำนักงานดังกล่าว
ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ตั้งแต่เริ่มจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัทฯ ได้นำค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดของสำนักงานมาใช้ในการคำนวณภาษีซื้อ โดยบริษัทฯ
มิได้แจ้งรายการประมาณการการใช้พื้นที่อาคาร ตามแบบ ภ.พ.05.1 ภ.พ.05.2 และ ภ.พ.05.3
ภายในกำหนดเวลาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ เรื่อง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเฉลี่ยภาษีซื้อตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร ลงวันที่
9 มีนาคม พ.ศ. 2535 เนื่องจากบริษัทฯ เข้าใจผิดว่า รายได้จากการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ มีไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งสิ้น จึงมีสิทธินำภาษีซื้อของการก่อสร้างอาคารดังกล่าวมาหักออกจากภาษีขาย
เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าภาษีซื้อที่เกิดจากการก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง
ซึ่งเป็นกิจการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และเพื่อการอื่น ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเฉลี่ยภาษีซื้อ
ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอขยายเวลายื่นแบบ ภ.พ.05.1 ภ.พ.05.2 และ ภ.พ.05.3 ถึงวันที่ 23
ธันวาคม 2540 ซึ่งเป็นวันที่บริษัทฯ ได้มายื่นแบบดังกล่าวเพื่อขอเฉลี่ยภาษีซื้อ และในการยื่นแบบล่าช้า
บริษัทฯ ไม่มีเจตนาหลบเลี่ยงภาษีอากรแต่ประการใด
แนววินิจฉัย
: 1. กรณีตามข้อเท็จจริง บริษัทฯ ได้ก่อสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการเป็น
สำนักงานขาย และศูนย์ซ่อมรถยนต์ และได้นำค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารทั้งหมดมาใช้ในการคำนวณ
ภาษีเพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่ต่อมาภายหลังเมื่อมีการก่อสร้างอาคารกำลังจะแล้วเสร็จ บริษัทฯ ได้นำ
พื้นที่อาคารบางส่วนออกให้เช่า ดังนั้นการใช้พื้นที่อาคารบางส่วนดังกล่าว จึงเป็นการนำพื้นที่อาคารไปใช้
ทั้งในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม บริษัทฯ จะขอคืนภาษีซื้ออัน
เกิดจากการก่อสร้างอาคารทั้งหมดไม่ได้ จะต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้ออันเกิดจากการก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าว ตามมาตรา 82/6 แห่งประมวลรัษฎากร และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535 โดยบริษัทฯ จะต้องยื่นแบบแจ้งรายการ
ภ.พ.05.1 ภ.พ.05.2 และ ภ.พ.05.3 ในการเฉลี่ยภาษีซื้อตามข้อ 5 (7) แห่ง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับดังกล่าว
เมื่อบริษัทฯ มิได้แจ้งรายการดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะนำภาษีซื้อที่เฉลี่ยได้ตาม
ประมาณการการใช้พื้นที่อาคารที่นำไปใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มไปหักออกจากภาษีขายไม่ได้
เว้นแต่อธิบดีกรมสรรพากรจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ตามข้อ 5 (7) วรรคสองแห่งประกาศอธิบดีดังกล่าว
2. บริษัทฯ ทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงได้ยื่นแบบ ภ.พ.05.1 ภ.พ.05.2 และแบบ
ภ.พ.05.3 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2540 เนื่องจากบริษัทฯ มิได้มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย แต่เหตุที่ไม่ได้ยื่นแบบดังกล่าวภายในกำหนดเนื่องจากเป็นความเข้าใจผิดของบริษัทฯ ว่ารายได้
จากการให้เช่าอาคารไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ทั้งสิ้น จึงนำภาษีซื้อมาหักภาษีขายได้ทั้งหมด และ
การให้เช่าพื้นที่อาคารดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการใช้อาคารในภายหลัง จึงเป็นเหตุให้
บริษัทฯ ไม่อาจแจ้งรายการดังกล่าวภายในกำหนดเวลา จึงอาศัยอำนาจ ตามข้อ 5 (7) วรรคสอง
แห่งประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 29)ฯ ลงวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2535
อนุมัติขยายเวลาการยื่นแบบแจ้งรายการ ภ.พ.05.1 แบบ ภ.พ.05.2 และแบบ ภ.พ.05.3 ให้แก่
บริษัทฯ ไปจนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2540 ตามที่บริษัทฯ ได้ยื่นไว้แล้ว
3. สำหรับการนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารดังกล่าวที่บริษัทฯ ได้ปฏิบัติไปโดย
นำภาษีซื้อทั้งหมดไปหักออกจากภาษีขายในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยไม่มีการเฉลี่ยภาษีซื้อ นั้น บริษัท
ฯ จะต้องทำการเฉลี่ยภาษีซื้อตามประมาณการการใช้พื้นที่อาคารตามหลักเกณฑ์ ตามประกาศอธิบดีฉบับ
ดังกล่าว และบริษัทฯ ต้องยื่นแบบ ภ.พ.30 เพิ่มเติม เพื่อนำภาษีซื้อในส่วนที่เฉลี่ยได้ตามประมาณการ
การใช้พื้นที่อาคารสำหรับพื้นที่อาคารที่ไม่ได้นำไปใช้ในกิจการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ
นำไปหักออกจากภาษีขาย แต่บริษัทฯ ได้นำไปหักออกจากภาษีขายแล้ว โดยยื่นแบบเพิ่มเติมในส่วนภาษีซื้อ
ดังกล่าวที่ยื่นไว้เกินตามมาตรา 83/4 แห่งประมวลรัษฎากร โดยจะต้องรับผิดเสียเบี้ยปรับตามมาตรา
89 และเงินเพิ่ม ตามมาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากรด้วย
เลขตู้
: 61/27371

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )