เช็คค้างจ่าย คือ

รับทำบัญชี.COM | เช็คค้างจ่ายปรับปรุงบันทึกบัญชีอยู่หมวด?

Click to rate this post!
[Total: 208 Average: 5]

เช็คค้างจ่าย

เช็คค้างจ่าย คือ

เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หมายถึง เช็คที่กิจการสั่งจ่ายให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นไปแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ส่งผลทำให้ยอดเงินในบัญชีของกิจการสูงกว่างบบัญชีของกิจการ

เช็คค้างจ่าย อยู่หมวดบัญชี

เช็คค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หรือเช็คที่ยังไม่ได้ถูกนำไปเคลียร์หรือขาดชำระค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารการเงินของบริษัทหรือบุคคล. เช็คค้างจ่ายสามารถเกิดขึ้นเนื่องจากความล่าช้าในการนำเช็คไปฝากหรือความล่าช้าในการให้ค่าใช้จ่ายโดยเช็ค หรือเป็นผลมาจากการรอให้เงินในบัญชีเงินฝากของผู้รับเช็คครอบครอง.

การจัดการเช็คค้างจ่ายสามารถทำได้ด้วยขั้นตอนเหล่านี้:

  1. ตรวจสอบสถานะของเช็ค: ตรวจสอบรายการเช็คที่ยังไม่ได้ถูกนำไปเคลียร์ในบัญชีธนาคารของคุณ รวมถึงวันที่เช็คถูกเขียนและมูลค่าของเช็ค.

  2. ติดต่อผู้รับเช็ค: หากเช็คถูกเขียนและส่งให้ผู้รับเช็คแต่ยังไม่ได้รับการนำไปเคลียร์ คุณควรติดต่อผู้รับเช็คเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานะของเช็คและประสานงานในการชำระเช็ค.

  3. สร้างรายการบัญชี: ในกรณีที่เช็คค้างจ่ายยังไม่ได้ถูกนำไปเคลียร์ คุณควรสร้างรายการบัญชีในบัญชีเงินสดและรายการบัญชีที่เชื่อมโยงกับเช็คเพื่อให้สามารถติดตามค่าใช้จ่ายและการเงินได้อย่างถูกต้อง.

  4. ตรวจสอบว่าเช็คยังไม่หมดอายุ: เช็คที่เรียกเก็บความรับผิดชอบต้องไม่หมดอายุเมื่อถูกนำไปเคลียร์ คุณควรตรวจสอบวันที่เช็คเรียกเก็บความรับผิดชอบและแน่ใจว่ายังไม่หมดอายุ.

  5. ควบคุมการจัดการเช็ค: ควรติดตามสถานะของเช็คค้างจ่ายเป็นประจำและดำเนินการตามเพื่อให้เช็คถูกนำไปเคลียร์ในเวลาที่กำหนด หากมีการชำระเช็คค้างจ่าย คุณควรบันทึกการชำระเช็คในบัญชีของคุณ.

การจัดการเช็คค้างจ่ายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารการเงินและการใช้เงินอย่างมีวินัย โดยการตรวจสอบและดำเนินการตามเช็คค้างจ่ายอย่างเรียบร้อยจะช่วยให้คุณป้องกันการสูญเสียและปรับปรุงสถานะการเงินของคุณในระยะยาว.

เช็คค้างจ่าย คือ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )