เช็คค้างจ่าย คือ บันทึกบัญชี กระทบ ปรับปรุง

กำลังปรับปรุง
[Total: 1610 Average: 5]

เช็คค้างจ่าย

เช็คค้างจ่าย คือ ?

เช็คค้างจ่าย (Outstanding Check) หมายถึง เช็คที่กิจการสั่งจ่ายให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นไปแล้ว แต่ผู้ที่ได้รับเช็คยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร ส่งผลทำให้ยอดเงินในบัญชีของกิจการสูงกว่างบบัญชีของกิจการ

เช็คค้างจ่าย อยู่หมวดบัญชี ?

เช็คค้างจ่าย อยู่หมวด 2 หนี้สิน

แก้ไขครั้งสุดท้าย กันยายน 11, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top