เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ บันทึกหมวดบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 553 Average: 5]

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า คือ (Advance check)

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า หมายถึง เช็คที่ระบุวันที่ที่สามารถขึ้นเงินได้ สามารถใช้ได้ทั้ง รับชำระหนี้ หรือ จ่ายชำระหนี้

ตัวอย่างการบันทึกบัญชี เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

1.เมื่อกิจการเกิดรายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงิน

2.เมื่อกิจการรับชำระหนี้ด้วยได้รับเช็ค

3.เมื่อกิจการนำเช็คขึ้นเงินที่ธนาคาร

 

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า
เช็คลงวันที่ล่วงหน้า

Leave a Comment

Scroll to Top