เช่าซื้อ

รับทำบัญชี.COM | เช่าซื้อเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่า?

Click to rate this post!
[Total: 43 Average: 5]

เช่าซื้อ

การเช่าซื้อ คือ

การเช่าซื้อ คือ ( Hire Purchase ) การที่เจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว การเช่าซื้อต้องทำสัญญาเช่าซื้อเป็นลายลักษณ์อักษรทางการบัญชีอนุโลมให้ผู้ขายใช้หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเดียวกันสำหรับ การขายผ่อนชำระและการเช่าซื้อ

ทั้งนี้เนื่องจากนักบัญชีพิจารณาจาก เนื้อหาสำคัญกว่ารูปแบบ ( Substance Over Form ) กล่าวคือ ผู้ซื้อหรือผู้เช่าซื้อได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นนับ ตั้งแต่วันที่ตกลงกัน กระบวนการก่อให้เกิดรายได้สำเร็จแล้ว สามารถรับรู้กำไรขั้นต้นในงวดที่มีการขาย การขายแบบการเช่าซื้อสามารถรับรู้กำไรขั้นต้นในงวดที่มีการขาย

*** การเช่าซื้อ = ขายทรัพย์สิน + ให้กู้ยืมเงิน

อ่านเพิ่มเติม >> ภาษีต้องห้าม

การเช่าซื้อ คือ
การเช่าซื้อ คือ