89 ม เบี้ยปรับเงินเพิ่ม ให้ผู้มีหนี้ที่เสียภาษี

กำลังปรับปรุง
[Total: 99 Average: 5]

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม ให้ผู้มีหนี้ที่เสียภาษีหรือบุคคล ?

มาตรา 89 ให้ผู้มีหนี้ที่เสียภาษีหรือบุคคลตามาตรา 86/16 ในอัตราดังต่อไปนี้
-ผู้ประกอบกิจการเมื่อถูกเพิกถอนใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 85/17 แล้ว ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียภาษีในเดือนภาษี ตลอดระยะเวลาที่ไม่ปฏิบัติหรือเป็นเงินหนึ่งพันบาทต่อเดือนภาษีแล้วแต่อย่างใดมากกว่า
-มิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลา ให้เสียเบี้ยปรับอีกสองเท่าของเงินภาษีที่ต้องเสียภาษีหรือนำส่งในเดือนภาษี
-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือแบบนำส่งภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีที่ต้องนำสงในเดือนภาษีคลาดเคลื่อนไป ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของเงินภาษีที่เสียคลาดเคลื่อน
-ยื่นแบบแสดงรายการภาษีไว้ไม่ถูกต้องหรือมีข้อผิดพลาดอันเป็นเหตุให้จำนวนภาษีขายหรือจำนวนภาษีซื้อในเดือนภาษีคลาดเคลื่อน ให้เสียเบี้ยปรับอีกหนึ่งเท่าของจำนวนภาษีขายที่แสดงไว้ขาดไปหรือจำนวนภาษีซื้อที่แสดงไว้เกินไป

สำนักงานบัญชี บริการอะไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 13, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top