รับทำบัญชี.COM | ธุรกิจเบื้องต้นการเริ่มต้นทำธุรกิจมือใหม่?

ธุรกิจเบื้องต้น

การเริ่มต้นทำธุรกิจเบื้องต้นที่ประสบความสำเร็จมักเริ่มต้นด้วยขั้นตอนต่อไปนี้

 1. กำหนดแผนธุรกิจ การวางแผนเป็นขั้นตอนสำคัญในการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ คุณควรทำการศึกษาตลาดและคู่แข่งของคุณ และกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน เขียนแผนธุรกิจที่ระบุกิจกรรมที่คุณต้องทำและแผนการตลาดและการเงินที่เหมาะสม

 2. วิเคราะห์ตลาด ทำการศึกษาตลาดเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ องค์ความรู้นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจตลาดที่เป้าหมายของคุณอยู่ ศึกษาคู่แข่งและธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อทราบเกี่ยวกับความต้องการและแนวโน้มในตลาด

 3. สร้างแบรนด์ การสร้างแบรนด์ที่มีความแตกต่างและน่าจดจำเป็นสำคัญ เลือกชื่อและโลโก้ที่เหมาะสมและสื่อความหมายของธุรกิจคุณ นอกจากนี้คุณควรสร้างบรรยากาศและเสียงของแบรนด์เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความลงตัวให้กับลูกค้า

 4. กำหนดโครงสร้างองค์กร ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ เช่น คุณควรจะเป็นผู้ประกอบการรายเดียวหรือมีพนักงาน ต้องกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับพนักงาน (ถ้ามี) และเตรียมระบบบัญชีและการจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม

 5. ทำการตลาด วางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มความรู้จักและความน่าสนใจของธุรกิจคุณ ใช้ช่องทางการตลาดที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเป้าหมายของคุณ เช่น การใช้โซเชียลมีเดีย การตลาดออนไลน์ การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์

 6. พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ พัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าของคุณ พิจารณาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือการปรับปรุงบริการที่มีอยู่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 7. การจัดการการเงิน ต้องคำนึงถึงการจัดการการเงินให้ดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณเป็นไปอย่างมีความสำเร็จ ประกอบไปด้วยการกำหนดงบประมาณ การวางแผนการเงินและการจัดหาเงินทุนที่เหมาะสม

 8. สร้างระบบและกระบวนการ พัฒนาระบบและกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ธุรกิจของคุณทำงานได้อย่างราบรื่น ศึกษาวิธีการปรับปรุงกระบวนการทำงานและใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

 9. พิจารณาเรื่องกฎหมายและการประกันภัย ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณและทำความเข้าใจในการประกันภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ

 10. วางแผนการขยายธุรกิจ ค้นหาโอกาสในการขยายธุรกิจของคุณ อาจเป็นการเพิ่มสาขาธุรกิจ การเปิดตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือการเข้าสู่ตลาดใหม่

การเริ่มต้นทำธุรกิจเบื้องต้นนั้นอาจมีความยุ่งยากและท้าทาย แต่หากคุณปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นอย่างรอบคอบและให้ความสำคัญกับการวางแผน มีการศึกษาตลาดและการปรับปรุงตลอดเวลา คุณจะมีโอกาสที่จะสร้างธุรกิจที่สำเร็จและยั่งยืนได้

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเบื้องต้น

นี่คือตัวอย่างของตารางรายรับรายจ่ายในบัญชีธุรกิจเบื้องต้น

ตารางรายรับรายจ่าย

รายรับ จำนวนเงิน
การขายสินค้า 50,000
บริการที่นำมาจากลูกค้า 20,000
ทรัพย์สินที่ขาย 10,000
รายรับรวม 80,000
รายจ่าย จำนวนเงิน
ค่าสินค้าที่ซื้อ 20,000
ค่าจ้างพนักงาน 15,000
ค่าเช่าสถานที่ 5,000
ค่าสาธารณูปโภค 2,000
ค่าโฆษณาและการตลาด 3,000
ค่าบริการอื่นๆ 5,000
รายจ่ายรวม 50,000
กำไร (ขาดทุน) จำนวนเงิน
กำไร (ขาดทุน) 30,000

ในตัวอย่างนี้ รายรับประกอบด้วยการขายสินค้า บริการที่นำมาจากลูกค้า และทรัพย์สินที่ขาย รวมเป็นเงิน 80,000 บาท

ในขณะเดียวกัน รายจ่ายประกอบด้วยค่าสินค้าที่ซื้อ เช่น ค่าสินค้าที่ซื้อมาขายในร้าน ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสถานที่ ค่าสาธารณูปโภค ค่าโฆษณาและการตลาด และค่าบริการอื่นๆ รวมเป็นเงิน 50,000 บาท

ดังนั้น กำไร (หรือขาดทุน) ในรอบนี้จะเป็นเงิน 30,000 บาท

ตารางรายรับรายจ่ายนี้เป็นตัวอย่างเพียงแค่หนึ่งของวิธีการจัดทำบัญชีธุรกิจ เพื่อให้คุณเข้าใจและรับรู้ถึงรายรับและรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณได้ การจัดทำบัญชีต้องคำนึงถึงความเหมาะสมและข้อกำหนดทางกฎหมายในประเทศที่คุณดำเนินธุรกิจอยู่

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจ ธุรกิจเบื้องต้น

เพื่อวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจเบื้องต้น นี่คือตัวอย่างของ SWOT analysis สำหรับธุรกิจเบื้องต้น

 1. จุดแข็ง (Strengths)

  • ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพดีและมีความแตกต่าง
  • บทบาทที่ชัดเจนในตลาดหรืออุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต
  • ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถและประสบการณ์
  • ความสามารถในการสร้างและสรรหาลูกค้า
 2. จุดอ่อน (Weaknesses)

  • ความจำเป็นในการพัฒนาสินค้าหรือบริการเพิ่มเติม
  • ขีดจำกัดทางทรัพยากรทางการเงิน
  • ขาดความรู้และทักษะทางธุรกิจที่จำเป็น
  • การตลาดและการโฆษณาที่ไม่เพียงพอ
 3. โอกาส (Opportunities)

  • ตลาดเป้าหมายที่กว้างขวางหรือเติบโต
  • ความต้องการที่กำลังเพิ่มขึ้นในตลาด
  • การเปลี่ยนแปลงในกฎหมายหรือนโยบายที่ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่
  • คู่แข่งที่มีปัญหาหรือมีข้อจำกัด
 4. อุปสรรค (Threats)

  • การแข่งขันที่รุนแรงในตลาด
  • การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
  • การเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาครัฐหรือกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
  • ข้อจำกัดในการเข้าถึงทรัพยากรหรือเทคโนโลยีที่สำคัญ

การวิเคราะห์ SWOT ช่วยให้คุณเข้าใจและมองเห็นภาพรวมของธุรกิจของคุณ โดยใช้ข้อมูลจากการพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนภายในองค์กร โอกาสและอุปสรรคภายนอกองค์กร ข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT สามารถช่วยให้คุณวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการพัฒนาธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเบื้องต้น ที่ควรรู้

นี่คือ 10 คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบื้องต้นที่ควรรู้

 1. ธุรกิจ (Business) กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการผลิตหรือให้บริการเพื่อค้าขายและทำกำไร.

 2. ลูกค้า (Customer) บุคคลหรือองค์กรที่ซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจเพื่อขอประโยชน์หรือความต้องการที่มี.

 3. การตลาด (Marketing) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนและการดำเนินการเพื่อสร้างความรู้จักและเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการ.

 4. การเงิน (Finance) การจัดการเกี่ยวกับเงินและทรัพยากรการเงินของธุรกิจ เช่น การบัญชี การวางแผนการเงิน และการจัดหาทุน.

 5. การผลิต (Production) กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

 6. การขาย (Sales) กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสนใจและการปิดการขายของผลิตภัณฑ์หรือบริการกับลูกค้า.

 7. การบริหาร (Management) กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การองค์กรทรัพยากร การบริหารสถานการณ์และการพัฒนาธุรกิจ.

 8. การวางแผนธุรกิจ (Business Planning) กระบวนการที่ใช้ในการกำหนดเป้าหมายธุรกิจ วิเคราะห์ตลาด และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ.

 9. การสื่อสาร (Communication) กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการส่งถ่ายข้อมูลและการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร.

 10. การกำหนดราคา (Pricing) กระบวนการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาสินค้าหรือบริการที่จะขายให้ลูกค้า.

เป้าหมายของการให้คำอธิบายในภาษาไทยคือการเพิ่มความเข้าใจและความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบื้องต้น ซึ่งอาจช่วยให้คุณสื่อสารและเข้าใจงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ธุรกิจ ธุรกิจเบื้องต้น ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

เพื่อที่จะเริ่มต้นธุรกิจเบื้องต้นในประเทศไทย คุณต้องจดทะเบียนธุรกิจด้านล่างนี้

 1. การจดทะเบียนนิติบุคคล หากคุณต้องการจดทะเบียนธุรกิจในรูปแบบของบริษัทหรือนิติบุคคล เช่น บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทมหาชน คุณจะต้องดำเนินการจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) และปฏิบัติตามขั้นตอนและเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมาย.

 2. การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคล หากคุณต้องการดำเนินธุรกิจในนามส่วนบุคคล คุณสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคลที่สำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ท้องถิ่นที่ธุรกิจของคุณจะดำเนินกิจกรรม.

 3. การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคลอิสระ หากคุณต้องการเป็นผู้ประกอบการส่วนบุคคลอิสระ คุณจะต้องลงทะเบียนที่สำนักงานส่งเสริมการสหกิจศึกษาและสปป. (สสส.) หรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ที่ธุรกิจของคุณจะดำเนินกิจกรรม.

 4. การลงทะเบียนเพื่อประกอบธุรกิจในสถานที่เฉพาะ ธุรกิจบางประเภท อาทิเช่น ร้านอาหาร โรงแรม โรงงาน หรือสถานที่สาธารณะ อาจจำเป็นต้องมีการลงทะเบียนเพิ่มเติมตามกฎหมายท้องถิ่น เช่น ในสำนักงานเทศบาล สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาลนคร.

เพื่อความแน่ใจและความถูกต้อง คุณควรติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) หรือสำนักงานพาณิชย์ในพื้นที่ท้องถิ่น เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนธุรกิจเบื้องต้นในประเทศไทย.

บริษัท ธุรกิจเบื้องต้น เสียภาษีอย่างไร

เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจเบื้องต้นในประเทศไทย คุณจะต้องพิจารณาการชำระภาษีต่อไปนี้

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หากคุณกำลังดำเนินธุรกิจในนามบุคคลธรรมดา คุณจะต้องประกอบธุรกิจและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามอัตราภาษีที่กำหนดโดยกฎหมาย.

 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายได้รวมกันเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากลูกค้าของคุณ.

 3. หักหนี้สูญ (Bad Debt) หากคุณต้องการหักหนี้สูญจากลูกค้าที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อขอหักหนี้สูญและลดรายได้ที่ต้องชำระภาษี.

 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ (Specific Business Tax) ธุรกิจบางประเภท เช่น การบริการโรงแรมหรือสถานบันเทิง อาจมีค่าภาษีเฉพาะเจาะจงเพิ่มเติมที่ต้องชำระตามกฎหมาย.

เพื่อความแน่ใจและความถูกต้อง คุณควรติดต่อแผนกภาษีของกรมสรรพากรในประเทศไทยเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชำระภาษีในธุรกิจของคุณ.

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )