เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร

เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน

Click to rate this post! [Total: 168 Average: 5] เปรียบ …

เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน Read More »

Click to rate this post!
[Total: 168 Average: 5]

เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร

ในการจัดทำบัญชีของธุรกิจนอกจากจะต้องมีความรู้ด้านบัญชีไม่ว่าจะเป็นหลักการบัญชีทั่วไป มาตรฐานการบัญชีแล้ว นักบัญชีและผู้บริหารกิจการจะต้องมีความรู้ด้านภาษีอากรอีกด้วยดังนั้นการจัดทำงานเกี่ยวกับบัญชีจะต้องมีแนวทาง ที่จะกำหนดในการจัดทำเพราะต้องคำนึงถึงทั้งหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร ซึ่งมีอยู่บ่อยครั้งมักจะพบว่า บัญชีที่ ได้จัดทำนั้นไม่ตอบสนองกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายภาษีอากร มีข้อขัดแย้งกับที่นักบัญชีจะต้องเข้าไปแก้ไขปรับปรุงให้เป็น ที่ยอมรับและถูกต้องทั้งด้านการบัญชีและกฎหมายภาษีอากร
จะเห็นได้ว่าหากนักบัญชีได้มีการจัดทำบัญชีตั้งแต่สมุดรายวันขั้นต้น สมุดขั้นปลาย งบทดลอง งบการเงิน นักบัญชีจะยึดหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี อีกนัยหนึ่งก็คือยึดหลักของบัญชีการเงิน (Financial Accounting) นักบัญชีจะต้องนำข้อมูลทางบัญชีการเงินมาปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีอากรซึ่งก็คือการบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) ข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินกับบัญชีภาษีอากรจึงสรุปได้ดังต่อไปนี้
บัญชีการเงิน (Financial Accounting) เป็นการจัดทำบัญชีเพื่อบันทึกรายการค้าที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดบัญชี ตลอดจนการแสดงฐานะการเงินของกิจการในการจัดทำงบการเงิน แสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของกิจการเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น บุคคลภายนอก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นงบกำไรขาดทุน งบต้นทุนผลิต งบดุล งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบประกอบอื่นและหมายเหตุประกอบงบการเงินของกิจการ และรายละเอียดประกอบการจัดทำรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
บัญชีภาษีอากร (Tax Accounting) เป็นการนำหลักเกณฑ์ทางบัญชี มาตรฐานการบัญชี มาปรับให้เข้ากับประมวลรัษฎากรและกฎหมายภาษีอากรต่างๆ ให้สอดคล้องกันเพื่อให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคำนวณกำไรขาดทุนสุทธิ เงื่อนไขการรับรู้รายได้ และรายจ่ายของกิจการ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย หรืออากรแสตมป์ สืบเนื่องมาจากหลักการบัญชี หลายประการที่ขัดแย้งไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากรนั่นเอง มักจะพบเห็นกันเมื่อมีการจัดทำบัญชีของธุรกิจในแต่ละรายการค้าแต่ละงวดบัญชีมักจะปรากฏอยู่เสมอว่า หลักในการจัดทำบัญชีไม่เป็นไปตามกฎหมายภาษีอากร ซึ่งผู้จัดทำบัญชีจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายการค้าที่เกิดขึ้นให้เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีอากรที่ได้กำหนดเอาไว้นักบัญชีส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีการเงิน แต่ขาดความเข้าใจในตัวบทกฎหมายภาษีอากรโดยเฉพาะการนำกฎหมายภาษีอากรมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากันกับหลักการบัญชี โดยมากแล้วนักบัญชีมักจะทราบแต่พื้นฐานเบื้องต้นในการคำนวณหรือชำระภาษีอากร เช่น อัตราร้อยละของภาษีที่ต้องชำระ ต้องหักและนำส่งเท่านั้น
สรุปวัตถุประสงค์ของข้อแตกต่างระหว่างบัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรได้ดังนี้
บัญชีการเงิน
1. ช่วยในด้านการควบคุมรายรับ  รายจ่ายสินทรัพย์ – หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
2. ช่วยในการบริหารงานของกิจการ
3. ช่วยในการตัดสินใจในการดำเนินงานขยาย เลิกกิจการ ฯลฯ
4. เพื่อประโยชน์แก่บุคคลภายนอกโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ต้องการข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจ
5. หลักฐานพิสูจน์ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การรวบรวมข้อมูลทางบัญชีการเงิน
บัญชีภาษีอากร
1. ปรับหลักการบัญชีให้เข้ากับกฎหมายภาษีอากร
2. หาข้อยุติทางบัญชีและภาษีอากรให้สอดคล้องกัน
3. ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้เหมาะสมถูกต้องตามกฎหมายภาษีอากร
4. จัดทำบัญชีที่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้ทำ เช่น บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่าย และการนำส่งภาษีรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
5. ปรับปรุงรายรับทางบัญชีให้ตรงกับภาษีอากร 
 
เปรียบเทียบ ข้อแตกต่างระหว่าง บัญชีการเงิน และ บัญชีภาษีอากร

ร้านโชห่วย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ร้านขาย ของชำ สมัยใหม่ สร้างร้านขายของเล็กๆ เปิดร้านขายของในหมู่บ้าน เปิดร้านขายของ ชํา ต้อง จดทะเบียน อะไรบ้าง ร้านขายของชำ ซื้อของที่ไหน ร้านขาย ของชำ บ้านนอก สร้างร้านขายของ งบน้อย เปิดร้านขาย ของชำ กับ แม็คโคร

รับทำบัญชี.COM — ร้านอาหาร •OMG• ภาษี รายได้ รายรับ รายจ่าย?

เปิดร้านอาหาร คนเดียว สร้างร้านอาหารแบบประหยัด สร้างร้านอาหาร งบ หลักหมื่น กลยุทธ์ ในการเปิดร้านอาหาร กฎหมายการเปิดร้านอาหาร โครงสร้างร้านอาหารเล็กๆ การเปิดร้านอาหาร ต้องขออนุญาต อะไรบ้าง แชร์ประสบการณ์เปิดร้านอาหาร

โซลาร์รูฟท็อป กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย เริ่มต้น ธุรกิจโซล่าเซลล์ แผนธุรกิจโซล่าเซลล์ โซ ล่า รู้ ฟ ท็ อป ราคา แนวโน้มธุรกิจโซล่าเซลล์ โซลาร์รูฟท็อป ราคา ธุรกิจโซล่าเซลล์ ตลาด โซลา ร์ รู ฟ ท็ อป
นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปรับสภาพน้ำ และอาหารเสริมสำหรับพืช

ยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม บริจาคสินค้า

บริจาคสินค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริษัท บริจาค สินค้า ให้วัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม  บริจาคสินค้าให้โรงพยาบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม  นําสินค้าไปบริจาค บันทึกบัญชี บริจาคสินค้า ภาษีเงินได้นิติบุคคล ซื้อของไปบริจาค ภาษีซื้อขอคืนได้หรือไม่ บริจาคสินค้าที่ผลิตเอง ซื้อของบริจาค ภาษีซื้อ

บริษัทบัญชี 50 ดังๆ สำนักงานบัญชี ไม่พลาดก่อนเลือกใช้บริการ?

บริษัทตรวจสอบบัญชี big 4 บริษัทตรวจสอบบัญชี big 5 บริษัท ตรวจ สอบบัญชี 10 อันดับ ชื่อบริษัทบัญชี บริษัท big4 อยู่ที่ไหน บริษัท บัญชี ต่างชาติ บริษัท big4 ในไทย บริษัท ตรวจ สอบบัญชีใน ตลาดหลักทรัพย์

Leave a Comment

Scroll to Top