ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

รับทำบัญชี.COM | กรรมการบริษัท เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ออนไลน์?

Click to rate this post!
[Total: 157 Average: 5]

ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

ขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรรมการและหุ้นส่วน ( เป็นคนๆเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อ และนามสกุลใหม่) ต้องทำอะไรบ้าง

กรณีกรรมการได้ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการ ดังนี้ ให้กรรมการที่เปลี่ยนชื่อหรือบริษัทจัดทำหนังสือแจ้งนายทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ “ดาวโหลดแบบพิมพ์” เลือก “หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน” เพื่อขอแก้ไขชื่อตัวให้ตรงกับชื่อที่เปลี่ยนแปลงพร้อมแนบสำเนาหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ได้แก่
– สำเนาใบสำคัญในการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับกรุงเทพมหานครยื่นเอกสารหลักฐานที่สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 หากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )