ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

3 ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

Click to rate this post!
[Total: 315 Average: 5]

ขอปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรรมการ

ขอเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล กรรมการและหุ้นส่วน ( เป็นคนๆเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อ และนามสกุลใหม่) ต้องทำอะไรบ้าง

กรณีกรรมการได้ทำการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ให้ดำเนินการ ดังนี้ ให้กรรมการที่เปลี่ยนชื่อหรือบริษัทจัดทำหนังสือแจ้งนายทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่หัวข้อ “ดาวโหลดแบบพิมพ์” เลือก “หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน” เพื่อขอแก้ไขชื่อตัวให้ตรงกับชื่อที่เปลี่ยนแปลงพร้อมแนบสำเนาหลักฐานที่ทางราชการออกให้ ได้แก่
– สำเนาใบสำคัญในการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน สำหรับกรุงเทพมหานครยื่นเอกสารหลักฐานที่สำนักบริการข้อมูลธุรกิจ ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือสำนักงานบริการจดทะเบียนธุรกิจ 1 – 7 หากอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดยื่นได้ที่สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดนั้นๆ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top