3 การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี เนื่องจากมีข้อมูล

กำลังปรับปรุง
[Total: 92 Average: 5]

เปลี่ยนแปลงประมาณ

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ?

การเปลี่ยนแปลงประมาณการต่างๆ ตามเหตุการณ์ที่เกีดขึ้นใหม่หรือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติม เช่น ประมาณหนี้สงสัยจะสูญ อายุการใช้สินทรัพย์ ระยะเวลาที่ที่ตัดค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ค่าใช่จ่ายในการรับประกันคุณภาพสินค้า สินค้าล้าสมัย เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ผลของการเปลี่ยนแปลงให้แสดงไว้ในปีที่มีการเปลี่ยนแปลง และในปีต่อๆ ไปที่เกี่ยวข้องโดยไม่จำเป็นต้องมีการแก้ไขงบการเงินของปีก่อน ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการมีผลต่างงบการเงินหลายปี เช่น ประมาณการใช้สินทรัพย์ลดน้อยลงกว่าเดิม ให้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในงบการเงินด้วย การเปลี่ยนแลงดังกล่าวนี้มิใช่ข้อผิดพลาดทางบัญชี เพราะการประมาณที่ทำไว้แต่เดิมนั้นถูกต้อเหมาะสมแล้วในขณะนั้น แต่ได้เปลี่ยนแปลงไปในภายหลังเพราะมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือภาวะการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top