เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน

รับทำบัญชี.COM | บริษัทจำกัดเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้านของทางราชการราชการ

เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการงราชการ

บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ

บริษัท D. จำกัด ประกอบกิจการรับติดตั้งกระจก อลูมิเนียม งานเกี่ยวกับเหล็กและแสตนเลส ทุกชนิดมีสถานประกอบการตั้งอยู่ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธรกรุงเทพฯต่อมา ทางราชการได้ประกาศ
เปลี่ยนแปลงชื่อเขต โดยเปลี่ยนตัวสะกดจากเดิม“เขตสาธร”เปลี่ยนเป็น เขต สาทร” ซึ่งบริษัทฯ ได้ยื่น ภ.พ.09 แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2543 แต่ เนื่องจากบริษัทฯ มีใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้โดยมีที่อยู่ระบุชื่อเขตเดิมคือเขตสาธร คงเหลืออยู่จำนวน 10 เล่ม บริษัทฯ จึงยื่นคำร้องขอผ่อนผันใช้ใบกำกับภาษีที่ระบุเขตสาธรต่อไปจนกว่าจะหมด สำนักงานสรรพากรภาคเห็นว่า การที่ทางราชการเปลี่ยนแปลงแก้ไขการเขียนชื่อเขต จาก เขตสาธร เป็นเขตสาทร นั้น ไม่เป็นผลให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญของใบกำกับภาษี จึง เห็นควรผ่อนผันให้บริษัทฯ ใช้ใบกำกับภาษีที่มีอยู่จำนวน 10 เล่มต่อไปจนกว่าจะหมด

ตามที่บริษัทฯ ร้องขอ กรณีที่ทางราชการประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อเขตตามข้อเท็จจริง ดังกล่าว บริษัทฯสามารถแก้ไข ที่อยู่ในใบกำกับภาษีที่เหลืออยู่ให้ถูกต้องตามประกาศของทางราชการพร้อมกับลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไข หรือประทับตรายางที่อยู่ที่ถูกต้องเพิ่มเติมในใบกำกับภาษี ทั้งนี้ เฉพาะใบกำกับภาษีที่ได้ออกในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่ทางราชการได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ชื่อถนน หมู่บ้าน ตำบล หรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัด หรือได้ทำการแบ่งเขตถนน หมู่บ้าน ตำบลหรือแขวง อำเภอหรือเขต หรือจังหวัดใหม่ ตามข้อ 12 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 86/2542 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 และผู้ซื้อสามารถนำใบกำกับภาษีดังกล่าวไปใช้เป็นภาษีซื้อในการคำนวณภาษีได้ ตามมาตรา 82/3 แห่งประมวลรัษฎากร

ที่มา:กรมสรรพากร : มาตรา 82/3

 
บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ
บริษัทจำกัด เปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ของทางราชการ
Click to rate this post!
[Total: 79 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )