3 การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลังการตั้งบริษัท การจำแนก

เปลี่ยนแปลงในเงินทุน
[Total: 121 Average: 5]

การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา

การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา เงินทุนของบริษัทอาจจำแนกที่มาได้จาก ?

++++ การเปลี่ยนแปลงในเงินทุนภายหลัการตั้งบริษัท ++++
การจำแนกเงินทุนของบริษัทตามแหล่งที่มา เงินทุนของบริษัทอาจจำแนกที่มาได้จาก 3 แหล่ง คือ
1. เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น
2. รายได้สะสมจากการดำเนินงาน
3. การยอมรับขึ้นบัญชีในมูลค่าที่ประเมินให้สูงขึ้น
ทั้ง 3 ประเภทนี้แสดงอยู่ภายใต้หัวข้อส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุล
1. เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น คือ เงินสดที่บริษัทได้รับจากการนำหุ้นทุนของบริษัทออกขายหรือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกับหุ้นทุนของบริษัท ถ้าออกหุ้นของบริษัทเพื่อแลกกับธุรกิจห้างหุ้นส่วน ในกรณีนี้เงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นก็คือสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับโอนมาเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น
2. รายได้สะสมจากการดำเนินงาน คือ การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิของบริษัทอันเกิดขึ้นจากการขายสินค้าหรือบริกา ซึ่งก่อให้เกิดกำไรหรือขาดทุน และได้บันทึกสรุปผลรวมไว้ในบัญชีกำไรสะสม
3. การยอมรับขึ้นบัญชีในมูลค่าที่ประเมินให้สูงขึ้น คือ การยอมรับว่าสินทรัพย์ของกิจการมีมูลค่าสูงขึ้น แต่โดยเหตุที่มิได้มีการจำหน่ายออกไปจริง จึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นกำไร มูลค่าที่ประเมินให้สูงขึ้นนี้ให้ถือเป็นเงินทุนที่ประเมินขึ้น หรือส่วนเกินทุนจากการประเมินราคาสินทรัพย์ให้สูงขึ้น

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร ?

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย พฤศจิกายน 15, 2022

Leave a Comment

Scroll to Top