เปิดคลินิกทันตกรรม

รับทำบัญชี.COM | ข้อกำหนดคลินิกทันตกรรมนิติบุคคลธรรมดา?

Click to rate this post!
[Total: 255 Average: 5]

คลินิกทันตกรรม

บริษัท ปังปอน จำกัด ให้บริการ รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม ติดต่อ โทร. 081-931-8341 (คุณจ๋า) ครอบคลุมทุกจังหวัด เมื่อคุณมีปัญหา ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับบัญชี ให้นึกถึงเรา เพราะเราเชี่ยวชาญและทำงานอย่างมืออาชีพ การันตีจากสรรพากร (ตัวแทนสรรพากร) และ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (สำนักงานบัญชีคุณภาพ) ปัจจุบันเปิดมาแล้วมากกว่า 20 ปี

 • ที่อยู่ : 47/103 หมู่ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 • Email : 9622104@gmail.com
 • Line Official Account : @e200
 • ราคา : เอกสารไม่เกิน 30 ชุด เริ่มต้น 4,000 บาท/เดือน

คลินิกทำฟัน

คลินิกทันตกรรม คือ

คลินิกทันตกรรมเป็นสถานที่ที่ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ทันตกรรมให้การดูแล แต่คุณมักจะได้ยินคำที่ใช้หมายถึงสถานที่ที่ให้บริการทันตกรรมโดยอาจมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าสถานพยาบาลเอกชนก็ได้

คลินิกทันตกรรมมักมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษา พวกเขามักจะเกี่ยวข้องกับ สถานพยาบาลส่วนตัวหรือ “คลินิกทันตกรรม” เป็นของทันตแพทย์หรือสถาบันทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

เหตุใดคุณจึงควรสนใจเกี่ยวกับคำจำกัดความของคลินิกทันตกรรมและสำนักงานทันตกรรม เนื่องจากการรู้ว่าคลินิกทันตกรรมรักษาผู้ป่วยน้อยลงโดยไม่สูญเสียคุณภาพการดูแลสามารถช่วยให้คุณบรรลุและรักษาสุขภาพช่องปากที่ดีได้ในราคาย่อมเยา

เงื่อนไขเปิดคลินิกทำฟัน

เงื่อนไขการขอใบอนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม

การขอใบอนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม หากเจ้าของคลินิกเป็นบุคคลทั่วไป จำเป็นจะต้องมีหุ้นส่วนที่เป็นทันตแพทย์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงทำให้ส่วนใหญ่นิยมจดทะเบียนบริษัทนิติบุคคล เพื่อขอใบอนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรมให้ผ่านง่ายขึ้น และสามารถดำเนินกิจการได้ โดยมีเงื่อนไขหลักๆ ในการขอใบอนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม เช่น

– คลินิกทันตกรรม จะต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม

– คลินิกทันตกรรมเฉพาะทาง ต้องดำเนินการโดยผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติจากทันตแพทยสภาในสาขานั้น

ข้อกำหนดในการตั้งชื่อคลินิกทันตกรรม ดังนี้

 1. คำนำหน้าชื่อ หรือต่อท้ายชื่อคลินิก ต้องประกอบด้วยประเภทและลักษณะของคลินิกที่ขออนุญาต เช่น อมรเทพคลินิกเวชกรรม หรือคลินิกเวชกรรมอมรเทพ
 2. ต้องไม่ใช้คำ หรือข้อความที่มีลักษณะชักชวนหรือโอ้อวดเกินจริง หรืออาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
 3. ไม่สื่อความหมายหรืออ้างอิงสถาบันพระมหากษัตริย์ เว้นแต่ได้รับพระบรมราชานุญาต หรือพระราชานุญาต
 4. คลินิกที่ตั้งภายในอำเภอหรือเขต หรือจังหวัดเดียวกัน จะต้องไม่ใช้ชื่อซ้ำกัน ยกเว้น
  • ผู้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลเดียวกัน
  • มีหนังสือยินยอมจากผู้ได้รับอนุญาตเดิมให้ใช้ชื่อซ้ำกันได้ แต่ต้องมีอักษรหรือหมายเลขเรียงลำดับ หรือที่ตั้งสถานที่ ต่อท้ายชื่อคลินิก เช่น คลินิกเวชกรรมอมรเทพ สาขาบางซื่อ หรือคลินิกเวชกรรมอมรเทพ สาขา 2

เงื่อนไขเปิดคลินิกทำฟัน

ขั้นตอนเปิดคลินิก

ขั้นตอนการขอเปิดคลินิกทันตกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการยื่นขอเปิดคลินิกแบ่งเป็น 2 แห่ง คือ คลินิกตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะกระทรวงสาธารณสุข ส่วนคลินิกที่มีที่ตั้งในส่วนภูมิภาค สามารถยื่นที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ ได้

3 ขั้นตอนการเปิด คลินิกทันตกรรม

และมีขั้นตอนการขอใบอนุญาตเปิดคลินิกทันตกรรม หรือสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก) แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1.) ผู้ขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล

ให้ใช้แบบฟอร์มในการกรอก คือ ส.พ.1  ส.พ.2  ส.พ.5 สำหรับกรอกข้อมูลในส่วนของการขอรับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบดังนี้

1.1 เอกสารส่วนบุคคล ที่ใช้ในการขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล แบ่งเป็นสำหรับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดังนี้

– บุคคลธรรมดา ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบรับรองแพทย์

– นิติบุคคล ให้เตรียมเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคล และวัตถุประสงค์ สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม และใบรับรองแพทย์ผู้มีอำนาจลงนาม และประทับตราบริษัทที่ลายเซ็นผู้ขอรับอนุญาตในแบบฟอร์มยื่นคำขอ

1.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ที่ใช้ในการขอใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ทั้งสำหรับผู้เสียภาษีบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลมีดังนี้

– กรณีเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง : สำเนาสัญญาซื้อขาย สำเนาโฉนด

– กรณีเช่า : สำเนาสัญญาเช่า สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่า

– กรณียินยอมให้เช่าพื้นที่ : หนังสือยินยอมจากเจ้าของอาคาร สำเนาบัตรประชาชนและเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของเจ้าของ

– สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งคลินิก ควรเป็นสถานที่ตั้งที่ขอเอกสารได้ เช่น มีตัวของโฉนด ทะเบียนบ้าน

1.3 แผนผังภายในคลินิก

1.4 แผนที่ในการเดินทางไปคลินิก

2.) ผู้ขอรับใบอนุญาตในการดำเนินการสถานพยาบาล

แบบฟอร์ม ส.พ.18, ส.พ.6 ใช้สำหรับกรอกข้อมูลในส่วนของการขอรับใบอนุญาตในการดำเนินการสถานพยาบาล พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่ต้องใช้ประกอบดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบรับรองแพทย์
 4. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 5. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง (กรณีคลินิกเฉพาะทาง)
 6. รูปถ่ายขนาด 2.5 x 3 ซม. จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี
 7. รูปถ่ายขนาด 8 x 13 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

3.) ผู้ประกอบวิชาชีพร่วม

ผู้ประกอบวิชาชีพร่วม คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งที่ให้บริการในสถานพยาบาลนั้น ตามลักษณะการให้บริการของคลินิก โดยใช้แบบฟอร์มที่ต้องกรอก ส.พ.6 (ไม่ต้องมาแสดงตัว) และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ
 4. สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสืออนุมัติ หรือหนังสือรับรอง (กรณีคลินิกเฉพาะทาง)
 5. รูปถ่ายขนาด 8 x 13 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

ทันตกรรม

ทั้งนี้ หากผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการเป็นบุคคลเดียวกัน เอกสารข้อ 2.1 – 2.3 ใช้เพียงชุดเดียว และการยื่นขอเปิดคลินิก ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สามารถเขียนใบมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบ / ผู้รับมอบอำนาจ แต่ผู้ขอรับใบอนุญาตดำเนินการต้องมาแสดงตัวด้วย

รวมถึงกรณีคลินิกทันตกรรมที่มีที่ตั้งในเขตกรุงเทพฯ ถ้ามีเครื่องเอกซเรย์ ต้องติดต่อกองรังสีและเครื่องมือแพทย์ โทร.0-2951-0000 ต่อ 99647

เครดิต : kkpho.go.th

รับทำบัญชีคลินิกทันตกรรม

รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม
รับทำบัญชี คลินิกทันตกรรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )