เปิดเสรีอัตราภาษี

การเปิดเสรีอัตราภาษี งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร?

Click to rate this post! [Total: 163 Average: 5] ในหน้า …

การเปิดเสรีอัตราภาษี งบบัญชีหมวดไหน บันทึกปรับปรุงอย่างไร? Read More »

Click to rate this post!
[Total: 163 Average: 5]

เปิดเสรีอัตราภาษี

การเปิดเสรีอัตราภาษี คือ (Tariff Liberalization)

การเปิดเสรีอัตราภาษี (Tariff Liberalization)
การลดหรือยกเลิกอากรขาเข้า ( Reduction or Elimination of Import Duties )
1.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ กลุ่มประเทศสมาชิกซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศ อันได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว เขมร จะต้องยกเลิกอากรขาเข้า ( Import Duty ) ของสินค้าทุกรายการที่มีการค้าระหว่างประเทศสมาชิกภายในปี ค.ศ.2010 ( พ.ศ.2553 ) สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ ( ได้แก่ Thai Malaysai Singapore Indonesia Philippines และ Brunei ) และภายในปี ค.ศ.2015 ( พ.ศ.2558 ) สำหรับประเทศ CLMV ( Cambodia, Lao, Myanmar และ Vietnam ) แต่ 4 ประเทศที่พัฒนาการค้าน้อยและเข้ามาทีหลังเพื่อนก็จะสามารถยืดหยุ่นการเข้าร่วมยกเลิกอากรขาเข้าให้ถึงปี ค.ศ.2018 ( พ.ศ. 2561 )
2.ประเทศสมาชิดแต่ละประเทศจะต้องลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าในสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศสมาชิกอื่นให้เป็นไปตามแนวทางต่อไปนี้
( A ) อากรขาเข้าของสินค้าภายใต้ตาราง A ของแผนการเปิดเสรีอัตราภาษีของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องถูกยกเลิกภายในปี ค.ศ.2010 ( พ.ศ.2553 ) สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และ ค.ศ.2015 ( พ.ศ.2558 ) สำหรับประเทศ CLMV ตามแผนการลดภาษีที่กำหนดไว้ดังกล่าว ตาราง A ของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศต้องมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ :
1)สำหรับประเทศสมาชิดอาเซียน 6 ประเทศ ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2009 ( พ.ศ.2552 )
-อากรขาเข้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะต้องถูกยกเลิก
-อากรขาเข้าของสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ไอ ซี ที ) ในกรอบความตกลงว่าด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของอาเซียนทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก
-อากรขาเข้าของสินค้าที่สามารถนำมาลดภาษีได้ของสินค้าภายใต้การรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียน ( PIS : Priority Integration Sectors ) จะต้องเป็นร้อยละ 0 ยกเว้นสินค้าที่ถูกระบุแนบอยู่ในรายการเร่งรัดการรวมกลุ่มสาขาสำคัญของอาเซียนและข้อแก้ไขใดๆ
-อากรขาเข้าของสินค้าทั้งหมดจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5
2)สำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อากรขาเข้าของสินค้าทั้งหมดจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยล 5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2009 ( พ.ศ.2552 )
3)สำหรับราชอาณาจักรกัมพูชา อากรขาเข้าอย่างน้อยร้อยละ 80 ของพิกัดศุลกากรจะต้องเท่ากับหรือน้อยกว่าร้อยละ 5 ภายในวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2009 ( พ.ศ.2552 )
4)อากรขาเข้าของสินค้าบางรายการของประเทศ CLMV ไม่เกินร้อยละ 7 จะต้องถูกยกเลิกในปี ค.ศ. 2018 ( พ.ศ. 2561 ) รายการสินค้าและแผนการลดอากรขาเข้าของสินค้าเหล่านี้จะต้องถูกแจ้งโดยประเทศ CLMV ไม่ช้ากว่าวันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2014 ( พ.ศ.2557 )
3.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ลบล้างหรือทำให้เสื่อมเสียไปซึ่งข้อลดหย่อบทางภาษีใดๆ ที่ได้ให้ไว้ตามแผนการลดภาษีในภาคผนวก 2 ที่อ้างถึงไว้ในวรรค 5 ของข้อนี้
4.เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในความตกลงของฉบับนี้ ประเทศสมาชิกจะต้องไม่ขึ้นอากรที่ได้แจ้งไว้ในตารางที่จัดทำขึ้นตามบทบัญญัติของวรรค 2 ของข้อนี้ในเรื่อง การนำเข้าสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิด
5.เว้นแต่จะกำหนดไว้ในวรรค 2 ( เอ ) ( สี่ ) รายละเอียดของแผนการลดภาษีเพื่อนดำเนินการตามรูปแบบการลด และ/หรือยกเลิกอากรขาเข้าที่กำหนดไว้ในวรรค 2 จะต้องหาข้อสรุปให้ได้ก่อนความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สำหรับประเทศสมาชิกอาเซียน 6 ประเทศ และ (6) เดือน หลังจากที่ความตกลงฉบับนี้มีผลใช้บังคับแล้ว สำหรับประเทศ CLMV และจะเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความตกลงฉบับนี้
แหล่งอ้างอิง : เอกสารภาษีอากร (ธรรมนิติ)
 
เปิดเสรีอัตราภาษี
การปรับโครงสร้างหนี้

ปรับโครงสร้าง หนี้ ที่มีปัญหา?

ปรับโครงสร้างหนี้รถยนต์ ปรับโครงสร้างหนี้ เสียประวัติ ปรับโครงสร้างหนี้ pantip ตัวอย่างการปรับโครงสร้างหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้บ้าน ปรับโครงสร้างหนี้คืออะไร ปรับโครงสร้างหนี้ scb ปรับโครงสร้างหนี้ มีผลอย่างไร

ธุรกิจเกี่ยวกับเด็ก รายรับ รายจ่าย โอกาส?

ธุรกิจ เกี่ยวกับ นักเรียน ธุรกิจ เบบี้ช็อป แฟ รน ไช ส์ ร้าน เพื่อลูก สินค้าแม่และลูก ราคาส่ง หา ของ ให้ลูก ขาย

การใช้งานรถ EV สามารถช่วยในการลดการใช้งานปัจจัยที่ทำให้เกิดการปะทะรถได้หรือไม่?

รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อเสีย ประโยชน์ของรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ผลกระทบที่เกิดขึ้น ข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้า ข้อดีของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ ข้อดี ข้อเสีย รถยนต์ไฟฟ้า ผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ข้อดี และ ข้อเสีย รถไฟฟ้า ใกล้ฉัน ออนไลน์

บิลเงินสด #5eXCEL ฟอร์มบิลเงินสด ออนไลน์ โหลดตัวอย่างวิธีทำ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย บิลเงินสด excel ฟอร์มบิลเงินสด บิลเงินสด pdf บิลเงินสด เขียนยังไง บิลเงินสด ออนไลน์ บิลเงินสด ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด ภาษาอังกฤษ บิลเงินสดที่ถูกต้อง ใกล้ฉัน ออนไลน์

สิ่งที่ต้องรู้ เกี่ยวกับการ จดทะเบียนบริษัท การทำ ธุรกิจ ใน อินเตอร์เน็ตของสรรพคุณทางปัญญา?

จดทะเบียนบริษัท คนเดียว การจัดตั้งบริษัทจํากัด มีขั้นตอนอย่างไร ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ จดทะเบียน บริษัท ใช้ เอกสาร อะไรบ้าง จดทะเบียนบริษัท 2 คน ตัวอย่างจดทะเบียนบริษัท ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd ออนไลน์

เลือก สำนักงานบัญชี 20 วิธี ง่ายๆ ที่มีดี คุณภาพ?

เซ้ง สำนักงานบัญชี เว็บไซต์ สำนักงานบัญชี สํา นักงาน บัญชี หมาย ถึง หา สำนักงาน บัญชี สํา นักงาน บัญชี ใน ประเทศไทย เลือก บริษัท บัญชี สำนักงาน บัญชี ใน กรุงเทพฯ รายชื่อ สํา นักงาน บัญชี กรุงเทพ ใกล้ฉัน ออนไลน์

ไร่อ้อย ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ต้นทุนการผลิตอ้อยต่อไร่ ตัวอย่างโครงการปลูกอ้อย ธกส ตัวอย่างการเขียนโครงการปลูกอ้อย ต้นทุนการผลิตอ้อย 4 เสาหลัก โม เดิ ร์ น ฟาร์ม โครงการส่งเสริมการปลูกอ้อย มิตรผล โมเดิร์นฟาร์ม แบบ ฟอร์ม วิธีเขียนโครงการ ตัวอย่าง ธกส ออนไลน์

รับจ้างทำป้ายไฟ บริการ ติดตั้ง ที่ต้องรู้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย รับ ทํา ป้ายไฟ led ตัวอักษร รับ ทํา ป้ายไฟหน้าร้าน รับ ทํา ป้ายไฟเชียร์ รับทําป้ายไฟ แฟนคลับ รับทําป้ายไฟ led ราคา รับทําป้ายไฟ led ใกล้ฉัน รับทำป้ายไฟ ราคา รับทํา ป้ายกล่องไฟ ราคาถูก ใกล้ฉัน ออนไลน์

นิติบุคคล กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย จดทะเบียนนิติบุคคล คนเดียว จดทะเบียนบริษัท คนเดียว ขั้น ตอน การ จดทะเบียน บริษัท คนเดียว จดทะเบียนนิติบุคคล ค่าใช้จ่าย เปิดบริษัทคนเดียว เปิดบริษัทคนเดียว ค่าใช้จ่าย จดทะเบียน นิติบุคคล ที่ไหน การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ

Leave a Comment

Scroll to Top