ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

Click to rate this post!
[Total: 40 Average: 5]

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีต้องทำอย่างไรบ้างคะ

ตอบ : การแจ้งเป็นผู้ทำบัญชี ผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตาม ม.7(6) แห่ง พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ.2543 ต้องแจ้งการเป็นผู้ทำบัญชีที่สำนักกำกับดูแลธุรกิจหรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัด ตามที่อยู่หรือสถานที่ทำงานของผู้แจ้งเพียงแห่งเดียว ตามแบบ ส.บช.5 พร้อมหลักฐาน ภายใน 60 วันนับแต่วันที่เริ่มทำบัญชี

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top