รับทำบัญชี.COM | เฟอร์นิเจอร์ไทย ส่งออกต่างประเทศขายออนไลน์?

Click to rate this post!
[Total: 80 Average: 5]

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย

 1. วางแผนธุรกิจ กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย วางแผนการทำธุรกิจและวิเคราะห์ตลาดเพื่อให้เข้าใจความต้องการของลูกค้าและการแข่งขันในตลาด
 2. การซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ สำรวจและเลือกซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ตรวจสอบคุณภาพและราคา
 3. การผลิตและการสร้างสินค้า กำหนดกระบวนการผลิตและสร้างสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีคุณภาพและออกแบบตามความต้องการของลูกค้า
 4. การตลาดและการโฆษณา สร้างแผนการตลาดและโปรโมชั่นเพื่อสร้างความรู้จักและเสริมสร้างยอดขายสินค้าเฟอร์นิเจอร์
 5. การจัดการสต็อกและจัดส่ง วางแผนการจัดการสต็อกสินค้าและการจัดส่งเพื่อให้สินค้ามีความพร้อมและถูกส่งถึงลูกค้าทันเวลา

ตารางรายรับรายจ่าย ตัวอย่างบัญชี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย

  รายรับ (บาท) รายจ่าย (บาท)
ธุรกิจ A XXXX XXXX
ธุรกิจ B XXXX XXXX
ธุรกิจ C XXXX XXXX

อาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยอาจมีดังนี้

 1. ช่างไม้ ช่างไม้ที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดไม้และสร้างเฟอร์นิเจอร์ทางไม้
 2. ออกแบบภายใน ผู้ออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนและออกแบบภายในสำหรับบ้านหรือสถานที่ต่างๆ
 3. ผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ ผู้ที่จัดการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ทั้งภายในและภายนอก เช่น การบริหารจัดการธุรกิจ การตลาด และการเงิน

วิเคราะห์ SWOT ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย

วิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการที่ช่วยให้คุณทำความเข้าใจเกี่ยวกับจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น

Strengths (จุดแข็ง)

 • คุณภาพผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่มีความสวยงามและคุณภาพสูง
 • ความชำนาญและความเชี่ยวชาญของช่างไม้และผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์
 • ทรัพยากรธรรมชาติที่มีในประเทศเช่น ไม้พื้นเมือง

Weaknesses (จุดอ่อน)

 • การแข่งขันในตลาดภายในและตลาดต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น
 • ความขาดแคลนของแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
 • ความยุ่งยากในการจัดการสต็อกและการจัดส่งสินค้า

Opportunities (โอกาส)

 • การเติบโตของตลาดเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย
 • ความต้องการของลูกค้าที่มีความรู้สึกต่อการตกแต่งภายใน
 • การขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ

Threats (อุปสรรค)

 • การแข่งขันจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศและต่างประเทศที่มีความสามารถในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในราคาที่แข่งขัน
 • การเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มและการควบคุมทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย

คําศัพท์พื้นฐาน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย ที่ควรรู้

 1. เฟอร์นิเจอร์ (เฟอร์นิเจอร์) Furniture คือ ชิ้นส่วนหรือชุดของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการตกแต่งหรือใช้งานในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ

 2. ช่างไม้ (Carpenter) Carpenter คือ ช่างที่มีความเชี่ยวชาญในการตัดไม้และสร้างผลิตภัณฑ์ทางไม้

 3. วัสดุเฟอร์นิเจอร์ (Furniture Materials) Furniture Materials คือ วัสดุหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ไม้ โลหะ ผ้า หนัง และวัสดุอื่นๆ

 4. การออกแบบภายใน (Interior Design) Interior Design คือ กระบวนการการวางแผนและออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อสร้างความสวยงามและความสมบูรณ์ในการใช้งาน

 5. สไตล์เฟอร์นิเจอร์ (Furniture Style) Furniture Style คือ ลักษณะและแนวคิดในการออกแบบและสร้างเฟอร์นิเจอร์ เช่น คลาสสิก โมเดิร์น ยุโรป ตะวันตก เป็นต้น

 6. ห้องแสดงสินค้า (Showroom) Showroom คือ พื้นที่ที่ใช้ในการแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถดูและทดลองใช้สินค้าได้

 7. สต็อกสินค้า (Inventory) Inventory คือ สินค้าที่ถูกเก็บรักษาไว้เพื่อการขายหรือจัดจำหน่ายในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

 8. ความคุ้มค่า (Value for Money) Value for Money คือ คุณภาพของสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่สอดคล้องกับราคาที่ลูกค้าจ่ายไป

 9. การจัดส่ง (Delivery) Delivery คือ กระบวนการส่งสินค้าเฟอร์นิเจอร์จากสถานที่ผลิตหรือร้านค้าไปยังลูกค้า

 10. การบริการหลังการขาย (After-sales Service) After-sales Service คือ บริการที่ให้กับลูกค้าหลังการซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์ เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม หรือการบำรุงรักษา

ธุรกิจ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย ต้อง จดทะเบียนบริษัท หรือไม่

ในการเปิดธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทย คุณอาจต้องจดทะเบียนตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดในประเทศ รายการที่อาจต้องจดทะเบียนอาจมีดังนี้

 1. การจดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนธุรกิจเพื่อทำการกฎหมายและเป็นธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 2. การจดทะเบียนแบรนด์ หากคุณมีแบรนด์เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องหมายการค้าที่มีความเป็นเอกลักษณ์คุณอาจต้องจดทะเบียนเพื่อปกป้องสิทธิบัตร
 3. ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ บางประเทศอาจจำเป็นต้องขอใบอนุญาตหรือจดทะเบียนเพื่อดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในกลุ่มที่กำหนด

บริษัท ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไทย เสียภาษีอย่างไร

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในประเทศไทยอาจมีการเสียภาษีตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนดในประเทศ ตัวอย่างของภาษีที่อาจต้องเสียได้แก่

 1. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นภาษีที่ผู้ประกอบการต้องชำระตามรายได้ที่ได้รับจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีที่เรียกเก็บจากการซื้อขายสินค้าหรือบริการในประเทศ ต้องจ่ายเมื่อลูกค้าซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์
 3. ภาษีธุรกิจและกำไร (Corporate Tax) ภาษีที่เรียกเก็บจากกำไรที่ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ได้รับหลังหักค่าใช้จ่ายและส่วนลด
 4. ภาษีสำหรับพนักงาน หากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีพนักงานต้องชำระภาษีเงินได้และเสียค่าจ้า

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )