กำลังปรับปรุง

2 เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ควรปฏิบัติอย่างไร

Click to rate this post!
[Total: 84 Average: 5]

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร

เมื่อจดทะเบียนเสร็จแล้ว ผู้ประกอบการพาณิชยกิจควรปฏิบัติอย่างไร

+++เมื่อจดทะเบียนแล้ว
1.ต้องจัดให้มีป้ายชื่อที่ใช้ในการประกอบพาณิชยกิจ ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ที่หน้าสำนักงานแห่งใหญ่ โดยเปิดเผยภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันที่ได้จดทะเบียน และสำนักงานสาขา ทุกแห่ง จะต้องใช้ชื่อและจัดให้มีป้าย
เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ และต้องมีคำว่า “สาขา” ด้วย
2. เมื่อรับใบทะเบียนพาณิชย์แล้ว จะต้องแสดงในทะเบียนพาณิชย์ไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

Leave a Comment

Scroll to Top