เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษี

รับทำบัญชี.COM | หลักการใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร?

Click to rate this post!
[Total: 115 Average: 5]

เริ่มใช้เลขผู้เสียภาษีเมื่อไร

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555
 1. ความเป็นมากรมสรรพากรสำนักงานประกันสังคมและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ร่วมมือกันในการพัฒนา
ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเริ่มต้นธุรกิจ (e-Starting Business) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
การเริ่มต้นธุรกิจของประเทศมีการประสานความร่วมมือระหว่างกันเพื่อให้เป็น Single Form , Single
Point และ Single Number โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เลข 13 หลักเลขเดียวกันทั้ง 3 หน่วยงาน
ช่วยให้ผู้ประกอบการนักธุรกิจและผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนในการประกอบการ
และการติดต่อราชการได้เป็นอย่างดี
2. ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2555
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไปกรมสรรพากรกำหนดให้ผู้เสียภาษีทุกประเภท ทั้งที่
เป็นบุคคลธรรมดาคณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่มิใช่นิติบุคคลกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง บริษัท
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมูลนิธิสมาคมกิจการร่วมค้าบุคคลต่างด้าวรวมทั้งผู้จ่ายเงินได้ ใช้เลขประจำตัวผู้
เสียภาษีอากร 13 หลัก แทนเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 10 หลักที่ใช้อยู่เดิม ในการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีการชำระภาษีการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายการติดต่อราชการกับกรมสรรพากร รวมทั้ง
การจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องได้แก่การจัดทำใบกำกับภาษีการจัดทำใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
3. ผู้ที่ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลัก
ผู้เสียภาษีการใช้เลข 13 หลัก หน่วยงานที่จัดทำและออกเลข
3.1 บุคคลธรรมดาใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
3.2 นิติบุคคลไทยและนิติบุคคลต่างประเทศที่ต้องจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช้เลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3.3 คณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญมิใช่นิติบุคคลบุคคลต่างด้าวกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งกิจการร่วมค้ามูลนิธิสมาคมผู้จ่ายเงินได้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักเป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรมสรรพากรกระทรวงการคลัง
4. การแก้ไขเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
4.1 การแก้ไขเลขประจำตัวฯในใบกำกับภาษีที่พิมพ์ไว้แล้ว
กรมสรรพากรได้ผ่อนปรนให้ผู้เสียภาษีใช้หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบกำกับภาษี
ใบรับและใบส่งของ ที่จัดพิมพ์ไว้แล้วโดยใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเดิมต่อไปได้จนถึงวันที่
31 มกราคม 2556
4.2 การขอตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักแทนเลข 10 หลัก
สำหรับผู้เสียภาษีรายเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากร และอยู่ในกลุ่มที่ต้องใช้เลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักที่กรมสรรพากรออกให้ (ตามข้อ 3.3) ได้แก่คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วน
สามัญที่มิใช่นิติบุคคลบุคคลต่างด้าวกองมรดกที่ยังมิได้แบ่งกิจการร่วมค้ามูลนิธิสมาคม ผู้จ่ายเงิน
ได้ เป็นต้น สามารถตรวจสอบเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 13 หลักใหม่แทนเลข 10 หลักเดิม ได้ที่
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร RD Call Center โทร.1161 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม >> ลืมเลขประจำตัวผู้เสียภาษีจะทำยังไง?