เรียนบัญชี

เรียนบัญชี อะไรบ้าง ออนไลน์ ทำงาน

Click to rate this post! [Total: 145 Average: 5] ในหน้า …

เรียนบัญชี อะไรบ้าง ออนไลน์ ทำงาน Read More »

Click to rate this post!
[Total: 145 Average: 5]

เรียนบัญชี

เรียนบัญชี ไม่มีพื้นฐาน การเรียนบัญชีไม่ว่าคุณจะจบมาจากสายไหนก็สามารถมาเริ่มต้นเรียนได้ถ้าคุณมีพื้นฐานการคำนวณ ในการเรียน บัญชีนั้น สามารถเรียนทั้งเด็กที่จบ สายสามัญ และสายพาณิชย์ ส่วนเงื่อนไขในการสมัครสอบนั้น ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาที่เลือกเรียน

บัญชีเรียนอะไรบ้าง

สภาวิชาชีพ บัญชี จะพิจารณารับรองปรญิญาหรือประกาศนียบัตรในวิชา การบัญชี ของสถาบันการศกึษาต่าง ๆ โดย ใช้ หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจากก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 โดยใช้คับก่อนปีการศกึษา 2560

บัญชีเรียนอะไรบ้าง เรียนบัญชี

ปกติแล้วปี 1  จะเรียนตั้งแต่บัญชีพื้นฐาน การเดบิตการเครดิต บัญชี 1 บัญชี 2 บัญชีชั้นกลาง 1 ที่เกี่ยวกับสินทรัพย์บัญชีชั้นกลาง 2 เกี่ยวกับหนี้สินและทุน ขั้นสูง 1 เป็นการบันทึกบัญชีที่เกี่ยวกับหลายๆประเภทธุรกิจ ทั่วๆไปขนาดเล็กถึงขนาด ส่วนขั้นสูง 2 เป็นการบันทึกบัญชีที่มุ่งเน้นที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับธุรกิจขนาดใหญ่ และการออกงบการเงินรวม และอีกอย่างที่เป็นไม้เบื่อไม่เมากับนักบัญชีก็คงหนีไม่พ้นภาษี เมื่อจบปี 1 แล้วต้องเจอภาษีปีที่ 2 หรือ 3 นักบัญชีส่วนใหญ่ที่เพิ่งเรียนในปีแรก จะต้องมีการสับสนกับการจะต้องมีการสับสนกับการจะต้องมีการสับสนกับการ บวกกับกระหักออก ทำไมมันต้องแย้งกันแบบนี้

แต่จริงๆแล้วเมื่อเรียนไปลึกๆ เหตุผลในการทำแบบนี้มันมีอยู่ในตัวนั่นเอง และวิชาที่จำเป็นต้องเรียนยิบย่อยในแต่ละชั้นปีเช่นการบริหารการตลาดการจัดการ ภาษาไทยภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์วิชาพื้นฐานที่ใช้ประกอบกับการทำงานอีกด้วย มาดูกันว่า บัญชีเรียน อะไรบ้าง ดังนี้

บัญชีเรียนอะไรบ้าง
No. วิชาหลัก (ที่ต้องเรียน) วิชาอื่นๆ (แล้วแต่สถาศึกษา)
1 บัญชีขั้นต้น 1 วิชาภาษาไทย /คณิตศาตร์และสถิติ
2 บัญชีขั้นต้น 2 วิชาวิทยาศาสตร์ /ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 บัญชีขั้นกลาง 1 หลักการตลาด /การบริหารและการจัดการ
4 บัญชีขั้นกลาง 2 โปรแกรมบัญชี / ตรวจสอบและควบคุม
5 บัญชีขั้นสูง 1 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
6 บัญชีขั้นสูง 2 การรายงานการเงินและการวิเคราะห์
7 การบัญชีภาษีอากร วิชาการเงิน และธนาคาร
8 การบัญชีต้นทุน เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นต้น

เพิมเติม : ทั้งนี้ การที่จะเลือกเรียนในสถาบันไหน จะต้องดู ว่าหลักสูตรที่เรียน ตรงตามคณุสมบัตสำหรับผู้ที่ต้องการประกอบวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองปริญญาหรือประกาศนียบัตรในวชิ าการบัญชทีได้รับจากสภาวิชาชีพ บัญชีแล้ว และต้องเรียน 8 รายวิชา แต่ละรายวิชาอย่างน้อย 3 หน่วยกิต และควรเลือกสถานศึกษาที่ สภาวิชาชีพรับรอง อีกด้วย ปัจจุบันยังมีการเรียนการสอนไลน์หรือการเรียนในวัน เสาร์-อาทิตย์ อีกด้วย เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่มีเวลาเรียน ก็สามารถเลือกเรียนได้

เรียนบัญชี จบมาทํางานอะไร

บัญชีเรียนอะไรบ้าง

คำถามยอดฮิต อันดับต้นๆ สำหรับที่คนที่คิดจะเรียน บัญชี คงหนี้ไม่ได้คำว่า “ เรียนบัญชี ทํางานอะไรได้บ้าง”

จบบัญชี ทำงานอะไรได้
No. อาชีพ ลักษณะงาน
1 นักบัญชี  ทำหน้าที่จัดทำรวบรวมข้อมูล จัดทำเอกสารทางบัญชี การบันทึกรายการค้า การตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชี การจัดทำงบการเงินรวมทั้งการจัดทำงบประมาณและรายงานทางการเงินสำหรับผู้บริหาร
2 วางระบบบัญชี หน้าที่หลักๆ คือการวางระบบการทำงาน ตั้งแต่ ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง ตามที่ผู้ว่าจ้างต้องการ หรือจะออกแบบระบบสำเร็จรูปให้ผู้อื่นใช้ก็ได้
3 สรรพากร โดยปกติแล้ว ไม่จำเป็นต้องจบบัญชี แต่สายงานหากจบ บัญชีมาก็สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี เพราะจะเข้าใจเรื่องบัญชี ที่ต้องนำมาปรับใช้กับงานด้านภาษีเป็นอย่างดี
4 สำนักงานบัญชี หากมีประสบการณ์มากพอ ก็สามารถเปิดได้ เพราะงานที่ต้องทำ จะครอบคลุมทุกธุรกิจ หลากหลายประเภท ทั้งซื้อมาขายไป ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือแม้กระทั้งขายออนไลน์ ก็ต้องทำให้ได้มด
5 ผู้สอบบัญชี (CPA) งานและหน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชี คือ ตรวจสอบเอกสารการบัญชีของแต่ละบริษัท เมื่อออกไปสำรวจธุรกิจต่างๆเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่บริษัทก็จะมานั่งวิเคราะห์เอกสารการบัญชี ตรวจเช็คความถูกต้องของข้อมูลที่เราไปสำรวจมา และรับรองงบการเงิน
6 ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ลักษณะงานคล้ายกันกับ CPA แต่งบบริษัทที่สามารถเซ็นรับรองได้ จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ตามที่ สภาวิชาชีพกำหนด เช่น จำนวนทุน /รายได้ เป็นต้น
7 ตรวจสอบภายใน (​Audit) เป็นงานที่ทำควบคู่ไปได้กับ ผู้สอบรับอณุญาต เพราะ ต้องใช้ผู้สอบเซ็นรับรองการทำงานหากจะเลื่อนขึ้นไปเป็นผู้สอบ งานจะมีลักษณะ ตรวจนับสินค้า ตรวจทุจริต ภายใน ตามที่หัวหน้างานกำหนด
8 ธุรกิจส่วนตัว แน่นอน การเรียนจบบัญชี ท่านสามารถประกอบกิจการได้โดยไม่ต้องกลัว พนักงานบัญชี โกงหรือ จะได้เข้าใจการทำงบการเงินที่ ไม่ว่ากิจการใดๆ หากเป็นนิติบุคคล หรือ มีรายได้ ก็ต้องมีการเสียภาษี และจัดทำงบการเงิน อีกด้วย

สรุปแล้ว เรียนบัญชียากไหม ไม่น่ายากสำหรับคนมีความพยายาม ถึงแม้จะ เรียนบัญชีออนไลน์ ก็มีข้อมูลและโจทย์เฉลยวิธีทำอยู่ เรียนบัญชีต้องเก่งอะไร คำถามนี้ทุกคนคงตอบเป็นเสียงเดียวว่า เลขคณิต โดย เรียนบัญชีที่ไหนดี อันนี้แล้วแต่สะดวกเลย

อาชีพ

อาชีพทั้งหมดมีอะไรบ้าง 350+ รู้จักอาชีพสุจริต ในฝัน น่าสนใจ?

อาชีพสุจริต 100 อาชีพ , อาชีพสุจริต 50 อาชีพ , อาชีพทั้งหมดในโลก, 100 อาชีพมีอะไรบ้าง, อาชีพต่างๆที่น่าสนใจ, อาชีพทั้งหมดในประเทศไทย, อาชีพ50อาชีพ, อาชีพ ภาษาอังกฤษ 50 อาชีพ พร้อม รูป,

ใกล้มหาลัย กิจการค้า รายรับ รายจ่าย !

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจ รอบ มหา ลัย ธุรกิจ ใกล้ หอพัก เปิดร้านแถวมหาลัย แฟ รน ไช ส์ มหาวิทยาลัย ขายอะไรดีหน้า มหา
ปก ขายของออนไลน์อะไรดี

แนะนำ 3 ขั้นตอน เริ่มต้น ขายของออนไลน์

วิธีขายของออนไลน์มือใหม่ อยากขายของออนไลน์ ขายอะไรดี อาชีพขายของออนไลน์ ภาษาอังกฤษ วิธีสมัครขายของออนไลน์ อยากขายของออนไลน์ แต่ไม่รู้จะขายอะไรดี ขายของออนไลน์ยังไงให้มีคนซื้อ เริ่ม ขายของออนไลน์ ไม่สต๊อกสินค้า เริ่มต้นขายของ

จดทะเบียนบริษัท มีผลต่อ การขอเอกสาร เงินกู้ หรือไม่?

จดทะเบียน บริษัท ข้อดี ข้อเสีย ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งบริษัท 10 ตัวอย่าง ทุนจดทะเบียน ต้องมีเงินจริงไหม การจดทะเบียนบริษัท มีกี่แบบ ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท dbd จดทะเบียนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จดทะเบียนบริษัท 2 คน 2566 เปิดบริษัท ใช้เงิน เท่า ไหร่ Pantip ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

Event Organizer ภาษี กิจการค้า รายรับ รายจ่าย?

หัก ณ ที่จ่าย ธุรกิจออแกไนซ์ คือ งบประมาณ การจัดงาน Event ค่า ใช้ จ่าย ในการจัด event สมัครงาน Event Organizer จบใหม่ สมัครงาน ออ แก ไน ซ์ งานแต่ง งานออแกไนซ์ เงินเดือน ออ แก้ ไน ซ์ ทํา อะไรบ้าง งานออแกไนซ์ ออนไลน์

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

Leave a Comment

Scroll to Top