รับทำบัญชี.COM | ผู้ทำบัญชีมีคุณวุฒิปริญญาตรีเท่านั้น?

Click to rate this post!
[Total: 15 Average: 5]

ต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือป่าว

บริษัทจำกัดมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 20 ล้านบาท และรายได้รวม 25 ล้านบาท จะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีเท่านั้นใช่หรือป่าว

คุณสมบัติของผู้ทำบัญชีนั้นถูกกำหนดตามขนาดของธุรกิจ โดยผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท ต้องมีวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญา หรือ ปวส.ทางการบัญชี ส่วนผู้ทำบัญชีให้กับห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่ ต้องมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชีขึ้นไป หรือเทียบเท่า

วุฒิปริญญาตรี (Bachelor’s Degree) เป็นระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหลังจากการสำเร็จระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมีระยะเวลาในการศึกษาปกติที่ประมาณ 3-4 ปี เรียนรู้เนื้อหาและมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกเรียน ระดับปริญญาตรีมักเป็นฐานการศึกษาสำหรับความรู้และทักษะทางวิชาชีพหรือการทำงานในสาขาต่าง ๆ ที่นักศึกษาเลือก

วุฒิปริญญาตรีมีความหลากหลายในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง

  1. วิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เคมี, ฟิสิกส์, ชีววิทยา, ทรัพยากรธรรมชาติ, และอื่น ๆ

  2. มนุษยศาสตร์ เช่น วรรณคดี, ประวัติศาสตร์, จิตวิทยา, ภาษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, และศิลปกรรม

  3. สังคมศาสตร์ เช่น บริหารธุรกิจ, การตลาด, บัญชี, สังคมวิทยา, นิติศาสตร์, และการสื่อสารมวลชน

  4. วิศวกรรม เช่น วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมเครื่องกล, และอื่น ๆ

  5. สุขศึกษาและการกีฬา เช่น กายภาพศาสตร์, สูตรอาหาร, การบริหารสุขภาพ, และการสอนกีฬา

  6. ศึกษาศาสตร์ เช่น การศึกษาพิเศษ, การสอนภาษาต่าง ๆ, การศึกษาเด็กปฐมวัย, และการศึกษาสูงสุด

วุฒิปริญญาตรีมีคุณค่าทางการศึกษาและอาชีพมากมาย มันเป็นการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในสาขาวิชาหรืออุตสาหกรรมที่สนใจ นอกจากนี้ มันยังเป็นเส้นทางสู่การศึกษาระดับสูงขึ้นเช่น ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการหางานในหลากหลายสาขาอาชีพในตลาดแรงงาน