กำลังปรับปรุง

2 กรณี เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประกันภัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

Click to rate this post!
[Total: 96 Average: 5]

โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยธรรมชาติได้ทุกเวลา

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยธรรมชาติได้ทุกเวลา ซึ่งอาจทำให้ต้องเลิกใช้สินทรัพย์โดยไม่ตั้งใจ โดยที่สินทรัพย์นั้นยังไม่หมดอายุการใช้งาน ดังนั้น กิจการบางแห่งก็จะทำการโอนภาระความเสี่ยงต่อความเสียหายดังกล่าวนี้ไปให้แก่บริษัทประกันภัย ซึ่งจะพิจารณาสินทรัพย์ที่เสียหาย 2 กรณี ดังนี้

1. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เสียหายไม่ได้ทำการประกันภัยไว้ กรณีที่กิจการไม่ได้ทำการประกันภัยที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อสินทรัพย์เกิดความเสียหายหรือถูกทำลายทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน กิจการจะต้องเลิกใช้สินทรัพย์ทั้งหมดหรือบางส่วน วิธีปฏิบัติทางการบัญชีก็จะเป็นเช่นเดียวกับการจำหน่ายสินทรัพย์ คือ จะต้องปิดบัญชีสินทรัพย์ด้วยราคาทุนหรือราคาประเมินครั้งสุดท้าย และปิดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

2. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เสียหายได้ทำการประกันภัยไว้ กิจการจะผลักภาระความเสี่ยงภัยความเสียหายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นแก่สินทรัพย์ไปให้บริษัทประกันภัย ด้วยการประกันภัยเต็มมูลค่าของสินทรัพย์ หรืออาจลดภาระความเสี่ยงภัยจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยประกันภัยเพียงบางส่วน ซึ่งกิจการจะนำเงินชดเชยที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยไปลดผลขาดทุนที่เกิดขึ้นจากความเสียหาย โดยจะแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1 การประกันภัยเต็มมูลค่าของสินทรัพย์ วิธีการทางการบัญชีจะทำเช่นเดียวกับการขายสินทรัพย์ที่กล่าวในตอนต้น ผลต่างระหว่างมูลค่าสุทธิที่ได้รับจากบริษัทประกันภัยกับราคาตามบัญชีของสินทรัพย์  ให้บันทึกสู่บัญชีรายการกำไร จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
2.2 การประกันภัยเพียงบางส่วน คือ การประกันชนิดที่ผู้เอาประกันและผู้รับประกันรับผิดชอบร่วมกัน โดยถือว่า ในกรณีเกิดอัคคีภัยสินทรัพย์คงไม่เสียหายทั้งหมด แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยธรรมชาติได้ทุกเวลา
โอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือถูกทำลายจากภัยธรรมชาติได้ทุกเวลา

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top