หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล

รับทำบัญชี.COM | เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน?

Click to rate this post!
[Total: 55 Average: 5]

หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล

หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล นอกจากนี้ยังรวมถึงหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี ได้แก่

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร คือ เงินที่กิจการเบิกเกินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ซึ่งธนาคารจะยอมให้เบิกเกินบัญชีไปก่อนในระยะสั้นๆ และกิจการจะต้องชำระคืนให้แก่ธนาคารในอนาคต

เงินกู้ยืมธนาคารระยะสั้น คือ เงินที่กิจการได้ทำสัญญาตกลงกับธนาคารในการกู้ยืมเงินจำนวนหนึ่ง โดยที่มีกำหนดที่จะชำระคืนภายใน 1 ปี

เจ้าหนี้การค้า คือ จำนวนเงินที่กิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นเป็นค่าสินค้าหรือบริการที่กิจการซื้อมาเป็นเงินเชื่อ

ตั๋วเงินจ่าย คือ เอกสารที่กิจการออกให้กับบุคคลหรือกิจการ เพื่อเป็นสัญญาว่าเมื่อครบกำหนดตามเอกสาร กิจการจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้ที่ถือเอกสาร เป็นจำนวนเงินตามเอกสารนั้น

รายได้รับล่วงหน้า คือ รายได้ที่กิจการได้รับเงินมาก่อนล่วงหน้า แต่ยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้า ซึ่งกิจการมีภาระผูกพันที่จะต้องทำการส่งมอบสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าในอนาคต

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ครบกำหนดที่กิจการจะต้องจ่าย แต่กิจการยังไม่ได้ทำการจ่ายเงิน และกิจการยังไม่เคยรับรู้และมีการบันทึกบัญชีมาก่อน จนถึงวันสิ้นงวดบัญชีของกิจการ เช่น ค่าเช่าค้างจ่าย ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย เป็นต้น

เจ้าหนี้อื่น คือ ภาระผูกพันที่กิจการจะต้องทำการชำระหนี้ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่น ที่ไม่ใช่เจ้าหนี้การค้า เช่น เจ้าหนี้ที่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นที่ไม่ใช่ธนาคาร เป็นต้น พบกันใหม่บทความหน้าค่ะ

อ่านเพิ่มเติม >> รายการหนี้สินหมุนเวียนบัญชีชั้นกลาง?

 
หนี้สินที่จะถึงกำหนดชำระภายใน 12 เดือนนับจากวันที่ในงบดุล
ธุรกิจโรงแรม

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )