การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ  สามารถที่จะทำการเลิกได้ 3 ทาง

รับทำบัญชี.COM | การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญทำอย่างไร?

Click to rate this post!
[Total: 112 Average: 5]

การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ  สามารถที่จะทำการเลิกได้ 3 ทาง

การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ  สามารถที่จะทำการเลิกได้ 3 ทาง คือ โดยผลแห่งสัญญา โดยผลแห่งกฎหมาย และโดยคำสั่งศาล

1. เลิกโดยผลแห่งสัญญา
เป็นการเลิกโดยความประสงค์ของผู้เป็นหุ้นส่วนที่ทำสัญญาไว้ จะมีอยู่ 3 กรณีด้วยกัน คือ มีเหตุหรือกรณีเกิดขึ้นทำให้ต้องเลิกกัน หรือกิจการนั้นกำหนดระยะเวลาไว้ เมื่อถึงกำหนดเวลาก็ต้องเลิกกัน หรือสัญญากำหนดไว้ว่าเมื่อกิจการนั้นเสร็จ หุ้นส่วนก็ต้องเลิกกัน เป็นต้น
2. เลิกโดยผลแห่งกฎหมาย ได้แก่ กรณีที่กฎหมายให้อำนาจแก่ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือบัญญัติไว้ในกฎหมาย เช่น การตั้งห้างไม่มีกำหนดระยะเวลาไว้ ผู้เป็นหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งบอกล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ก่อนครบรอบบัญชีทางการเงินเพื่อขอเลิกก็ได้ หรือห้างหุ้นส่วนคนใดตายหรือล้มละลาย หรือตกเป็นผู้ไร้ความสามารถ ห้างต้องเลิกกัน ยกเว้นผู้เป็นหุ้นส่วนที่เหลือจะรับซื้อหุ้นนั้นไว้ หรือเหลือผู้ถือหุ้นเพียงคนเดียวห้างย่อมต้องเลิกกันเพราะไม่มีสภาพเป็นห้างหุ้นส่วน หรือวัตถุประสงค์ของห้างผิดกฎหมาย การปฏิบัติย่อมตกเป็นโมฆียะ ห้างก็ต้องเลิกกัน

3. เลิกโดยคำสั่งศาล
ศาลสามารถที่จะสั่งให้เลิกกันได้ หากผู้เป็นหุ้นส่วนตกลงกันไม่ได้และร้องขอให้ศาลสั่งเลิกห้าง โดยปกติแล้วการเลิกห้างหุ้นส่วนจะต้องมีการชำระบัญชี คือ ทำการสะสางหนี้สินทั้งหลาย ชดใช้แก่บุคคลภายนอก ชดใช้เงินที่ได้จ่ายทดรองไปหรือใช้คืนค่าทุนทรัพย์ เมื่อมีเงินหรือทรัพย์สินเหลืออยู่ ก็ให้เฉลี่ยเป็นกำไรผู้เป็นหุ้นส่วนด้วยกัน หรือถ้าคิดชำระบัญชีทรัพย์สินเหลืออยู่ หุ้นส่วนทุกคนก็ต้องเฉลี่ยช่วยกันขาดทุน สำหรับกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญ คือ ห้างหุ้นส่วนที่ไม่จดทะเบียนนี้อาจตกลงกันให้จัดการทรัพย์สินของห้างโดยวิธีอื่น คือ ไม่ต้องมีการชำระบัญชีก็ได้

 
การเลิกห้างหุ้นส่วนสามัญ  สามารถที่จะทำการเลิกได้ 3 ทาง