กำลังปรับปรุง

3 เหตุผลของการจัดทำบัญชีบริษัท

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 5]

การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ

          หลายๆ หน่วยงานหรือองค์กร ล้วนแล้วแต่มีกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางการบัญชีที่มีความแตกต่างกันออก ไป ทั้งนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความเข้าใจหรือการให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ ซึ่งจะพบได้ว่า
          การจัดทำบัญชีมักมีลักษณะของการปฏิบัติที่หลากหลาย ซึ่งเป็นการปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำบัญชีคือความอยู่รอดของธุรกิจ และเป็นสิ่งที่เป็นตัวสะท้อนภาพได้ดี เพราะจะสามารถนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ข้อมูลบัญชีจึงเป็นข้อมูลที่สามารถนำมาผ่านกระบวนการของการคิด วิเคราะห์ รวมถึงการแยกแยะรายการเพื่อการสะท้อนภาพของการดำเนินงานของธุรกิจเพื่อให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถจับต้องได้ ควรทำบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี

หลายองค์กรมักจัดทำบัญชีที่อาศัยแบบตามความเข้าใจ ซึ่งทำให้เห็นได้ว่านักบัญชีอาจจะไม่ได้สนใจกระบวนการจัดทำบัญชี แต่กลับมองประเด็นไปที่เมื่อเกิดรายการค้า หรือรายได้ รวมทั้งเหตุการณ์ทางธุรกิจ ทำให้กลายเป็นการบันทึกบัญชีไปตามเหตุการณ์ โดยอาจจะมีการสร้างชื่อบัญชีใหม่ ๆ ขึ้นมาใช้เพื่อที่จะรองรับการบันทึกรายการหรือเหตุการณ์ทางการค้านั้น ๆ  ซึ่งหากจะมีการจัดทำบัญชีแต่ไม่มีการทบทวนหรือปรับปรุงระบบของการจัดทำบัญชีให้สอดคล้องกับการจัดทำบัญชี เพราะส่วนใหญ่จะยึดกระบวนการจัดทำบัญชีแบบเดิม แต่อาจจะมีการปรับปรุงกระบวนการบ้าง

ซึ่งทำเฉพาะจุดหรือเฉพาะส่วนที่ต้องการโดยอาจจะขาดการศึกษาผลกระทบของการปรับปรุงบางส่วนที่อาจจะไม่สอดคล้องกับองค์ ประกอบอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการบัญชี หรือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ความสำคัญของการทำบัญชีมีผลต่อธุรกิจอย่างไร กระบวนการในการจัดทำบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญอย่างมากซึ่งจะทำให้ทราบข้อมูลทางการเงิน เพื่อการตัดสินใจอย่างทันเวลาประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ การวางแผนการดำเนินงานสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือพัฒนาธุรกิจ หรือแม้แต่การนำข้อมูลทางบัญชีไปเป็นเครื่องมือชี้วัดในการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรด้วย และหากได้รับการช่วยเหลือจากผู้ช่วยที่มีความรู้ บวกกับความชำนาญซึ่งทำหน้าที่ในการพัฒนาและบริหารจัดการด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

และคอยให้คำชี้แนะเพื่อให้คุณได้เตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นประเด็นความเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชีหรือการเคลื่อนไหวของข้อกฎหมายที่จะมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา การจ้างนักทำบัญชีมาช่วยงานในองค์กร การจ้างนักทำบัญชีที่เป็นทีมงานที่มีคุณภาพ จะทำให้ธุรกิจของคุณได้รับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งข้อมูลบางอย่างพนักงานบัญชีประจำบริษัทอาจจะไม่สามารถจัดการได้ทั้งหมด

การจ้างนักทำบัญชีจะช่วยทำให้ระบบการบัญชีของบริษัทคุณมีความเคลื่อนไหวเร็วขึ้น และจะมีการจัดส่งงบการเงินให้กิจการคุณทุกเดือน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์มากที่สุด มีการวางแผนภาษีให้ลูกค้าอย่างรัดกุม รวมทั้งให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร เพื่อให้องค์กรเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที ข้อดีคือสามารถรักษาความลับของลูกค้า และมีแนวทางที่จะทำให้   ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกและปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้ประหยัดภาษีมากที่สุด

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ
การให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีของแต่ละกิจการ

Leave a Comment

Scroll to Top