การทำบัญชีเบื้องต้น ใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ได้เร็วขึ้น

รับทำบัญชี.COM | เหตุผลที่ต้องใช้สมุดบัญชีขั้นต้นขั้นปลาย?

Click to rate this post!
[Total: 217 Average: 5]

การทำบัญชีเบื้องต้น ใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ได้เร็วขึ้น

          การบัญชีการเงิน เป็นการจัดทำบัญชีและการรายงานทางการเงินของกิจการที่มีการจัดทำภายใต้กฎเกณฑ์หลักการบัญชีที่รองรับทั่วไปตามมาตรฐานบัญชี ให้กับผู้ใช้งบการเงินภายนอกกิจการ  ทั้งนี้ก็เพื่อใช้ประกอบการวางแผน ควบคุม และใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ได้เร็วขึ้น  และทุกบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องมีการบันทึกการทำบัญชีแน่นอน ซึ่งรายการบัญชีที่เกิดขึ้น เมื่อผ่านการวิเคราะห์แล้วก็จะนำมาทำการบันทึกรายการใน สมุดบัญชีที่ใช้ในการจัดทำบัญชี โดยจะแบ่งเป็นสองประเภทใหญ่ ๆ คือ สมุดบัญชีขั้นต้นและสมุดบัญชีขั้นปลาย สมุดบัญชีขั้นต้น สมุดบัญชีขั้นต้น (Book of Original Entry) หรือสมุดบันทึกรายการขั้นต้น ถือได้ว่าเป็นสมุดที่ใช้ในการบันทึกรายการการทำบัญชีเบื้องต้น

และเมื่อมีรายการบัญชีเกิดขึ้น ก็จะต้องทำให้ผู้จัดทำบัญชีทำการวิเคราะห์รายการนั้นว่าจะมีผล กระทบต่อสินทรัพย์ หนี้สิน หรือส่วนของเจ้าของอย่างไร  และต้องเดบิต หรือเครดิตบัญชีใด แล้วจึงนำทำการบันทึกรายการในสมุดบัญชีขั้นต้น โดยการบันทึกบัญชีนั้น จะต้องมีการเรียงลำดับวันที่ก่อนและหลังตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของรายการแต่ละบัญชีนั้น ๆ   โดยสมุดบัญชีขั้นต้นแบ่งออกเป็น  2  ส่วนใหญ่ ๆ  คือ

สมุดรายวันเฉพาะที่เป็นสมุดบัญชีขั้นต้นที่ใช้จดบัน ทึกรายการจากการทำบัญชีต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ หรือเกิดซ้ำ ๆ ในแต่ละวัน  อย่างรายการซื้อ-ขาย และรายการที่เกี่ยวกับการรับ – จ่ายเงินสด
สมุดรายวันเฉพาะของสมุดบัญชีขั้นต้น สมุดรายวันเฉพาะ ที่เป็นสมุดรายวันของสมุดบัญชีขั้นต้นนั้น จะมีสมุดรายวันรับเงินและสมุดรายวันจ่ายเงิน เพื่อใช้บันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินที่เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร

การทำบัญชีในบางครั้งอาจใช้สมุดเพียงเล่มเดียวในการบันทึกรายการไม่ว่าจะเป็นการรับเงิน หรือจ่ายเงินก็ได้ โดยเรียกว่า สมุดเงินสด  ส่วนสมุดรายวันซื้อ จะใช้สำหรับบันทึกรายการที่เกี่ยวกับการซื้อสินค้าเชื่อเท่านั้น  สำหรับสมุดรายวันขาย จะใช้บันทึกรายการที่เกี่ยวกับการขายสินค้าเท่านั้น  แต่หากมีการใช้สมุดรายวันส่งคืนและส่วนลด ก็จะใช้เพื่อเป็นการบันทึกรายการส่งคืนสินค้าที่เกิดขึ้นจากการซื้อเชื่อเท่านั้น  หากเป็นสมุดรายวันรับคืนและส่วนลด จะใช้สำหรับบันทึกรายการรับคืนสินค้า ที่เกิดจากการขายเชื่อเท่านั้น แต่สำหรับสมุดรายวันทั่วไป จะใช้บันทึกรายการทั่วไปที่ไม่สามารถบันทึกลงในสมุดรายวันเฉพาะได้  อย่างการทำรายการเปิดบัญชี  หรือรายการปรับปรุง ณ วันสิ้นสุดงวดบัญชี รวมทั้งรายการปิดบัญชี สมุดบัญชีขั้นปลาย สมุดบันทึกบัญชีแยกประเภท   หรือสมุดบัญชีขั้นปลาย เป็นสมุดบัญชีสำหรับใช้ในการจำแนกรายการบัญชีต่าง ๆ ที่บันทึกไว้ในห้องสมุดบัญชีขั้นต้น

ทั้งนี้ก็ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อสร้างความสะดวกแก่การสรุปผลการดำเนินการและฐานะทางการเงินโดยสมุดบัญชีขั้นปลายได้แยกประเภทออกเป็น สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป ซึ่งเป็นสมุดบัญชีแยกประเภทเล่มหลักที่กิจ การจะต้องจัดทำ ประกอบด้วยบัญชีต่าง ๆ ตามผังบัญชีที่กำหนดไว้ หรือเรียกว่า บัญชีคุมยอด  ส่วนสมุดบัญชีแยกตามประเภทย่อยเป็นสมุดบัญชีแยกประเภท ที่เป็นการจัดทำขึ้นสำหรับแสดงรายละเอียดของบัญชีต่าง ๆ ที่ได้แสดงไว้ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

 
การทำบัญชีเบื้องต้น ใช้ในการตัดสินใจในการดำเนินการต่างๆ ได้เร็วขึ้น

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )