ปป

4 เอกสารการโอนหุ้น การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

Click to rate this post!
[Total: 478 Average: 5]

เอกสารการโอนหุ้น

เอกสารการโอนหุ้น

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

***เอกสารประกอบการโอนหุ้น
1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน
2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD
3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD
4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

สำนักงานบัญชี บริการอะไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ


ตอบ: ***เอกสารประกอบการโอนหุ้น

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน

2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD

3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD

4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

เอกสารการโอนหุ้น

Leave a Comment

Scroll to Top