รับทำบัญชี.COM | เอกสารการโอนหุ้นการโอนหุ้นต้องใช้อะไรบ้าง?

เอกสารการโอนหุ้น

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

***เอกสารประกอบการโอนหุ้น
1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน
2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD
3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD
4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

 

การโอนหุ้นต้องใช้เอกสารอะไรบ้างครับ


ตอบ: ***เอกสารประกอบการโอนหุ้น

1. แบบคำขอลงทะเบียนรับโอนหลักทรัพย์ กรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อโดยผู้รับโอน

2. เอกสารแสดงตนของผู้โอน ตามข้อบังคับของ TSD

3. เอกสารแสดงตนของผู้รับโอน ตามข้อบังคับของ TSD

4. ใบหลักทรัพย์ที่โอน (ฉบับจริง) ผู้โอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้โอน และผู้รับโอนลงลายมือชื่อสลักหลังในช่องผู้รับโอน

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )