เอกสาร ที่จำเป็นของ กิจการ

Click to rate this post! [Total: 28 Average: 5] ในหน้าน …

เอกสาร ที่จำเป็นของ กิจการ Read More »

Click to rate this post!
[Total: 28 Average: 5]

เอกสารที่จำเป็นของกิจการ

เอกสารที่จำเป็นของกิจการ

+++เอกสารการเบิกจ่ายเงินภายในกิจการ กิจการทุกกิจการที่จัดตั้งขึ้นมาจำเป็นที่จะต้องมีรูปแบบฟอร์มเอกสารของกิจการเอง ซึ่งเป็นเอกสารที่กิจการเป็นผู้ออกรูปแบบเอง เพื่อให้ใช้งานตรงกับความต้องการและสะดวกในการประสานงาน เช่น
(1). (ใบเบิกเงิน/ใบขออนุมัติเบิกเงิน) เมื่อพนักงานของกิจการมีความประสงค์จะเบิกเงินไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามระเบียบของกิจการ เช่น ค่าเลี้ยงรับรอง/ค่าพาหนะ/ค่าเบี้ยเลี้ยง ให้ผู้เบิกจัดทำ “ใบเบิกเงิน/ใบอนุมัติเบิกเงิน” ยื่นให้หัวหน้าหรือผู้จัดการแผนกของตนเป็นผู้อนุมัติ แล้วนำใบเบิกจ่ายไปขอเบิกเงินที่ฝ่ายการเงินของกิจการ ฝ่ายการเงินจะต้องตรวจสอบอำนาจอนุมัติใบเบิกเงินว่าเป็นไปตามระเบียบของกิจการหรือไม่ หากถูกต้องให้จัดทำใบสำคัญจ่ายให้หัวหน้าการเงินเซ็นอนุมัติจ่ายได้
(2). (ใบรับเงิน) ในกรณีที่กิจการได้จ่ายเงินให้กับบุคคลภายนอกที่ได้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่กิจการ แต่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินให้แก่กิจการได้ กิจการอาจเลือกจัดทำใบรับเงิน ขึ้นเองและกรอกรายละเอียด ชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและอาจขอสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเงิน เพื่อบันทึกเป็นหลักฐานว่าได้รับเงินจากกิจการจริง เป็นการพิสูจน์ผู้รับเงินว่ารับเงินจริง
(3). (ใบรับเช็ค) เป็นเอกสารภายในที่กิจการทำขึ้น เพื่อออกเป็นหลักฐานให้กับลูกค้าในกรณีที่ลูกค้าได้มีการจ่ายเป็นเช็คล่วงหน้า เป็นเช็คที่ยังไม่ถึงกำหนด กิจการไม่ควร ออกใบรับเงินหรือ ใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า แต่ให้ออกใบรับเช็คแทน ต่อเมื่อเช็คสามารถขึ้นเงินได้แล้วจึงออกใบเสร็จรับเงินและส่งให้ลูกค้าเป็นหลักฐานการรับเงิน
(4). (ใบเบิกเงินทดรองจ่าย/ใบคืนเงินทดรองจ่าย) ในบางครั้งกิจการมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเร่งรีบที่จะต้องซื้อสิ่งของต่างๆ ที่รอไม่ได้ จึงกำหนดให้มีการเบิกเงินก่อนเพื่อนำไปจ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว และเมื่อได้สิ่งของตามต้องการแล้ว ก็จะนำบิลใบเสร็จของที่ซื้อมาหรือใช้บริการมาเคลียร์ต่อฝ่ายการเงิน หากเงินเหลือก็คืนหากค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่ขอเบิก ก็ให้เบิกเงินเพิ่มเติมจากส่วนที่ขาดไปโดยปกติจะให้เคลียร์รายการภายใน 3-7 วัน ยกเว้นกรณีไปต่างจังหวัดอาจได้เป็น 1 เดือน
 

เขียนแผนธุรกิจซักรีด หยอดเหรียญ รวยทางลัด?

แผนธุรกิจร้านซักรีด แผนธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ แผนธุรกิจ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ pdf swot ร้านซักรีด วิเคราะห์ธุรกิจร้านสะดวกซัก กฎหมาย ร้านซัก อบ รีด โครงการซักอบรีด งานวิจัย ร้านซัก อบ รีด

บริษัทรับทำบัญชี ดี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ของการบัญชีต้นทุน วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ของการจัด ทำบัญชี ข้อดี ของ เครื่อง ลง บัญชี ใน งาน สำนักงาน ประโยชน์ ของ ผังบัญชี ประโยชน์การเรียนบัญชี การนำ บัญชี ไปใช้ในชีวิตประจำวัน คุณสมบัติที่ดี ของข้อมูล ทางการ บัญชีเพื่อการจัดการ บทบาทของการบัญชี

จัดทำ งบการเงิน เพื่อ วิเคราะห์ โอกาส และ ความเสี่ยง คืออะไร?

วิเคราะห์งบการเงิน ตัวอย่าง โจทย์ แบบฝึกหัด การวิเคราะห์งบ การเงิน ตัวอย่างการวิเคราะห์งบการเงิน บริษัท กรณีศึกษา การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงิน ppt สมการเปรียบเทียบงบการเงินปีฐาน base year คือ การวิเคราะห์งบการเงิน คือ เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงิน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับทําบัญชี #2 [DBD] สำนักงานบัญชี นนทบุรี ปิดงบ จดบริษัท?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สํานักงานบัญชี นนทบุรี สมัครงาน สํานักงานบัญชี นนทบุรี ฝึกงาน รับทําบัญชี บางใหญ่ สํานักงานบัญชี ใกล้ฉัน รับทําบัญชี ปทุมธานี สำนักงานบัญชี นนทบุรี รับทําบัญชี ใกล้ฉัน ใกล้ฉัน ออนไลน์

รับผลิตใบปลิว มั่นคงด้วยบริการ มีคุณภาพ?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย พิมพ์ใบปลิว a5 ราคาถูก พิมพ์ใบปลิว ราคาถูก พิมพ์ ใบปลิว ด่วน รับออกแบบใบปลิว ร้านทําใบปลิว ใกล้ฉัน แจกใบปลิว ผิดกฎหมายไหม ตัวอย่างใบปลิวเปิดร้านใหม่ พิมพ์ใบปลิว a4 ใกล้ฉัน ออนไลน์
ปิดงบเปล่า

ปิดงบเปล่าด้วยตัวเอง 7 ขั้นตอน เบื้องต้น รู้แล้วใครๆก็ทำได้?

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ปิดงบเปล่า ใช้เอกสารอะไรบ้าง ปิดงบเปล่า ปิดงบเปล่า ราคาถูก ตัวอย่างการปิดงบบัญชี ตัวอย่างงบเปล่า ปิดงบเปล่า คือ ไม่ส่งงบ การเงิน ติด คุก ไหม ปิดงบบัญชีประจําปี เดือนไหน ใกล้ฉัน ออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top