เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

3 ลช เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

Click to rate this post!
[Total: 210 Average: 5]

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จในการชำระบัญชี

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี

คำขอจดทะเบียน (แบบ ลช.1)
รายการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี (แบบ ลช.5)
รายงานการชำระบัญชี (แบบ ลช.3)
งบการเงิน ณ วันเลิกบริษัท
รายละเอียดบัญชีและสรรพเอกสาร (แบบ ลช.6)
แบบรับรองการตรวจสอบบัญชีของกรมสรรพากร
สำเนาบัตรประจำตัวของผู้ชำระบัญชีที่ลงชื่อในคำขอจดทะเบียน
สำเนาหลักฐานแสดงสถานะของผู้รับรองลายมือชื่อ (ถ้ามี)
หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
คำขอจดทะเบียนและเอกสารประกอบสามารถขอซื้อได้ที่หน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกแห่งหรือ Download ได้จาก http://www.dbd.go.th/

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341

แก้ไขครั้งสุดท้าย มกราคม 29, 2023

Leave a Comment

Scroll to Top