เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

รับทำบัญชี.COM | เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ของกิจการบริการ?

เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี

                สวัสดีค่ะเพื่อนๆ นักบัญชี รายการค้า การดําเนินงานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายสินค้าหรือบริการมีรายการที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจํานวนมาก เช่น การซื้อสินค้าไว้เพื่อขาย การติดต่อหาลูกค้า การรับรองลูกค้า การสอบถามราคาสินค้า เป็นตน ซึ่งรายการที่เกิดขึ้นดังกล่าว มีบางรายการที่ไม่อาจนํามาบันทึกบัญชี และมีบางรายการที่จะต้องนํามาบันทึกบัญชีซึ่งเราจะเรียกว่า รายการธุรกิจ หรือรายการค้า รายการค้า หมายถึง เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์หนี้สิน และส่วนของเจ้าของกิจการ รวมถึง รายการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก เช่น การซื้อวัตถุดิบ การขายสินค้า การให้บริการ โดยการรับจ้างต่างๆ การจ่ายค่าใช้จ่าย การรับชําระหนี้ และจ่ายชําระหนี้ เป็นต้น ดังนั้น รายการค้า จึงหมายถึง รายการของการดําเนินงานทางธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสมการบัญชี ซึ่งก็คือ ทําให้สินทรัพยหนี้สิน และส่วนของเจ้าของมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รายการต่างๆ ได้แก่ เจ้าของกิจการนําเงินสดมาลงทุน ซื้อสินค้าเป็นเงินสด รับชําระหนี้จากลูกหนี้ จ่ายค่าโทรศัพท์ สําหรับรายการดําเนินงานทางธุรกิจที่ไม่ มีผลกระทบต่อสมการบัญชี จึงไม่ถือว่าเป็นรายการค้า เช่น การเปลี่ยนแปลงอัตราการให้สินเชื่อ การแสดงการสาธิตสินค้า การแจ้งใบเสนอราคาต่อลูกค้า ดังนั้น ผู้บันทึกบัญชีจึงต้องทำการวิเคราะห์รายการดําเนินการทางธุรกิจนั้นๆ ว่ามีผลต่อสมการบัญชีหรือไม่ ซึ่งรายการดําเนินการทางธุรกิจ จะอยู่ในรูปของเอกสารซึ่งใช้ประกอบการบันทึกบัญชี เรียกว่า เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี คือ บันทึกหนังสือ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการในบัญชีซึ่งเราสามาถที่จะแยกออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

  1. เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยบุคคลภายนอก
  2. เอกสารที่จัดทําขึ้นโดยกิจการเพื่อออกให้แก่บุคคลภายนอก
  3. เอกสารที่จัดทำขึ้นโดยกิจการเพื่อใช้ในกิจการ
 
เอกสารประกอบ การบันทึกบัญชี
Click to rate this post!
[Total: 69 Average: 5]

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )