แก้ไขออกใบกำกับภาษีผิด

รับทำบัญชี.COM | ออกใบกํากับภาษีผิด แก้ไข ข้ามเดือน ค่าปรับ?

ออกใบกำกับภาษีผิด ทำอย่างไร

คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 86/2542
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป 
          เพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพากรถือเป็นแนวทางปฏิบัติในการตรวจและแนะนำผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทำใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/4 และมาตรา 86/5 แห่งประมวลรัษฎากร เฉพาะที่มีลักษณะเป็นแบบเต็มรูป กรมสรรพากรจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้ ข้อ 25  ผู้ประกอบการจดทะเบียนซึ่งจัดทำใบกำกับภาษีโดยมีรายการในส่วนที่เป็นสาระสำคัญไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 และข้อ 22 เมื่อได้รับการร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ที่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
(1) เรียกคืนใบกำกับภาษีฉบับเดิมและนำมาประทับตราว่า“ยกเลิก” หรือขีดฆ่า แล้วเก็บรวมไว้กับสำเนาใบกำกับภาษีฉบับเดิม
(2) จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ซึ่งเป็นเลขที่ใหม่ แต่จะต้องลง วัน เดือน ปี ให้ตรงกับ วัน เดือน ปี ตามใบกำกับภาษีฉบับเดิม และ
(3) หมายเหตุไว้ในใบกำกับภาษีฉบับใหม่ว่า “เป็นการยกเลิกและออกใบกำกับภาษีฉบับใหม่แทนฉบับเดิมเลขที่ … เล่มที่ …” และหมายเหตุการยกเลิกใบกำกับภาษีไว้ในรายงานภาษีขายของเดือนภาษีที่จัดทำใบกำกับภาษีฉบับใหม่ด้วย ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ร้องขอให้ยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิมและจัดทำฉบับใหม่ที่ถูกต้อง จะต้องถ่ายเอกสารใบกำกับภาษีฉบับเดิมที่ขอยกเลิกติดเรื่องไว้ด้วย ข้อ 27  บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือตอบข้อหารือหรือทางปฏิบัติใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้เป็นอันยกเลิก

สั่ง ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2542
จักรี รัตยันตรกร รองอธิบดี
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมสรรพากร

ใบกำกับภาษี (Invoice) เป็นเอกสารทางธุรกิจที่ใช้ในกระบวนการซื้อ-ขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งมักจะมีรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการซื้อหรือขาย เพื่อบันทึกข้อมูลทางการเงินและใช้ในการเรียกเก็บเงิน และการประมวลผลภาษี.

ข้อมูลที่มักปรากฏในใบกำกับภาษีประกอบด้วย

  1. ชื่อและที่อยู่ของผู้ขาย (Seller) รายละเอียดของบริษัทหรือร้านค้าที่ขายสินค้าหรือบริการ.

  2. ชื่อและที่อยู่ของผู้ซื้อ (Buyer) รายละเอียดของบริษัทหรือร้านค้าที่ซื้อสินค้าหรือบริการ.

  3. หมายเลขใบกำกับภาษี (Invoice Number) หมายเลขที่ใช้ระบุใบกำกับภาษีเพื่อระบุรายการใบกำกับภาษีแต่ละรายการ.

  4. วันที่ออกใบกำกับภาษี (Invoice Date) วันที่ที่ใบกำกับภาษีถูกสร้าง.

  5. รายละเอียดสินค้าหรือบริการ (Description of Goods or Services) รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อหรือขาย รวมถึงปริมาณ, ราคาต่อหน่วย, และรวมราคา.

  6. ราคารวม (Total Amount) ราคารวมที่ผู้ซื้อต้องชำระเมื่อรับใบกำกับภาษี.

  7. อัตราภาษี (Tax Rate) อัตราภาษีที่ถูกเรียกเก็บในการซื้อสินค้าหรือบริการ (เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม).

  8. จำนวนเงินภาษี (Tax Amount) จำนวนเงินที่ถูกเรียกเก็บเป็นภาษีตามอัตราที่ระบุ.

ใบกำกับภาษีมีความสำคัญในการบันทึกการซื้อขายและการรับรู้ภาษี ซึ่งจำเป็นต้องถูกเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีความสำคัญในกระบวนการบัญชีและการเสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกประเทศ.

คุณสามารถใช้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเพื่อ รับทำบัญชี โดยคุณสามารถติดต่อกับ สำนักงานบัญชี ปังปอน ผู้ให้บริการทางการเงินหรือบริษัทที่มีบริการทำบัญชีเพื่อขอใบเสนอราคา หรือพูดคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของคุณ จากนั้นคุณสามารถเปรียบเทียบราคาและบริการกับผู้ให้บริการอื่นๆ เพื่อเลือกบริการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

Accounting in English (รับทำบัญชี ภาษาอังกฤษ)

We provide accounting services by preparing financial statements in English version. Our specialist team will collect your business's financial information in a strict, and simple manner.

We will issue useful financial statements, accurate, and efficient. You can make business decisions with confidence, and spend less time managing accounting work which is safe and reliable.

Whether you are a small or large business. Our services will be fully responsive to your needs and goals. We will support you in developing and growing your business.

Contact : 084-343-8968 ( Chaniyada )