แจ้งงบการเงินผิด

31 ธค แจ้งงบการเงินผิด ต้องแจ้งลงลายมือชื่อ

Click to rate this post!
[Total: 460 Average: 5]

แจ้งงบการเงินผิด ต้องแจ้งลงลายมือชื่อ

แจ้งงบการเงินผิด ต้องแจ้งลงลายมือชื่อ

งบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2555 ณ ตอนแจ้งปีงบการเงินคือปี 2555 ส่วนปีที่ลงลายมือชื่อ (หมายถึงปี 2555 หรือ 2556) ทั้งนี้หากแจ้งผิดไปแล้วต้องดำเนินการอย่างไร

การแจ้งรายชื่อธุรกิจที่รับตรวจสอบ ทางอินเตอร์เน็ต วันที่แจ้งจะต้องแจ้งก่อนนำส่งงบการเงิน ในการนำส่งงบการเงินรอบปีบัญชี 2555 ท่านต้องแจ้งลงลายมือชื่อทางอินเตอร์เน็ตในปี 2556 (ก่อนนำส่งงบการเงิน) กรณีที่ท่านแจ้งผิด ท่านต้องแจ้งยกเลิกการสอบบัญชีในรอบปีบัญชีที่ท่านแจ้งผิด และทำการแจ้งการสอบบัญชีเพิ่มในรอบปีบัญชีที่ท่านลงลายมือชื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินด้วย

สำนักงานบัญชี มีบริการอะไรบ้าง แล้วจะติดต่อสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี ได้อย่างไร

47/103 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร.081-931-8341
แจ้งงบการเงินผิด ต้องแจ้งลงลายมือชื่อ
แจ้งงบการเงินผิด ต้องแจ้งลงลายมือชื่อ

Leave a Comment

Scroll to Top